Polisi Preifatrwydd FXCC

Tabl Cynnwys

1. CYFLWYNIAD

2. DIWEDDARIADAU POLISI PREIFATRWYDD

3. CASGLU GWYBODAETH BERSONOL

4. DEFNYDDIAU A WNAED EICH GWYBODAETH BERSONOL

5. DATGELU EICH GWYBODAETH

6. CANIATÂD I BROSES DATA

7. PA MOR HIR RYDYM YN CADW EICH DATA BERSONOL

8. EICH HAWLIAU YNGHYLCH EICH GWYBODAETH BERSONOL

9. NA FYDD ANGEN FFIOEDD YN UNIG

10. TERFYN AMSER I YMATEB

11. SUT RYDYM YN DIOGELU EICH GWYBODAETH

12. EIN POLISI COOKIE

1. CYFLWYNIAD

Central Clearing Ltd (o hyn ymlaen y “Cwmni” neu “ni” neu “FXCC” neu “ni”). Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn egluro'r ffordd y mae FXCC yn casglu ac yn rheoli gwybodaeth bersonol gan ei gleientiaid gweithredol a'i gleientiaid posibl. Mae FXCC wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd. Drwy agor cyfrif masnachu gyda FXCC mae'r cleient yn rhoi caniatâd i gasglu, prosesu, storio a defnyddio gwybodaeth bersonol o'r fath gan FXCC fel yr eglurir isod.

Polisi'r Cwmni yw parchu cyfrinachedd gwybodaeth a phreifatrwydd unigolion.

Nod y Polisi Preifatrwydd hwn yw rhoi gwybodaeth i chi ar sut rydym yn casglu a phrosesu eich data personol, gan gynnwys unrhyw ddata y gallwch ei ddarparu trwy ein gwefan pan fyddwch yn cofrestru ar ein gwefan.

Mae'n bwysig eich bod yn darllen y Polisi Preifatrwydd hwn ynghyd ag unrhyw hysbysiad preifatrwydd arall neu hysbysiad prosesu teg y gallwn eu darparu ar achlysuron penodol pan fyddwn yn casglu neu'n prosesu data personol amdanoch fel eich bod yn gwbl ymwybodol o sut a pham rydym yn defnyddio eich data . Mae'r Polisi hwn yn ategu'r polisïau eraill ac ni fwriedir iddynt eu diystyru.

Yn FXCC rydym yn deall pwysigrwydd cadw cyfrinachedd gwybodaeth bersonol ein Cleient ac rydym wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch unrhyw wybodaeth a ddarperir gan ein cleientiaid drwy'r wefan hon.

2. DIWEDDARIADAU POLISI PREIFATRWYDD

FXCC's Bydd Datganiad Polisi Preifatrwydd yn cael ei adolygu o bryd i'w gilydd i ystyried cyfreithiau a thechnoleg newydd, newidiadau i'n gweithrediadau a'n harferion a sicrhau ei fod yn parhau i fod yn briodol i'r amgylchedd sy'n newid. Bydd unrhyw wybodaeth sydd gennym yn cael ei rheoli gan y Datganiad Polisi Preifatrwydd mwyaf cyfredol. Bydd y Polisi Preifatrwydd diwygiedig yn cael ei lwytho i fyny ar wefan FXCC. Yn hyn o beth, mae'r cleientiaid drwy hyn yn cytuno i dderbyn postio Polisi Preifatrwydd diwygiedig yn electronig ar y wefan fel hysbysiad gwirioneddol FXCC i'w gleientiaid. Os yw unrhyw un o'r newidiadau a wnaed o bwys materol yna byddwn yn eich hysbysu drwy e-bost neu drwy rybudd ar y dudalen gartref. Mae unrhyw anghydfod ynghylch Polisi Preifatrwydd FXCC yn ddarostyngedig i'r hysbysiad hwn a'r Cytundeb Cleient. Mae FXCC yn annog ei gleientiaid i adolygu'r Polisi Preifatrwydd hwn o bryd i'w gilydd fel eu bod bob amser yn ymwybodol o'r wybodaeth y mae FXCC yn ei chasglu, sut mae'n ei defnyddio ac i bwy y gall ei datgelu, yn unol â darpariaethau'r Polisi hwn.

