Datgeliad Risg Cyffredinol

Ni ddylai'r Cleient gymryd rhan mewn unrhyw fuddsoddiad yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol mewn Offerynnau Ariannol oni bai ei fod yn gwybod ac yn deall y risgiau sy'n gysylltiedig â phob un o'r Offerynnau Ariannol. Felly, cyn gwneud cais am gyfrif dylai'r Cleient ystyried yn ofalus a yw buddsoddi mewn Offeryn Ariannol penodol yn addas iddo yng ngoleuni ei amgylchiadau a'i adnoddau ariannol.

Rhybuddir y Cleient o'r risgiau canlynol:

 • Nid yw'r Cwmni yn gwarantu cyfalaf cychwynnol portffolio'r Cleient na'i werth ar unrhyw adeg nac unrhyw arian a fuddsoddir mewn unrhyw offeryn ariannol.
 • Dylai'r Cleient gydnabod, beth bynnag fo unrhyw wybodaeth a gynigir gan y Cwmni, y gall gwerth unrhyw fuddsoddiad mewn Offerynnau Ariannol amrywio ac i lawr ac mae hyd yn oed yn debygol na fydd y buddsoddiad o unrhyw werth.
 • Dylai'r Cleient gydnabod ei fod yn wynebu risg fawr o achosi colledion ac iawndal o ganlyniad i brynu a / neu werthu unrhyw Offeryn Ariannol ac mae'n derbyn ei fod yn barod i ymgymryd â'r risg hon.
 • Nid yw gwybodaeth am berfformiad blaenorol Offeryn Ariannol yn gwarantu ei berfformiad ar hyn o bryd a / neu yn y dyfodol. Nid yw defnyddio data hanesyddol yn gyfystyr â rhagolwg rhwymol na diogel o ran perfformiad cyfatebol yr Offerynnau Ariannol y cyfeirir atynt yn y dyfodol.
 • Hysbysir y Cleient drwy hyn y gall y trafodion yr ymgymerir â hwy drwy wasanaethau delio y Cwmni fod yn rhai hapfasnachol. Gall colledion mawr ddigwydd mewn cyfnod byr, gan gyfateb cyfanswm yr arian a adneuwyd gyda'r Cwmni.
 • Efallai na fydd rhai Offerynnau Ariannol yn dod yn hylif ar unwaith o ganlyniad i lai o alw ac efallai na fydd y Cleient mewn sefyllfa i'w gwerthu neu yn hawdd cael gafael ar wybodaeth am werth yr Offerynnau Ariannol hyn neu hyd a lled y risgiau cysylltiedig
 • Pan gaiff Offeryn Ariannol ei fasnachu mewn arian cyfred ac eithrio arian gwlad breswyl y Cleient, gall unrhyw newidiadau yn y cyfraddau cyfnewid gael effaith negyddol ar ei werth, ei bris a'i berfformiad.
 • Gall Offeryn Ariannol ar farchnadoedd tramor olygu risgiau sy'n wahanol i risgiau arferol y marchnadoedd yng ngwlad preswyl y Cleient. Mewn rhai achosion, gall y risgiau hyn fod yn fwy. Mae amrywiadau yn y gyfradd gyfnewid hefyd yn effeithio ar y posibilrwydd o elw neu golled o drafodion ar farchnadoedd tramor.
 • Gall Offeryn Ariannol Deilliol (hy opsiwn, dyfodol, ymlaen, cyfnewid, CFD, NDF) fod yn drafodyn hap-gyflenwi nad yw'n rhoi cyfle i wneud elw ar newidiadau mewn cyfraddau arian, nwyddau, mynegeion y farchnad stoc neu brisiau cyfrannau a elwir yn offeryn sylfaenol . Gall pris y diogelwch neu unrhyw offeryn sylfaenol arall sy'n wrthrych y caffaeliad effeithio'n uniongyrchol ar werth yr Offeryn Ariannol Deilliol.
 • Gall gwarantau / marchnadoedd deilliadol fod yn gyfnewidiol iawn. Gall prisiau Offerynnau Ariannol Deilliol, gan gynnwys CFDs, a'r asedau a'r Mynegeion sylfaenol amrywio yn gyflym ac yn rhychwantu ystod eang a gallant adlewyrchu digwyddiadau na ellir eu rhagweld neu newidiadau mewn amodau, na all y Cleient na'r Cwmni reoli'r un ohonynt.
 • Bydd prisiau CFD yn cael eu dylanwadu gan, ymhlith pethau eraill, berthynas newidiol y cyflenwad a'r galw, rhaglenni a pholisïau llywodraethol, amaethyddol, masnachol a masnach, digwyddiadau gwleidyddol ac economaidd cenedlaethol a rhyngwladol a nodweddion seicolegol cyffredinol y farchnad berthnasol.
 • Rhaid i'r Cleient beidio â phrynu Offeryn Ariannol Deilliol oni bai ei fod yn barod i ymgymryd â'r risgiau o golli'r cyfan o'r arian y mae wedi'i fuddsoddi a hefyd unrhyw gomisiynau ychwanegol a threuliau eraill yr aethpwyd iddynt.
 • Dan rai amodau penodol yn y farchnad gall fod yn anodd neu'n amhosibl cyflawni gorchymyn
 • Mae rhoi Gorchmynion Atal Colledion yn fodd i gyfyngu'ch colledion. Fodd bynnag, o dan rai amodau yn y farchnad, gallai gweithredu Gorchymyn Atal Colledion fod yn waeth na'r pris a bennwyd a gall y colledion a wireddir fod yn fwy na'r disgwyl.
 • Os na fydd y cyfalaf ymyl yn ddigonol i ddal y swyddi presennol ar agor, efallai y bydd gofyn i chi adneuo arian ychwanegol ar fyr rybudd neu leihau amlygiad. Gall methu â gwneud hynny yn yr amser gofynnol arwain at ddatodiad swyddi ar golled a byddwch yn atebol am unrhyw ddiffyg canlyniadol.
 • Gallai Banc neu Brocer y mae'r Cwmni yn delio â nhw fod â buddiannau sy'n groes i'ch buddiannau.
 • Gall ansolfedd y Cwmni neu Fanc neu Frocer a ddefnyddir gan y Cwmni i effeithio ar ei drafodion arwain at gau eich swyddi yn erbyn eich dymuniadau.
 • Tynnir sylw'r Cleient yn benodol at arian a fasnachir mor afreolaidd neu anaml fel na all fod yn sicr y dyfynnir pris bob amser neu y gallai fod yn anodd gweithredu trafodion am bris y gellir ei ddyfynnu oherwydd absenoldeb cownter parti.
 • Nid yw masnachu ar-lein, waeth pa mor gyfleus neu effeithlon, o reidrwydd yn lleihau'r risgiau sy'n gysylltiedig â masnachu arian
 • Mae risg y gall masnach y Cleient mewn Offerynnau Ariannol fod yn destun treth a / neu unrhyw ddyletswydd arall, er enghraifft, oherwydd newidiadau mewn deddfwriaeth neu ei amgylchiadau personol. Nid yw'r Cwmni yn gwarantu na fydd unrhyw dreth a / neu unrhyw dreth stamp arall yn daladwy. Dylai'r Cleient fod yn gyfrifol am unrhyw drethi a / neu unrhyw ddyletswydd arall a all gronni o ran ei grefftau.
 • Cyn i'r Cleient ddechrau masnachu, dylai gael manylion yr holl gomisiynau a thaliadau eraill y bydd y Cleient yn atebol amdanynt. Os na chaiff unrhyw daliadau eu mynegi mewn termau arian (ond er enghraifft fel lledaeniad delio), dylai'r Cleient ofyn am eglurhad ysgrifenedig, gan gynnwys enghreifftiau priodol, i sefydlu pa daliadau o'r fath sy'n debygol o olygu mewn termau arian penodol
 • Ni fydd y Cwmni yn rhoi cyngor buddsoddi i'r Cleient yn ymwneud â buddsoddiadau neu drafodion posibl mewn buddsoddiadau nac yn gwneud argymhellion buddsoddi o unrhyw fath
 • Efallai y bydd yn ofynnol i'r Cwmni ddal arian y Cleient mewn cyfrif sy'n cael ei wahanu oddi wrth gleientiaid eraill ac arian y Cwmni yn unol â rheoliadau cyfredol, ond efallai na fydd hyn yn rhoi amddiffyniad llwyr
 • Mae risg i drafodion dros Blatfform Masnachu Ar-lein
 • Os bydd y Cleient yn cynnal trafodion ar system electronig, bydd yn agored i risgiau sy'n gysylltiedig â'r system gan gynnwys methiant caledwedd a meddalwedd (Rhyngrwyd / Gweinyddwyr). Canlyniad unrhyw fethiant yn y system yw na chaiff ei orchymyn ei ddienyddio yn ôl ei gyfarwyddiadau neu na chaiff ei weithredu o gwbl. Nid yw'r Cwmni yn derbyn unrhyw atebolrwydd yn achos methiant o'r fath
 • Gellir recordio sgyrsiau ffôn, a byddwch yn derbyn recordiadau o'r fath fel tystiolaeth bendant a chyfrwymol o'r cyfarwyddiadau

