Γενική αποκάλυψη κινδύνων

Ο Πελάτης δεν πρέπει να προβεί σε οποιαδήποτε επένδυση, άμεσα ή έμμεσα, σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα εκτός εάν γνωρίζει και κατανοεί τους κινδύνους που συνεπάγεται για κάθε ένα από τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα. Πριν από την υποβολή αίτησης για λογαριασμό, ο Πελάτης πρέπει να εξετάσει προσεκτικά κατά πόσον η επένδυση σε ένα συγκεκριμένο Χρηματοπιστωτικό Μέσο είναι κατάλληλη γι 'αυτόν υπό το φως των περιστάσεων και των οικονομικών του πόρων.

Ο Πελάτης ενημερώνεται για τους ακόλουθους κινδύνους:

 • Η Εταιρεία δεν μπορεί και δεν μπορεί να εγγυηθεί το αρχικό κεφάλαιο του χαρτοφυλακίου του Πελάτη ή την αξία του ανά πάσα στιγμή ή οποιοδήποτε χρήμα που επενδύεται σε οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό μέσο.
 • Ο Πελάτης θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι, ανεξάρτητα από τις πληροφορίες που μπορεί να προσφέρει η Εταιρεία, η αξία οποιασδήποτε επένδυσης σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα ενδέχεται να παρουσιάζει διακυμάνσεις προς τα κάτω ή προς τα πάνω και είναι ακόμη πιθανό να μην έχει αξία η επένδυση.
 • Ο Πελάτης πρέπει να αναγνωρίσει ότι διατρέχει μεγάλο κίνδυνο να υποστεί ζημίες και ζημίες ως αποτέλεσμα της αγοράς ή / και πώλησης οποιουδήποτε Χρηματοπιστωτικού Μέσου και αποδέχεται ότι είναι διατεθειμένος να αναλάβει αυτόν τον κίνδυνο.
 • Η ενημέρωση για την προηγούμενη απόδοση ενός Χρηματοδοτικού Μέσου δεν εγγυάται την τρέχουσα και / ή μελλοντική του απόδοση. Η χρήση ιστορικών δεδομένων δεν αποτελεί δεσμευτική ή ασφαλής πρόβλεψη ως προς την αντίστοιχη μελλοντική απόδοση των Χρηματοοικονομικών Μέσων στα οποία αναφέρονται οι εν λόγω πληροφορίες.
 • Ο Πελάτης ενημερώνεται ότι οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω των υπηρεσιών διαπραγμάτευσης της Εταιρείας μπορεί να έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Μεγάλες απώλειες μπορεί να συμβούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, ισούται με το σύνολο των κεφαλαίων που έχουν κατατεθεί στην Εταιρεία.
 • Ορισμένα Χρηματοπιστωτικά Μέσα ενδέχεται να μην καταστούν άμεσα ρευστά ως αποτέλεσμα π.χ. μειωμένης ζήτησης και ο Πελάτης μπορεί να μην είναι σε θέση να τα πωλήσει ή να λάβει εύκολα πληροφορίες σχετικά με την αξία αυτών των Χρηματοπιστωτικών Μέσων ή την έκταση των σχετικών κινδύνων
 • Όταν ένα Χρηματοπιστωτικό Μέσο διατίθεται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα της χώρας διαμονής του Πελάτη, τυχόν μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην αξία, την τιμή και την απόδοσή του.
 • Ένα χρηματοδοτικό μέσο στις ξένες αγορές μπορεί να συνεπάγεται κινδύνους διαφορετικούς από τους συνήθεις κινδύνους των αγορών στη χώρα διαμονής του πελάτη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτοί οι κίνδυνοι μπορεί να είναι μεγαλύτεροι. Η προοπτική του κέρδους ή της ζημίας από συναλλαγές σε ξένες αγορές επηρεάζεται επίσης από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
 • Ένα παράγωγο χρηματοοικονομικό μέσο (δηλαδή, επιλογή, μέλλον, προθεσμιακή, ανταλλαγή, CFD, NDF) μπορεί να είναι μια συναλλαγή άμεσης παράδοσης που δίνει τη δυνατότητα κέρδους στις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών, των βασικών εμπορευμάτων, . Η αξία του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου μπορεί να επηρεαστεί άμεσα από την τιμή της ασφάλειας ή από οποιοδήποτε άλλο υποκείμενο μέσο που αποτελεί αντικείμενο της εξαγοράς.
 • Οι παράγωγοι τίτλοι / αγορές μπορεί να είναι εξαιρετικά ασταθής. Οι τιμές των Παράγωγων Χρηματοπιστωτικών Μέσων, συμπεριλαμβανομένων των CFDs, των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων και των Δεικτών ενδέχεται να παρουσιάζουν διακυμάνσεις ταχέως και σε ευρεία κλίμακα και μπορεί να αντανακλούν απρόβλεπτα γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες, καμία από τις οποίες δεν μπορεί να ελεγχθεί από τον Πελάτη ή την Εταιρεία.
 • Οι τιμές των CFD θα επηρεαστούν, μεταξύ άλλων, από μεταβαλλόμενες σχέσεις προσφοράς και ζήτησης, κυβερνητικά, γεωργικά, εμπορικά και εμπορικά προγράμματα και πολιτικές, εθνικά και διεθνή πολιτικά και οικονομικά γεγονότα και τα επικρατούντα ψυχολογικά χαρακτηριστικά της σχετικής αγοράς.