3. CASGLU GWYBODAETH BERSONOL

Er mwyn darparu cynhyrchion a gwasanaethau ariannol i'n cleientiaid yn effeithlon ac yn gywir, pan fyddwch yn gwneud cais i gofrestru i ddefnyddio un neu fwy o'n gwasanaethau, byddwn yn gofyn i chi am wybodaeth bersonol. Mae gan FXCC yr hawl a'r ddyletswydd yn rhinwedd y gweithgaredd busnes a gyflawnwyd, i wirio cywirdeb y data a gedwir yn y cronfeydd data trwy ofyn yn achlysurol i chi am ddata wedi'i ddiweddaru a ddarparwyd neu am gadarnhad o gywirdeb yr uchod.

Gall y math o wybodaeth bersonol y gallwn ei chasglu gynnwys (ond nid yw'n gyfyngedig i):

 • Enw llawn y cwsmer.
 • Dyddiad Geni.
 • Man geni.
 • Cyfeiriadau cartref a gwaith.
 • Rhifau ffôn cartref a gwaith.
 • Rhif Ffôn Symudol / Ffôn.
 • Cyfeiriad ebost.
 • Rhif pasbort / rhif adnabod.
 • Cyhoeddodd y Llywodraeth ID ffotograff gyda llofnod.
 • Gwybodaeth am statws cyflogaeth ac incwm
 • Gwybodaeth am brofiad masnachu blaenorol a goddefgarwch risg.
 • Gwybodaeth am addysg a phroffesiwn
 • Rhif Domestig a Rhif Adnabod Treth.
 • Mae Data Ariannol yn cynnwys [cyfrif banc a manylion cerdyn talu].
 • Mae Data Trafodion yn cynnwys [manylion am daliadau i chi ac oddi wrthych].
 • Mae Data Technegol yn cynnwys [cyfeiriad protocol rhyngrwyd (IP), eich data mewngofnodi, math a fersiwn y porwr, gosodiad a lleoliad y parth amser, mathau a fersiynau plygio i mewn i'r porwr, system weithredu a llwyfan a thechnoleg arall ar y dyfeisiau a ddefnyddiwch i gyrchu'r wefan hon ].
 • Mae Data Proffil yn cynnwys [eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair, pryniannau neu orchmynion a wnaed gennych chi, eich diddordebau, eich hoffterau, eich adborth a'ch ymatebion i'r arolwg].
 • Mae Data Defnydd yn cynnwys [gwybodaeth am sut rydych chi'n defnyddio ein gwefan, cynhyrchion a gwasanaethau].
 • Mae Data Marchnata a Chyfathrebu yn cynnwys [eich hoffterau o ran derbyn marchnata gennym ni a'n trydydd partïon a'ch dewisiadau cyfathrebu].

Rydym hefyd yn casglu, defnyddio a rhannu Data Agregedig fel data ystadegol neu ddemograffig at unrhyw ddiben. Efallai y bydd Data Agregedig yn deillio o'ch data personol ond nid yw'n cael ei ystyried yn ddata personol mewn cyfraith gan nad yw'r data hwn yn datgelu eich hunaniaeth yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol. Er enghraifft, efallai y byddwn yn agregu eich Data Defnydd i gyfrifo canran y defnyddwyr sy'n cyrchu nodwedd gwefan benodol. Fodd bynnag, os byddwn yn cyfuno neu'n cysylltu Data Agregau gyda'ch data personol fel y gall eich adnabod yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, byddwn yn trin y data cyfunol fel data personol a fydd yn cael ei ddefnyddio yn unol â'r hysbysiad preifatrwydd hwn.

