Interval real mitjà en divises

El comerç de divises és una activitat complexa que requereix que els comerciants analitzin diversos factors del mercat per prendre decisions informades. Un d'aquests factors que pot ajudar els comerciants a entendre la volatilitat del mercat i gestionar el risc és l'Average True Range (ATR). L'ATR és un indicador tècnic utilitzat per mesurar el nivell de volatilitat dels preus en un mercat. Va ser desenvolupat per J. Welles Wilder Jr. a la dècada de 1970 i des de llavors s'ha convertit en una eina popular per als comerciants.

ATR és una eina crucial per als comerciants, ja que els ajuda a identificar oportunitats i riscos potencials del mercat. Mitjançant la mesura de la volatilitat d'un mercat, els comerciants poden determinar el nivell de risc associat a un comerç en particular. Aquesta informació es pot utilitzar per establir nivells de stop-loss i take-profit, ajudant els comerciants a gestionar el seu risc de manera eficaç. A més, ATR es pot utilitzar per identificar tendències en un mercat i crear estratègies comercials que aprofitin aquestes tendències.

J. Welles Wilder Jr. va desenvolupar l'indicador ATR com a part de la seva sèrie d'eines d'anàlisi tècnica, com ara l'índex de força relativa (RSI) i el SAR parabòlic. ATR va ser dissenyat per ajudar els comerciants a mesurar la volatilitat d'un mercat i prendre decisions informades basades en aquesta informació. Des del seu desenvolupament, ATR s'ha convertit en una eina popular per als comerciants de diversos mercats, inclòs el comerç de divises. Amb l'auge de la tecnologia i la disponibilitat de programari comercial, ATR s'ha tornat més accessible que mai, cosa que facilita als comerciants l'ús d'aquest indicador en les seves estratègies comercials.

 

Explicació de la fórmula ATR.

Per calcular l'ATR, els comerciants utilitzen una fórmula específica que té en compte el rang de moviments de preus durant un període determinat. La fórmula ATR és:

 

ATR = [(ATR anterior x 13) + Interval real actual] / 14

 

El rang real és el més gran dels següents:

 

La diferència entre el màxim actual i el baix actual

El valor absolut de la diferència entre el tancament anterior i el màxim actual

El valor absolut de la diferència entre el tancament anterior i el mínim actual.

 

Exemple de càlcul ATR.

Prenguem un exemple per entendre com calcular l'ATR. Suposem que estem utilitzant un ATR de 14 períodes i que l'ATR anterior era 1.5. Els moviments de preus actuals són els següents:

 

Màxima actual: 1.345

Mínima actual: 1.322

Tancament anterior: 1.330

Utilitzant la fórmula, podem calcular l'interval real actual de la següent manera:

 

Diferència entre el màxim actual i el baix actual: 1.345 - 1.322 = 0.023

Valor absolut de la diferència entre el tancament anterior i el màxim actual: |1.345 - 1.330| = 0.015

Valor absolut de la diferència entre tancament anterior i mínim actual: |1.322 - 1.330| = 0.008

El valor més gran d'aquests és 0.023, que és l'interval real actual. En connectant aquest valor a la fórmula ATR, obtenim:

 

ATR = [(1.5 x 13) + 0.023] / 14 = 1.45

 

Per tant, el valor actual d'ATR és 1.45.

 

Importància de comprendre el càlcul ATR.

Entendre com calcular l'ATR és crucial per als comerciants, ja que els ajuda a interpretar correctament els valors d'aquest indicador. En saber com es calcula l'ATR, els comerciants poden prendre decisions informades en funció de la volatilitat actual del mercat. Per exemple, si el valor ATR és alt, indica que el mercat està experimentant una gran volatilitat i és possible que els comerciants hagin d'ajustar els seus nivells de stop-loss i take-profit en conseqüència. D'altra banda, un valor ATR baix suggereix que el mercat és relativament estable i els comerciants poden haver d'ajustar les seves estratègies en conseqüència. Per tant, entendre el càlcul de l'ATR és essencial per als comerciants que volen utilitzar aquest indicador de manera eficaç en les seves estratègies comercials.