 • Ο Πελάτης δεν πρέπει να αγοράζει Παράγωγο Χρηματοοικονομικό Μέσο εκτός εάν είναι πρόθυμος να αναλάβει τους κινδύνους να χάσει εξ ολοκλήρου όλα τα χρήματα που έχει επενδύσει καθώς και τυχόν πρόσθετες προμήθειες και άλλα έξοδα.
 • Κάτω από ορισμένες συνθήκες της αγοράς μπορεί να είναι δύσκολη ή αδύνατη η εκτέλεση εντολής
 • Η τοποθέτηση παραγγελιών Stop Loss χρησιμεύει για τον περιορισμό των ζημιών σας. Ωστόσο, υπό ορισμένες συνθήκες της αγοράς, η εκτέλεση μιας εντολής Stop Loss μπορεί να είναι χειρότερη από την καθορισμένη τιμή και οι πραγματοποιηθείσες ζημίες μπορεί να είναι μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες.
 • Εάν το κεφάλαιο περιθωρίου είναι ανεπαρκές για να διατηρήσετε τις τρέχουσες θέσεις ανοιχτές, ενδέχεται να σας ζητηθεί να καταθέσετε επιπλέον κεφάλαια σε σύντομο χρονικό διάστημα ή να μειώσετε την έκθεση. Η μη τήρηση του απαιτούμενου χρόνου μπορεί να οδηγήσει σε εκκαθάριση θέσεων με ζημία και θα είστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε προκύπτον έλλειμμα.
 • Μια Τράπεζα ή ένας Μεσίτης μέσω του οποίου η Εταιρεία ασχολείται μπορεί να έχει συμφέροντα αντίθετα προς τα συμφέροντά σας.
 • Η αφερεγγυότητα της Εταιρείας ή της Τράπεζας ή του Χρηματιστηρίου που χρησιμοποιείται από την Εταιρεία για την πραγματοποίηση των συναλλαγών της μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή των θέσεών σας σε βάρος των επιθυμιών σας.
 • Η προσοχή του Πελάτη εφιστά ρητά την προσοχή στα νομίσματα που διακινούνται τόσο ακανόνιστα ή σπάνια ώστε δεν μπορεί να είναι βέβαιο ότι μια τιμή θα αναφέρεται ανά πάσα στιγμή ή ότι μπορεί να είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν συναλλαγές σε τιμή που μπορεί να προσφέρεται λόγω απουσίας μετρητή κόμμα.
 • Η διαπραγμάτευση on-line, ανεξάρτητα από το πόσο εύκολη ή αποτελεσματική, δεν μειώνει αναγκαστικά τους κινδύνους που σχετίζονται με τη συναλλαγματική ισοτιμία
 • Υπάρχει κίνδυνος οι συναλλαγές του Πελάτη σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα να είναι ή να υπόκεινται σε φόρο ή / και οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση, π.χ. λόγω αλλαγών στη νομοθεσία ή την προσωπική του κατάσταση. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι δεν θα καταβληθεί φόρος ή / και οποιοδήποτε άλλο τέλος χαρτοσήμου. Ο Πελάτης πρέπει να είναι υπεύθυνος για τυχόν φόρους ή / και κάθε άλλο φόρο που μπορεί να προκύψει για τις συναλλαγές του.
 • Προτού ο Πελάτης αρχίσει να ασχολείται με το εμπόριο, θα πρέπει να λάβει πληροφορίες για όλες τις προμήθειες και άλλες επιβαρύνσεις για τις οποίες ο Πελάτης θα ευθύνεται. Εάν οποιεσδήποτε χρεώσεις δεν εκφράζονται σε χρηματικούς όρους (αλλά για παράδειγμα ως spread spread), ο Πελάτης θα πρέπει να ζητήσει γραπτή εξήγηση, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων παραδειγμάτων, για να καθορίσει τι είδους τέλη πιθανόν να σημαίνουν σε συγκεκριμένους όρους χρημάτων
 • Η Εταιρεία δεν θα παράσχει στον Πελάτη επενδυτικές συμβουλές σχετικές με επενδύσεις ή πιθανές συναλλαγές σε επενδύσεις ή επενδυτικές συστάσεις οποιουδήποτε είδους
 • Η Εταιρεία μπορεί να υποχρεωθεί να κρατήσει τα χρήματα του Πελάτη σε λογαριασμό που είναι διαχωρισμένος από άλλους πελάτες και τα χρήματα της Εταιρείας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, αλλά αυτό μπορεί να μην παρέχει πλήρη προστασία
 • Οι συναλλαγές μέσω πλατφόρμας ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης παρουσιάζουν κίνδυνο
 • Εάν ο Πελάτης αναλάβει συναλλαγές σε ηλεκτρονικό σύστημα, θα εκτεθεί σε κινδύνους που σχετίζονται με το σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της αποτυχίας υλικού και λογισμικού (Internet / Servers). Το αποτέλεσμα οποιασδήποτε βλάβης του συστήματος μπορεί να είναι ότι η εντολή του είτε δεν εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες του είτε δεν εκτελείται καθόλου. Η Εταιρεία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη σε περίπτωση τέτοιας αποτυχίας
 • Οι τηλεφωνικές συνομιλίες μπορεί να καταγραφούν και θα δεχθείτε τέτοιες εγγραφές ως τεκμηριωμένες και δεσμευτικές αποδείξεις των οδηγιών