Nid ydym yn casglu unrhyw Gategori Arbennig o Ddata Personol amdanoch chi (mae hyn yn cynnwys manylion am eich hil neu ethnigrwydd, credoau crefyddol neu athronyddol, bywyd rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, barn wleidyddol, aelodaeth undeb llafur, gwybodaeth am eich iechyd a'ch data genetig a biometrig) .

Gallwn hefyd gasglu gwybodaeth benodol am eich defnydd o'n gwasanaethau. Gall hyn gynnwys gwybodaeth y gallwch chi a / neu'ch cwmni ei chanfod ohoni fel yr amseroedd y byddwch yn mewngofnodi, faint o ddefnydd rydych chi'n ei wneud o'r gwasanaethau, y mathau o ddata, systemau ac adroddiadau y byddwch yn eu defnyddio, y lleoliadau rydych chi'n mewngofnodi ohonynt, hyd sesiynau a data tebyg arall. Gellir cael y wybodaeth a gesglir yn gyfreithlon hefyd gan drydydd partïon, megis awdurdodau cyhoeddus, cwmnïau sydd wedi eich cyflwyno i FXCC, cwmnïau prosesu cardiau, yn ogystal â ffynonellau sydd ar gael yn gyhoeddus y caniateir i ni eu prosesu yn gyfreithlon.

Cofnodir eich cyfathrebu electronig a / neu dros y ffôn gyda ni a dyma unig eiddo FXCC ac mae'n gyfystyr â phrawf cyfathrebu rhyngom.

Mae gennych ddewis i gyflenwi unrhyw un neu'r cyfan o'r wybodaeth bersonol sydd ei hangen. Fodd bynnag, gall gwybodaeth sydd ar goll olygu na allwn agor neu gynnal eich cyfrif a / neu ddarparu ein gwasanaethau i chi

4. DEFNYDDIAU A WNAED EICH GWYBODAETH BERSONOL

Rydym yn casglu proses ac yn rheoli'r wybodaeth sy'n ein galluogi i gyflawni ein rhwymedigaethau cytundebol gyda chi ac i gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol.

Isod mae dibenion eich gwybodaeth bersonol:

1. Perfformiad contract

Rydym yn prosesu eich data er mwyn darparu ein gwasanaethau a'n cynnyrch i chi, ac i allu cwblhau ein gweithdrefn dderbyn er mwyn ffurfio perthynas gytundebol gyda'n cleientiaid. Er mwyn cwblhau ein cleient ar-fwrdd mae angen i ni wirio eich hunaniaeth, cyflawni'r diwydrwydd dyladwy i gwsmeriaid yn unol â'r rhwymedigaethau rheoleiddio, ac mae angen i ni ddefnyddio'r manylion a gaffaelwyd i reoli eich cyfrif masnachu gyda FXCC yn effeithiol.

2. Cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol

Mae nifer o rwymedigaethau cyfreithiol yn cael eu gosod gan gyfreithiau perthnasol yr ydym yn ddarostyngedig iddynt, yn ogystal â gofynion statudol, ee cyfreithiau gwrth-wyngalchu arian, cyfreithiau gwasanaethau ariannol, cyfreithiau corfforaeth, cyfreithiau preifatrwydd a chyfreithiau treth. Yn ogystal, mae yna nifer o awdurdodau goruchwylio y mae eu cyfreithiau a'u rheoliadau yn berthnasol i ni, sy'n gosod gweithgareddau prosesu data personol angenrheidiol ar gyfer gwiriadau cardiau credyd, prosesu taliadau, gwirio hunaniaeth a chydymffurfio â gorchmynion llys.