 

Identificació de la volatilitat del mercat mitjançant ATR.

L'ús principal d'ATR en el comerç de divises és identificar el nivell de volatilitat del mercat. Els valors alts d'ATR indiquen que el mercat està experimentant una major volatilitat, mentre que els valors baixos d'ATR suggereixen que el mercat és relativament estable. Mitjançant el seguiment dels valors ATR, els comerciants poden ajustar les seves estratègies comercials en conseqüència. Per exemple, si el valor de l'ATR és alt, els comerciants poden considerar ampliar els seus nivells de stop-loss per evitar ser aturats per moviments de mercat a curt termini.

 

Determinació dels nivells de stop Loss i Take Profit mitjançant ATR.

Un altre ús important de l'ATR en el comerç de divises és determinar els nivells de stop-loss i take-profit. Els comerciants poden utilitzar el valor ATR per calcular la distància òptima per establir els seus nivells de stop-loss i take-profit. Un enfocament comú és establir el nivell de stop-loss en un múltiple del valor ATR. Per exemple, un comerciant pot establir el seu nivell de stop-loss en el doble del valor ATR, el que significa que el seu nivell de stop-loss s'ajustarà a la volatilitat actual del mercat. De la mateixa manera, els comerciants poden establir els seus nivells de beneficis en un múltiple del valor ATR per obtenir beneficis alhora que permeten una certa flexibilitat en els moviments del mercat.

 

Estratègies comercials amb ATR.

ATR es pot utilitzar en diverses estratègies comercials per millorar el rendiment comercial. Aquests són alguns exemples:

Estratègies de seguiment de tendències: els comerciants poden utilitzar ATR per confirmar la força d'una tendència. Si el valor de l'ATR és alt, indica que la tendència és forta i els comerciants poden considerar entrar en una posició llarga o curta, depenent de la direcció de la tendència.

Estratègies de ruptura de la volatilitat: els comerciants poden utilitzar ATR per identificar les ruptures de preus que es produeixen quan el mercat experimenta una gran volatilitat. En aquesta estratègia, els comerciants entren en una posició llarga o curta quan el preu surt d'un rang, i el valor ATR confirma que el mercat està experimentant una major volatilitat.

Estratègies de col·locació stop-loss: els comerciants poden utilitzar ATR per ajustar els seus nivells stop-loss en funció de la volatilitat actual del mercat. Per exemple, si el valor de l'ATR és alt, els comerciants poden ampliar els seus nivells de stop-loss per evitar que els moviments del mercat a curt termini els frenin.

En conclusió, ATR és un indicador versàtil que es pot utilitzar en diverses estratègies comercials per millorar el rendiment comercial. Mitjançant el seguiment dels valors ATR, els comerciants poden ajustar les seves estratègies comercials a les condicions actuals del mercat i prendre decisions informades sobre els seus nivells de stop-loss i take-profit.

 

Comparació de l'ATR amb les bandes de Bollinger.

Les bandes de Bollinger són un indicador de volatilitat popular que consta de tres línies: una línia mitjana, que és una mitjana mòbil simple, i dues línies exteriors que representen dues desviacions estàndard per sobre i per sota de la mitjana mòbil. Les bandes de Bollinger es poden utilitzar per identificar períodes de baixa volatilitat i alta volatilitat.

Tot i que les bandes ATR i Bollinger s'utilitzen per mesurar la volatilitat, difereixen en el seu enfocament. L'ATR mesura el rang real de moviment de preus durant un període de temps, mentre que les bandes de Bollinger mesuren la volatilitat en funció de la desviació estàndard d'una mitjana mòbil.