Η παρούσα ανακοίνωση δεν μπορεί και δεν αποκαλύπτει ή εξηγεί όλους τους κινδύνους και άλλες σημαντικές πτυχές που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση όλων των Χρηματοδοτικών Μέσων και των επενδυτικών υπηρεσιών

Η επωνυμία FXCC είναι μια διεθνής επωνυμία που είναι εγγεγραμμένη και ελέγχεται σε διάφορες δικαιοδοσίες και δεσμεύεται να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία συναλλαγών.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) μια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στο Nevis με την εταιρεία No C 55272. Εγγεγραμμένη διεύθυνση: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

Η FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.eu) είναι μια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής HE258741 και ελέγχεται από την ΕΚΚ με αριθμό άδειας 121/10.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ: Η διαπραγμάτευση στο Forex και στις Συμβάσεις Διαφοράς (CFDs), τα οποία αποτελούν μοχλευμένα προϊόντα, είναι ιδιαίτερα κερδοσκοπική και συνεπάγεται σημαντικό κίνδυνο απώλειας. Είναι δυνατόν να χάσετε όλο το αρχικό κεφάλαιο που επενδύσατε. Επομένως, τα Forex και CFD μπορεί να μην είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές. Επενδύστε μόνο με χρήματα που μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να χάσετε. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως το κινδύνους. Ζητήστε ανεξάρτητη συμβουλή εάν είναι απαραίτητο.

Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο δεν απευθύνονται σε κατοίκους των χωρών του ΕΟΧ ή των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε άτομο σε οποιαδήποτε χώρα ή δικαιοδοσία όπου αυτή η διανομή ή χρήση θα ήταν αντίθετη με την τοπική νομοθεσία ή κανονισμό .

Πνευματικά δικαιώματα © 2023 FXCC. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.