3. At ddibenion diogelu buddiannau cyfreithlon

Mae FXCC yn prosesu data personol er mwyn diogelu'r buddiannau cyfreithlon a ddilynir gennym ni neu gan drydydd parti, lle mae'r diddordeb cyfreithlon pan fydd gennym reswm busnes neu fasnachol i ddefnyddio'ch gwybodaeth. Serch hynny, ni ddylai fynd yn annheg yn eich erbyn a beth sydd orau i chi. Mae enghreifftiau o weithgareddau prosesu o'r fath yn cynnwys:

 • Cychwyn achos llys a pharatoi ein hamddiffyniad mewn gweithdrefnau ymgyfreitha;
 • rydym yn ymrwymo i ddarparu ar gyfer diogelwch TG a system y Cwmni, atal troseddau posibl, diogelwch asedau, rheolaethau derbyn a mesurau gwrth-dresmasu;
 • mesurau i reoli busnes ac i ddatblygu cynhyrchion a gwasanaethau ymhellach;
 • rheoli risg.

4. At ddibenion busnes mewnol a chadw cofnodion

Efallai y bydd gofyn iddo brosesu eich data personol at ddibenion busnes a chadw cofnodion mewnol, sydd o ddiddordeb i ni ein hunain ac sydd ei angen er mwyn cydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol. Byddwn hefyd yn cadw cofnodion er mwyn sicrhau eich bod yn cydymffurfio â'ch rhwymedigaethau cytundebol yn unol â'r cytundeb sy'n llywodraethu ein perthynas â chi.

5. Ar gyfer hysbysiadau cyfreithiol

O bryd i'w gilydd, mae'r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i ni roi gwybod i chi am newidiadau penodol i gynhyrchion a / neu wasanaethau neu gyfreithiau. Efallai y bydd angen i ni roi gwybod i chi am y newidiadau sy'n gysylltiedig â'n cynnyrch a'n gwasanaethau, felly bydd yn rhaid i ni brosesu eich gwybodaeth bersonol i anfon yr hysbysiadau cyfreithiol atoch. Byddwch yn parhau i dderbyn y wybodaeth hon hyd yn oed os ydych yn dewis peidio â derbyn gwybodaeth marchnata uniongyrchol gennym ni.

6. At ddibenion marchnata

Gallwn ddefnyddio eich data at ddibenion ymchwil a dadansoddi, a'ch hanes masnachu er mwyn cyflwyno unrhyw ddadansoddiad, adroddiadau, ymgyrchoedd a allai fod o ddiddordeb i chi i'ch cyfeiriad e-bost cofrestredig. Nodwch fod gennych hawl bob amser i newid eich dewis rhag ofn na fyddwch yn dymuno derbyn cyfathrebiadau o'r fath mwyach.

Os nad ydych am i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol fel hyn, anfonwch e-bost at support@fxcc.com yn gofyn i ni beidio â chysylltu â chi at unrhyw ddibenion marchnata. Os ydych chi'n danysgrifiwr ar-lein, gallwch fewngofnodi i'ch Proffil defnyddiwr Hub Masnachwr a newid eich dewisiadau hysbysu ar unrhyw adeg.

7. Er mwyn ein cynorthwyo i wella ein cynnyrch a'n gwasanaethau

Efallai y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth bersonol a ddarperir gennych i sicrhau'r safonau uchaf wrth ddarparu ein cynnyrch a'n gwasanaethau.

5. DATGELU EICH GWYBODAETH

Y prif ddiben a ddefnyddiwn ar gyfer eich gwybodaeth bersonol yw ein galluogi i ddeall eich amcanion ariannol a sicrhau bod gwasanaethau perthnasol yn briodol i'ch proffil. At hynny, mae'r wybodaeth hon yn helpu FXCC i ddarparu gwasanaethau o ansawdd. Er y gallwn anfon deunydd marchnata atoch (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i SMS neu gyfathrebu e-bost er mwyn i chi ei weld, galwadau ymyl, neu wybodaeth arall) o bryd i'w gilydd y credwn y bydd yn ddefnyddiol i chi, rydym yn ymwybodol o'r angen i barchu eich preifatrwydd. Oni bai eich bod yn cael eich hysbysu fel arall, mae'r wybodaeth bersonol sydd gennym yn cael ei defnyddio ar gyfer sefydlu a rheoli eich cyfrif, adolygu eich anghenion parhaus, gwella gwasanaeth a chynnyrch cwsmeriaid a rhoi gwybodaeth neu gyfleoedd parhaus y credwn a allai fod yn berthnasol i chi.

