Όροι και Προϋποθέσεις FXCC

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΑΥΤΟ. Η FXCC ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ. Η συνεχής χρήση αυτής της ιστοσελίδας μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές θα συνιστά την αποδοχή σας από τέτοιες αλλαγές. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η FXCC κατέχει και διατηρεί αυτόν τον ιστότοπο. Καμία πράξη λήψης ή άλλης αντιγραφής από αυτόν τον ιστότοπο δεν θα μεταφέρει τον τίτλο σε οποιοδήποτε λογισμικό ή υλικό από αυτόν τον ιστότοπο σε εσάς. Οτιδήποτε μεταβιβάζετε σε αυτόν τον ιστότοπο γίνεται ιδιοκτησία της FXCC, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την FXCC για οποιοδήποτε νόμιμο σκοπό και επιπλέον υπόκειται σε γνωστοποίηση, όπως κρίνεται σκόπιμο από την FXCC, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε νομικής ή ρυθμιστικής αρχής στην οποία υπόκειται η FXCC. Η FXCC επιφυλάσσει όλα τα δικαιώματα σε σχέση με την πνευματική ιδιοκτησία και την κατοχή εμπορικού σήματος για όλο το υλικό αυτού του ιστότοπου και θα επιβάλλει τα δικαιώματα αυτά στο μέγιστο βαθμό του νόμου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το υλικό που περιέχεται στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των σχεδίων, των κειμένων, των βίντεο, των ηχογραφήσεων και των εικόνων, ανήκουν, εκτός εάν ρητά δηλώνεται ρητά, από την FXCC. Εκτός εάν δηλώνεται ρητώς διαφορετικά στο παρόν, δεν μπορούν να αντιγραφούν, να μεταδοθούν, να εμφανιστούν, να εκτελεστούν, να διανεμηθούν (για αποζημίωση ή άλλως), να αδειοδοτηθούν, να τροποποιηθούν, να πλαισιωθούν, να αποθηκευτούν για μεταγενέστερη χρήση ή να χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο, Η προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της FXCC.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Αυτός ο δικτυακός τόπος και οι πληροφορίες, εργαλεία και υλικό που περιέχονται σε αυτόν δεν κατευθύνονται προς ή προορίζονται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που είναι πολίτης ή κάτοικος ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου τέτοια διανομή, δημοσίευση, διαθεσιμότητα ή η χρήση θα ήταν αντίθετη προς το νόμο ή τη νομοθεσία ή θα υπόκειται στην FXCC ή τις θυγατρικές της σε οποιαδήποτε απαίτηση εγγραφής ή αδειοδότησης εντός αυτής της δικαιοδοσίας.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται "Όπως είναι". Η FXCC δεν εγγυάται την ακρίβεια των υλικών που παρέχονται στο παρόν, είτε ρητά είτε σιωπηρά, για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό και αποποιείται ρητά κάθε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Η FXCC δεν θα ευθύνεται για τυχόν απώλειες ή ζημίες που θα μπορούσαν να προκύψουν από την παρακράτηση από τρίτους οποιωνδήποτε πληροφοριών που σας έχουν δοθεί μέσω αυτού του ιστότοπου. Παρόλο που οι πληροφορίες που παρέχονται σε εσάς σε αυτόν τον ιστότοπο αποκτώνται ή συντάσσονται από πηγές που πιστεύουμε ότι είναι αξιόπιστες, η FXCC δεν μπορεί και δεν εγγυάται την ακρίβεια, την εγκυρότητα, την επικαιρότητα ή την πληρότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών ή δεδομένων που έχουν τεθεί στη διάθεσή σας για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Ούτε η FXCC, ούτε οι θυγατρικές της, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι ή οι υπάλληλοί της, ούτε οποιοσδήποτε τρίτος πωλητής θα ευθύνεται ή δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που θα υποστείτε σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής αυτού του ιστότοπου, ή προκύψει από τη δράση ή την παράλειψη οποιουδήποτε άλλου μέρους που εμπλέκεται στη διάθεση αυτού του δικτυακού τόπου ή των δεδομένων που περιέχονται σε αυτόν ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία που σχετίζεται με την πρόσβασή σας, την αδυναμία πρόσβασης ή τη χρήση του ιστότοπου ή αυτών των υλικών, ή όχι οι περιστάσεις που προκάλεσαν τέτοια αιτία ενδέχεται να βρίσκονται υπό τον έλεγχο της FXCC ή οποιουδήποτε προμηθευτή που παρέχει υποστήριξη λογισμικού ή υπηρεσιών.