Un dels avantatges d'ATR respecte a les bandes de Bollinger és que és més sensible als canvis de preu. Això significa que l'ATR pot detectar canvis de volatilitat més ràpidament que les bandes de Bollinger. Tanmateix, les bandes de Bollinger proporcionen als comerciants més informació sobre la direcció del moviment dels preus, que ATR no ofereix.

 

Comparació de l'ATR amb la divergència de convergència mitjana mòbil (MACD).

La divergència de convergència mitjana mòbil (MACD) és un indicador d'impuls que segueix la tendència que mesura la relació entre dues mitjanes mòbils exponencials. MACD consta de dues línies: la línia MACD i la línia de senyal. La línia MACD és la diferència entre dues mitjanes mòbils exponencials, mentre que la línia de senyal és una mitjana mòbil de la línia MACD.

Tot i que tant ATR com MACD es poden utilitzar per identificar tendències en el moviment dels preus, difereixen en el seu enfocament. ATR mesura el rang de moviment de preus, mentre que MACD mesura la relació entre dues mitjanes mòbils.

Un dels avantatges d'ATR sobre MACD és que ofereix als comerciants una imatge més clara de la volatilitat del mercat. ATR pot ajudar els comerciants a identificar possibles canvis en la volatilitat abans que es produeixin, cosa que pot ser útil a l'hora d'establir nivells de stop-loss i take-profit. A més, ATR es pot utilitzar en una varietat d'estratègies comercials, mentre que MACD s'utilitza principalment com a indicador de seguiment de tendències.

 

Avantatges i desavantatges de l'ATR respecte a altres indicadors de volatilitat.

ATR té diversos avantatges sobre altres indicadors de volatilitat. En primer lloc, l'ATR és més sensible als canvis de preu que altres indicadors, la qual cosa significa que pot detectar canvis en la volatilitat més ràpidament. A més, l'ATR es pot utilitzar en diverses estratègies comercials, incloses les estratègies de seguiment de tendències i de reversió a la mitjana.

Tanmateix, ATR també té algunes limitacions. Un desavantatge d'ATR és que no proporciona als comerciants informació sobre la direcció del moviment dels preus, que proporcionen altres indicadors com les bandes de Bollinger. A més, l'ATR pot ser més difícil d'interpretar que altres indicadors, especialment per als nous comerciants.

 

Cas pràctic: Ús d'ATR en una estratègia de comerç de divises.

Considerem una estratègia comercial senzilla que utilitzi ATR per establir nivells de stop loss i prendre beneficis. Suposem que volem comprar un parell de divises quan el seu preu supera la mitjana mòbil de 50 dies i l'ATR és superior a 0.005. Establirem el stop loss al mínim de l'espelma anterior i el take profit al doble de l'ATR. Si no s'aconsegueix la presa de beneficis, sortirem del comerç al final del dia de negociació.

Per il·lustrar aquesta estratègia, considerem el parell de divises EUR/USD de gener de 2022 a març de 2022. Utilitzarem l'indicador ATR de la plataforma MetaTrader 4 per calcular el valor ATR.

El gràfic mostra els senyals de compra generats per l'estratègia, marcats per les fletxes verdes. Podem observar que l'estratègia va generar un total de sis operacions, quatre de les quals van ser rendibles, amb un benefici total de l'1.35%.

 

Backtesting d'estratègies basades en ATR.

El backtesting és el procés de provar una estratègia comercial utilitzant dades històriques per veure com hauria funcionat en el passat. Aquesta és una eina útil per avaluar el rendiment d'una estratègia i identificar les debilitats.

Per provar una estratègia basada en ATR, primer hem de definir les regles de l'estratègia, tal com vam fer a la secció anterior. Aleshores hem d'aplicar aquestes regles a les dades històriques per generar senyals de compra i venda i calcular els guanys i les pèrdues de les operacions.