Ni fydd FXCC yn datgelu eich gwybodaeth bersonol heb eich caniatâd ymlaen llaw, fodd bynnag, yn dibynnu ar y cynnyrch neu'r gwasanaeth dan sylw a chyfyngiadau penodol ar wybodaeth sensitif, mae hyn yn golygu y gellir datgelu gwybodaeth bersonol i:

 • Darparwyr gwasanaeth a chynghorwyr arbenigol i FXCC sydd wedi eu contractio i ddarparu gwasanaethau gweinyddol, ariannol, yswiriant, ymchwil neu wasanaethau eraill i ni.
 • Cyflwyno broceriaid neu bartneriaid â pherthynas gydfuddiannol â hwy (y gall unrhyw un ohonynt fod o fewn neu y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd)
 • Darparwyr credyd, llysoedd, tribiwnlysoedd ac awdurdodau rheoleiddio fel y cytunwyd neu a awdurdodwyd gan y gyfraith
 • Asiantaethau adrodd neu gyfeirio credyd, trydydd darparwyr gwasanaeth dilysu, atal twyll, dibenion gwrth-wyngalchu arian, adnabod neu wirio diwydrwydd dyladwy y cleient
 • Unrhyw un sydd wedi'i awdurdodi gan unigolyn, fel y nodir gan yr unigolyn hwnnw neu'r contract
 • I Aelod Cyswllt o'r Cwmni neu unrhyw gwmni arall yn yr un grŵp o'r Cwmni.

Rhag ofn y bydd yn rhaid i ddatgeliad o'r fath gael ei wneud gan y gyfraith neu gan unrhyw awdurdod rheoleiddio, caiff ei wneud er mwyn i FXCC gydymffurfio ag unrhyw rwymedigaethau cyfreithiol, amddiffyn ei hun rhag twyll posibl, a chynnal cytundebau darparwyr gwasanaeth. Rhag ofn y bydd angen datgeliad o'r fath bydd yn cael ei wneud ar sail 'angen gwybod', oni bai bod yr awdurdod rheoleiddio yn cyfarwyddo fel arall. Yn gyffredinol, rydym yn mynnu bod sefydliadau nad ydynt o dan FXCC sy'n trin neu'n cael gwybodaeth bersonol fel darparwyr gwasanaeth i FXCC yn cydnabod cyfrinachedd yr wybodaeth hon, yn ymrwymo i barchu hawl unrhyw unigolyn i breifatrwydd ac yn cydymffurfio â'r Egwyddorion Diogelu Data a'r polisi hwn.

Mewn rhai amgylchiadau, gallwn drosglwyddo gwybodaeth i drydydd partïon os yw'n ofynnol yn gyfreithiol i ni wneud hynny neu os ydym wedi ein hawdurdodi o dan ein rhwymedigaethau cytundebol a statudol neu os cawsom eich caniatâd.

Efallai y byddwn hefyd yn datgelu eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon os ydym o dan ddyletswydd i ddatgelu neu rannu eich data personol er mwyn cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol, neu er mwyn gorfodi neu weithredu ein Telerau ac Amodau Safle.

6. CANIATÂD I BROSES DATA

Trwy gyflwyno'ch gwybodaeth, rydych yn cydsynio i FXCC ddefnyddio'r wybodaeth honno, fel y nodir yn y polisi hwn. Trwy gyrchu a defnyddio hwn rydych chi'n cydnabod eich bod wedi darllen, deall a chytuno gyda'r polisi preifatrwydd hwn. Rydym yn cadw'r hawl i newid ein polisi preifatrwydd o bryd i'w gilydd a byddwn yn diweddaru'r dudalen hon yn unol â hynny. Adolygwch ein polisi mor aml â phosibl - bydd eich defnydd parhaus o'r Safle yn dangos eich bod yn cytuno i unrhyw newidiadau o'r fath.