Ni all yr hysbysiad hwn ddatgelu nac esbonio'r holl risgiau ac agweddau arwyddocaol eraill sy'n ymwneud â delio â phob Offeryn Ariannol a gwasanaethau buddsoddi

Mae brand FXCC yn frand rhyngwladol sy'n cael ei awdurdodi a'i reoleiddio mewn sawl awdurdodaeth ac mae wedi ymrwymo i gynnig y profiad masnachu gorau posibl i chi.

Mae FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) yn cael ei reoleiddio gan Gomisiwn Cyprus Securities and Exchange (CySEC) gyda rhif trwydded CIF 121 / 10.

Mae Central Clearing Ltd (www.fxcc.com a www.fxcc.net) wedi'i gofrestru o dan Ddeddf Cwmnïau Rhyngwladol [CAP 222] Gweriniaeth Vanuatu gyda rhif cofrestru 14576.

RHYBUDD RISG: Mae masnachu mewn Forex a Chontractau ar gyfer Gwahaniaeth (CFDs), sy'n gynhyrchion wedi'u trosoledd, yn hynod hapfasnachol ac yn cynnwys risg sylweddol o golled. Mae'n bosibl colli'r holl gyfalaf cychwynnol a fuddsoddwyd. Felly, efallai na fydd Forex a CFDs yn addas i bob buddsoddwr. Buddsoddi gydag arian y gallwch fforddio ei golli yn unig. Felly gwnewch yn siŵr eich bod yn deall yn llawn y risgiau cysylltiedig. Ceisiwch gyngor annibynnol os oes angen.

Nid yw FXCC yn darparu gwasanaethau ar gyfer preswylwyr a / neu ddinasyddion yr Unol Daleithiau.

Hawlfraint © 2020 FXCC. Cedwir pob hawl.