Hi ha moltes eines disponibles per fer proves posteriors, incloses plataformes comercials com MetaTrader 4 i programari especialitzat com TradingView. Aquestes eines ens permeten provar una estratègia utilitzant dades històriques i avaluar-ne el rendiment.

 

Ajustar les estratègies basades en ATR.

Un cop hem provat una estratègia basada en ATR mitjançant dades històriques, podem ajustar-la per millorar-ne el rendiment. Això implica ajustar els paràmetres de l'estratègia, com ara el llindar ATR, els nivells de stop loss i take profit i la durada de la mitjana mòbil.

Per afinar una estratègia, hem d'utilitzar tècniques d'anàlisi i optimització estadística per identificar els valors òptims dels paràmetres. Aquest pot ser un procés que requereix molt de temps, però pot comportar millores significatives en el rendiment de l'estratègia.

Una tècnica popular per ajustar estratègies s'anomena algorisme genètic. Aquest algorisme utilitza una població de solucions potencials i les evoluciona al llarg del temps aplicant operacions de selecció, encreuament i mutació per generar noves solucions.

 

Conclusió.

En conclusió, el rang real mitjà (ATR) és una eina essencial per als comerciants de divises que busquen mesurar i analitzar la volatilitat del mercat. Mitjançant l'ús de l'ATR, els comerciants poden identificar la mida potencial dels moviments del mercat, establir nivells adequats de stop loss i take profit i desenvolupar estratègies comercials efectives.

L'ATR es pot utilitzar en combinació amb altres indicadors tècnics com les bandes de Bollinger i la divergència de convergència mitjana mòbil (MACD), però també té els seus avantatges únics. ATR és fàcil d'utilitzar i s'adapta a diferents estils de negociació i períodes de temps. Pot ajudar els comerciants a evitar riscos innecessaris i a maximitzar els seus beneficis.

A la pràctica, els comerciants poden utilitzar ATR per desenvolupar i provar estratègies de negociació. Ajustar una estratègia basada en ATR implica ajustar els paràmetres en funció de les condicions actuals del mercat i la tolerància al risc del comerciant.

Les perspectives futures de l'ATR en el comerç de divises són prometedores, ja que continua evolucionant i adaptant-se a les condicions canviants del mercat. A mesura que el mercat de divises es torna cada cop més volàtil i complex, ATR continua sent una eina fiable i eficaç perquè els comerciants naveguin i tinguin èxit al mercat.

La marca FXCC és una marca internacional registrada i regulada en diverses jurisdiccions i es compromet a oferir-vos la millor experiència comercial possible.

Aquest lloc web (www.fxcc.com) és propietat i està gestionat per Central Clearing Ltd, una empresa internacional registrada en virtut de la Llei de societats internacionals [CAP 222] de la República de Vanuatu amb el número de registre 14576. Adreça registrada de la companyia: Level 1 Icount House , Kumul Highway, PortVila, Vanuatu.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) una empresa degudament registrada a Nevis amb l'empresa No C 55272. Adreça registrada: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) una empresa degudament registrada a Xipre amb el número de registre HE258741 i regulada per CySEC amb el número de llicència 121/10.

ADVERTÈNCIA DE RISCOS: El comerç de divises i els contractes per diferència (CFDs), que són productes d’excés, és altament especulatiu i comporta un risc important de pèrdua. És possible perdre tot el capital inicial invertit. Per tant, els Forex i els CFD poden no ser adequats per a tots els inversors. Invertiu només amb diners que pugueu perdre. Per tant, assegureu-vos que compreneu completament riscos implicats. Busqueu consells independents si és necessari.

La informació d'aquest lloc no està dirigida als residents dels països de l'EEE o dels Estats Units i no està pensada per a la seva distribució o ús per part de cap persona en cap país o jurisdicció on aquesta distribució o ús sigui contrari a la llei o la regulació local. .

Copyright © 2024 FXCC. Tots els drets reservats.