Gall y Wefan, o bryd i'w gilydd, gynnwys dolenni i wefannau ein rhwydweithiau partner a chwmnïau cysylltiedig. Os dilynwch ddolen i unrhyw un o'r gwefannau hyn, sylwer y gall fod gan y gwefannau hyn eu polisïau preifatrwydd eu hunain ac nad ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am y polisïau hyn. Gwiriwch y polisïau hyn cyn i chi gyflwyno unrhyw ddata personol i'r gwefannau hyn.

Gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg, fodd bynnag, ni fydd unrhyw broses o brosesu data personol cyn derbyn eich dirymiad yn cael ei effeithio.

7. PA MOR HIR RYDYM YN CADW EICH DATA BERSONOL

Bydd FXCC yn cadw eich data personol cyhyd ag y mae gennym berthynas fusnes gyda chi.

8. EICH HAWLIAU YNGHYLCH EICH GWYBODAETH BERSONOL

Yn ôl deddfwriaeth mae'n ofynnol i ni ymateb i unrhyw geisiadau data personol o fewn diwrnodau 30, oni bai bod y math o gais yn gofyn am fwy o amser ar gyfer ymchwilio ac asesu. Amlinellir isod yr hawliau a allai fod ar gael i chi mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch:

 • Cael mynediad i'ch data personol. Mae hyn yn eich galluogi i dderbyn copi o'r data personol sydd gennym amdanoch chi.
 • Gofyn am gywiro / cywiro'r data personol sydd gennym amdanoch chi. Mae hyn yn eich galluogi i gywiro unrhyw ddata anghyflawn neu anghywir yr ydym yn ei gadw amdanoch chi. Gallwn ofyn am wybodaeth a dogfennaeth ychwanegol sy'n ofynnol i ddilysu'r angen am y newid data y gofynnwyd amdano.
 • Gofyn am ddileu eich gwybodaeth bersonol. Gallwch ofyn i ni ddileu eich data personol, arfer eich hawl “i gael ei anghofio”, lle nad oes rheswm da i ni barhau i'w brosesu. Bydd y cais hwn i ddileu eich data personol yn arwain at gau eich cyfrif a dod â'r berthynas cleient i ben.
 • Cais i 'rwystro' neu atal prosesu eich data personol mewn rhai amgylchiadau, fel os ydych yn gwrthwynebu cywirdeb y wybodaeth bersonol honno neu'n gwrthwynebu i ni ei brosesu. Ni fydd yn ein hatal rhag storio eich gwybodaeth bersonol. Byddwn yn eich hysbysu cyn i ni benderfynu peidio â chytuno ag unrhyw gyfyngiad y gofynnwyd amdano. Os ydym wedi datgelu eich gwybodaeth bersonol i eraill, byddwn yn rhoi gwybod am y cyfyngiad os yn bosibl. Os byddwch yn gofyn i ni, os yw'n bosibl ac yn gyfreithlon i wneud hynny, byddwn hefyd yn dweud wrthych pwy rydym wedi rhannu eich gwybodaeth bersonol â hwy fel y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol.
 • Meddu ar yr hawl i wrthwynebu i'ch data personol gael ei brosesu at ddibenion marchnata uniongyrchol. Mae hyn hefyd yn cynnwys proffilio mewn cymaint ag y mae'n ymwneud â marchnata uniongyrchol. Os ydych yn gwrthwynebu prosesu at ddibenion marchnata uniongyrchol, yna byddwn yn atal prosesu eich data personol at y dibenion hyn.
 • Gwrthwynebu, ar unrhyw adeg, i unrhyw benderfyniadau y gallwn eu gwneud sy'n seiliedig yn unig ar brosesu awtomataidd (gan gynnwys proffilio). Mae proffilio yn cynnwys defnyddio technoleg sy'n ein helpu i wneud penderfyniadau'n awtomatig, yn seiliedig ar eich data personol a gasglwn gennych chi neu gan drydydd partïon.