Σε καμία περίπτωση η FXCC δεν θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε επακόλουθες, παρεπόμενες, ειδικές, τιμωρητικές ή παραδειγματικές ζημίες που προκύπτουν από οποιαδήποτε χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτού του τόπου ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού, ανεξάρτητα από το εάν η FXCC έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών και ανεξάρτητα από τη μορφή της ενέργειας, είτε σε Συμβόλαιο, Αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), Αυστηρή Ευθύνη, ή άλλως.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να θεωρείται ως προσφορά ή πρόσκληση σε οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία δεν επιτρέπεται μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο για το οποίο θα ήταν παράνομο να κάνει μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση, ούτε θεωρήθηκε ως σύσταση αγορά, πώληση ή άλλως αντιμετώπιση οποιασδήποτε συγκεκριμένης επένδυσης. Σας συνιστούμε να λάβετε ανεξάρτητες επενδυτικές, οικονομικές, νομικές και φορολογικές συμβουλές προτού προχωρήσετε σε οποιαδήποτε επένδυση. Τίποτα σε αυτό το site δεν πρέπει να διαβάζεται ή να ερμηνεύεται ως συνιστώσα επενδυτική συμβουλή από την FXCC, ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές, διευθυντές, αξιωματικούς ή υπαλλήλους της.

Η φύση της επένδυσης σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα είναι τέτοια ώστε όλα τα Χρηματοπιστωτικά μέσα δεν είναι κατάλληλα για όλους, εκτός εάν:

  • έχουν γνώση σε επενδυτικά θέματα,
  • είναι σε θέση να φέρουν τον οικονομικό κίνδυνο της επένδυσης,
  • κατανοήσουν τον κίνδυνο που ενέχει · και
  • πιστεύουν ότι η επένδυση είναι κατάλληλη για το συγκεκριμένο επενδυτικό στόχο και τις οικονομικές τους ανάγκες.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε μη επαγγελματίας επενδυτής επενδύσει σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα, συνιστάται να επενδύεται μόνο ένα μέρος των ποσών που ο επενδυτής προτίθεται να επενδύσει μακροπρόθεσμα.

Είναι επίσης σκόπιμο όλοι οι επενδυτές να ζητούν συμβουλές από έναν επαγγελματικό σύμβουλο επενδύσεων πριν προβούν σε οποιαδήποτε επένδυση σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Οι συνδέσεις με ιστότοπους μη FXCC παρέχονται αποκλειστικά ως δείκτες σε πληροφορίες σχετικά με θέματα που μπορεί να είναι χρήσιμα στους χρήστες των ιστοτόπων FXCC και η FXCC δεν έχει κανένα έλεγχο επί του περιεχομένου σε τέτοιους ιστότοπους μη FXCC. Εάν επιλέξετε να συνδεθείτε με έναν ιστότοπο που δεν ελέγχεται από την FXCC, η FXCC δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειας, της πληρότητας, της αξιοπιστίας ή της καταλληλότητάς του για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό, ότι αυτός ο ιστότοπος ή το περιεχόμενο είναι απαλλαγμένο από οποιεσδήποτε αξιώσεις πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος ή άλλης παραβίασης των δικαιωμάτων τρίτων ή ότι τέτοιος ιστότοπος ή περιεχόμενο στερείται ιού ή άλλης μόλυνσης. Το FXCC δεν εγγυάται την αυθεντικότητα των εγγράφων στο Διαδίκτυο. Οι συνδέσεις με τοποθεσίες εκτός FXCC δεν συνεπάγονται καμία υποστήριξη ή ευθύνη για τις απόψεις, τις ιδέες, τα προϊόντα, τις πληροφορίες ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε τέτοιους ιστότοπους ή οποιαδήποτε εκπροσώπηση σχετικά με το περιεχόμενο σε τέτοιους ιστότοπους.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εάν επικοινωνείτε με το FXCC μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει να σημειώσετε ότι η ασφάλεια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω Internet είναι αβέβαιη. Με την αποστολή ευαίσθητων ή εμπιστευτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν είναι κρυπτογραφημένα, αποδέχεστε τους κινδύνους μιας τέτοιας αβεβαιότητας και πιθανής έλλειψης εμπιστευτικότητας μέσω του Διαδικτύου. Το Διαδίκτυο δεν είναι 100% ασφαλές και κάποιος μπορεί να είναι σε θέση να παρακολουθήσει και να διαβάσει τα στοιχεία σας.

ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε, θα αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές και θα μοιραστούν μόνο εντός της Εταιρείας, των θυγατρικών της και των επιχειρηματικών της εταίρων και δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους παρά μόνο σε κανονιστικές ή νομικές διαδικασίες. Τα συστήματα παρακολούθησης ιστότοπων ενδέχεται επίσης να συλλέγουν στοιχεία που αναφέρουν λεπτομερώς τις σελίδες στις οποίες έχετε πρόσβαση, τον τρόπο με τον οποίο ανακάλυψατε αυτόν τον ιστότοπο, τη συχνότητα των επισκέψεων κ.ο.κ. Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση του περιεχομένου του ιστοτόπου μας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εμάς για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, με οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο, ​​και να σας παρέχουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες πιστεύουμε ότι μπορεί να σας βοηθήσουν.

Η επωνυμία FXCC είναι μια διεθνής επωνυμία που είναι εγγεγραμμένη και ελέγχεται σε διάφορες δικαιοδοσίες και δεσμεύεται να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία συναλλαγών.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ: Όλες οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που είναι προσβάσιμα μέσω του ιστότοπου www.fxcc.com παρέχονται από Central Clearing Ltd μια εταιρεία εγγεγραμμένη στο νησί Mwali με αριθμό εταιρείας HA00424753.

ΝΟΜΙΚΑ:
Central Clearing Ltd (KM) είναι εξουσιοδοτημένο και ελέγχεται από τις Αρχές Διεθνών Υπηρεσιών Mwali (MISA) βάσει της άδειας International Brokerage and Clearing House με αρ. BFX2024085. Η εγγεγραμμένη διεύθυνση της Εταιρείας είναι Bonovo Road – Fomboni, Island of Mohéli – Comoros Union.
Central Clearing Ltd (KN) είναι εγγεγραμμένος στο Νέβις με την εταιρεία No C 55272. Εγγεγραμμένη διεύθυνση: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.
Central Clearing Ltd (VC) είναι εγγεγραμμένο σύμφωνα με τους νόμους του Αγίου Βικεντίου και των Γρεναδινών με αριθμό εγγραφής 2726 LLC 2022.
FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) μια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στην Κύπρο με αριθμό μητρώου HE258741 και ελέγχεται από την ΕΚΚ με αριθμό άδειας 121/10.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Οι συναλλαγές σε Forex και Contracts for Difference (CFD), που είναι προϊόντα με μόχλευση, είναι άκρως κερδοσκοπικές και ενέχουν σημαντικό κίνδυνο ζημίας. Είναι πιθανό να χαθεί όλο το αρχικό κεφάλαιο που επενδύθηκε. Επομένως, τα Forex και τα CFD μπορεί να μην είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές. Επενδύστε μόνο με χρήματα που έχετε την πολυτέλεια να χάσετε. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε πλήρως το κινδύνους. Ζητήστε ανεξάρτητη συμβουλή εάν είναι απαραίτητο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Η Central Clearing Ltd δεν παρέχει υπηρεσίες σε κατοίκους των χωρών του ΕΟΧ, των ΗΠΑ και ορισμένων άλλων χωρών. Οι υπηρεσίες μας δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε άτομο σε οποιαδήποτε χώρα ή δικαιοδοσία όπου αυτή η διανομή ή χρήση θα ήταν αντίθετη με την τοπική νομοθεσία ή κανονισμό.

Πνευματικά δικαιώματα © 2024 FXCC. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.