9. NA FYDD ANGEN FFIOEDD YN UNIG

Ni fydd yn rhaid i chi dalu ffi i gael mynediad i'ch data personol (neu i arfer unrhyw un o'r hawliau eraill). Fodd bynnag, efallai y byddwn yn codi ffi resymol os yw'ch cais yn amlwg yn ddi-sail, yn ailadroddus neu'n ormodol. Fel arall, gallwn wrthod cydymffurfio â'ch cais dan yr amgylchiadau hyn.

10. TERFYN AMSER I YMATEB

Rydym yn ceisio ymateb i bob cais cyfreithlon o fewn mis. Weithiau gall gymryd mwy na mis i ni os yw'ch cais yn arbennig o gymhleth neu os ydych wedi gwneud nifer o geisiadau. Yn yr achos hwn, byddwn yn eich hysbysu ac yn eich diweddaru.

11. SUT RYDYM YN DIOGELU EICH GWYBODAETH

Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod y wybodaeth a gyflwynir i ni yn cael ei diogelu, yn ystod y trosglwyddiad ac unwaith y byddwn yn ei derbyn. Rydym yn cynnal rhagofalon gweinyddol, technegol a ffisegol priodol i ddiogelu Data Personol rhag dinistr damweiniol neu anghyfreithlon, colled ddamweiniol, newid anawdurdodedig, datgelu neu fynediad anawdurdodedig, camddefnyddio, ac unrhyw ffurf anghyfreithlon arall o brosesu Data Personol sydd yn ein meddiant. Mae hyn yn cynnwys, er enghraifft, muriau tân, diogelu cyfrinair a rheolaethau mynediad a dilysu eraill.

Fodd bynnag, nid oes unrhyw ddull o drosglwyddo dros y Rhyngrwyd, na dull storio electronig, yn ddiogel. Ni allwn sicrhau na gwarantu diogelwch unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei throsglwyddo i ni a gwnewch hynny ar eich risg eich hun. Ni allwn warantu hefyd na fydd gwybodaeth o'r fath yn cael ei chyrchu, ei datgelu, ei newid na'i dinistrio trwy dorri unrhyw un o'n mesurau diogelwch corfforol, technegol neu reolaethol. Os ydych chi'n credu bod eich Data Personol wedi cael ei gyfaddawdu, cysylltwch â ni.

Gall FXCC storio eich gwybodaeth yn ei gronfeydd data er mwyn cyfeirio ati er mwyn ateb ymholiadau neu ddatrys problemau, darparu gwasanaethau gwell a newydd a bodloni unrhyw ofynion cadw data cyfreithiol. Mae hyn yn golygu y gallwn gadw eich gwybodaeth ar ôl i chi roi'r gorau i ddefnyddio'r Wefan neu ein gwasanaethau neu fel arall yn rhyngweithio â ni.

12. EIN POLISI COOKIE

Darnau bach o destun yw cwcis sy'n cael eu storio ar eich cyfrifiadur i'n helpu i benderfynu ar y math o borwr a gosodiadau rydych chi'n eu defnyddio, lle rydych chi wedi bod ar y wefan, pan fyddwch chi'n dychwelyd i'r wefan, o ble y daethoch chi, ac i sicrhau bod eich gwybodaeth yn yn ddiogel. Diben y wybodaeth hon yw rhoi profiad mwy perthnasol ac effeithiol i chi ar wefan FXCC, gan gynnwys cyflwyno tudalennau gwe yn ôl eich anghenion neu'ch dewisiadau.

Gall FXCC hefyd ddefnyddio darparwyr gwasanaethau allanol annibynnol i olrhain y traffig a'r defnydd ar y wefan. Defnyddir cwcis yn aml ar lawer o wefannau ar y rhyngrwyd a gallwch ddewis a fydd cwci'n cael ei dderbyn a sut y caiff ei dderbyn drwy newid eich dewisiadau a'ch opsiynau yn eich porwr. Efallai na fyddwch yn gallu cael mynediad i rai rhannau o www.fxcc.com os dewiswch analluogi'r derbyniad cwci yn eich porwr, yn enwedig y rhannau diogel o'r wefan. Felly, rydym yn argymell eich bod yn galluogi derbyn cwci i elwa o'r holl wasanaethau ar y wefan.

Mae gennych yr hawl i benderfynu a ydych am dderbyn neu wrthod cwcis trwy osod neu newid eich rheolaethau porwr gwe i dderbyn neu wrthod cwcis. Os byddwch yn dewis gwrthod cwcis, efallai y byddwch yn dal i ddefnyddio ein gwefan er y gall eich mynediad at rai swyddogaethau ac ardaloedd o'n gwefan gael eu cyfyngu. Gan fod y modd y gallwch wrthod cwcis trwy eich rheolaethau porwr gwe yn amrywio o borwr i borwr, dylech ymweld â bwydlen gymorth eich porwr am fwy o wybodaeth.

Os ydych chi'n parhau i ddefnyddio'r wefan hon heb newid gosodiadau cwci eich porwr gwe, yna rydych chi'n cydsynio â'n polisi cwcis

I ddysgu mwy am gwcis a sut i'w rheoli trwy eich porwr / dyfais, ewch i www.aboutcookies.org

GWYBODAETH CYSWLLT

Os hoffech gysylltu â ni gydag unrhyw ymholiadau neu sylwadau ynghylch ein polisi preifatrwydd, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy e-bost, cyfeiriad post, ffôn a ffacs neu ddefnyddio ein cyfleuster sgwrsio i IM, cynrychiolydd gwasanaeth cwsmeriaid.

CYFEIRIAD

FXCC

Clirio Canolog Cyf.

Tŷ Partneriaid y Gyfraith, Priffordd Kumul,

Port Vila, Vanuatu

Ffôn: + 44 203 150 0832

Ffacs: + 44 203 150 1475

E-bost: info@fxcc.net

Mae brand FXCC yn frand rhyngwladol sy'n cael ei awdurdodi a'i reoleiddio mewn sawl awdurdodaeth ac mae wedi ymrwymo i gynnig y profiad masnachu gorau posibl i chi.

Mae FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) yn cael ei reoleiddio gan Gomisiwn Cyprus Securities and Exchange (CySEC) gyda rhif trwydded CIF 121 / 10.

Mae Central Clearing Ltd (www.fxcc.com a www.fxcc.net) wedi'i gofrestru o dan Ddeddf Cwmnïau Rhyngwladol [CAP 222] Gweriniaeth Vanuatu gyda rhif cofrestru 14576.

RHYBUDD RISG: Mae masnachu mewn Forex a Chontractau ar gyfer Gwahaniaeth (CFDs), sy'n gynhyrchion wedi'u trosoledd, yn hynod hapfasnachol ac yn cynnwys risg sylweddol o golled. Mae'n bosibl colli'r holl gyfalaf cychwynnol a fuddsoddwyd. Felly, efallai na fydd Forex a CFDs yn addas i bob buddsoddwr. Buddsoddi gydag arian y gallwch fforddio ei golli yn unig. Felly gwnewch yn siŵr eich bod yn deall yn llawn y risgiau cysylltiedig. Ceisiwch gyngor annibynnol os oes angen.

Nid yw FXCC yn darparu gwasanaethau ar gyfer preswylwyr a / neu ddinasyddion yr Unol Daleithiau.

Hawlfraint © 2020 FXCC. Cedwir pob hawl.