FXCC წესები და პირობები

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ ეს წესები და პირობები.

ამ ვებსაიტის მეშვეობით თქვენ ეთანხმებით იმ პირობებსა და პირობებს, რომლებზეც ვრცელდება ამ საიტის და ნებისმიერი მასალის მიხედვით. FXCC უფლებას იძლევა, შეცვალოს ეს პირობები ნებისმიერ დროს თქვენზე შეტყობინებების გარეშე. თქვენ ჯერჯერობით პასუხისმგებლობას განიხილავს ამ პირობებსა და პირობებს. ამ საიტის მოქცეული გამოყენება ნებისმიერი ცვლილებების შესახებ თქვენი ცვლილებების მიღებაზეა დამოკიდებული. თუ არ ეთანხმებით ამ პირობებსა და პირობებს, გთხოვთ, ნუ მიიღებთ ამ ვებ-გვერდს.

საიტის მფლობელი

FXCC ფლობს და ინარჩუნებს ამ საიტზე. ამ საიტისგან ჩამოტვირთვის ან სხვაგვარად გადაწერა არ გადააქცევს თქვენს ვებ-გვერდს ნებისმიერი პროგრამული უზრუნველყოფის ან მასალისთვის. ყველაფერი, რაც თქვენ FXCC- ის საკუთრებად იქცევა, შეიძლება გამოყენებულ იქნას FXCC- ის მიერ ნებისმიერი კანონიერი მიზნისათვის და შემდგომში ვრცელდება FXCC- ით გათვალისწინებული სათანადო გამჟღავნება, მათ შორის, ნებისმიერი იურიდიული ან მარეგულირებელი ორგანო, რომელსაც FXCC ექვემდებარება. FXCC იტოვებს ყველა უფლებას საავტორო და სასაქონლო ნიშანზე საკუთრების ყველა ამ მასალის ამ მასალებზე და განახორციელებს ასეთ უფლებებს კანონის სრული მოცულობით.

საავტორო

ვებგვერდზე განთავსებული მასალა, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება ყველა დიზაინით, ტექსტით, ვიდეოებით, ხმის ჩანაწერებით და გამოსახულებებით, გარდა FXCC- ს მიერ სხვაგვარად გამოცხადებული. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სხვაგვარად პირდაპირ არ არის მითითებული, ისინი არ შეიძლება გადაწერეთ, გადაეცეს, ნაჩვენები, შესრულებული, განაწილებული (კომპენსაციის ან სხვაგვარად), ლიცენზირებული, შეცვლილი, კარკასის მდგომარეობაში, შენახული შემდგომი გამოყენებისათვის, ან სხვაგვარად გამოიყენება მთლიანად ან ნაწილობრივ FXCC- ს წინასწარი წერილობითი თანხმობა.

საიტის ხელმისაწვდომობა

ეს საიტი და ინფორმაცია, მასალა და მასალა, რომელიც არ არის მიმართული ან არ არის გამიზნული ან განაწილება, ნებისმიერი პირი ან პირი, რომელიც არის მოქალაქე ან მკვიდრი ან რომელიმე იურისდიქციაში, სადაც ასეთი განაწილება, გამოქვეყნება, ხელმისაწვდომობა ან გამოყენება ეწინააღმდეგება კანონს ან რეგლამენტს ან რომელიც ექვემდებარება FXCC- ს ან მის ფილიალებს ამგვარი იურისდიქციის ფარგლებში ნებისმიერი რეგისტრაციის ან ლიცენზირების მოთხოვნაზე.

გარანტიის გამჟღავნება და პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

ამ საიტზე ინფორმაცია მოცემულია "როგორც არის". FXCC არ იძლევა რაიმე კონკრეტული მიზნისათვის, კონკრეტულად ან კონკრეტულად, მასში მოცემული მასალების სიზუსტეს და კონკრეტულად კონკრეტული მიზნისათვის ვაჭრობის რაიმე გარანტიას. FXCC არ იქნება პასუხისმგებელი ნებისმიერი დანაკარგის ან დაზიანების გამო, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს მესამე მხარის მიერ ამ ინფორმაციის საშუალებით ხელმისაწვდომი ინფორმაციის შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ ამ საიტზე თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის მიღება ხდება წყაროებიდან, ჩვენ გვჯერა, რომ საიმედოა, FXCC არ შეუძლია და არ იძლევა რაიმე კონკრეტული მიზნისათვის თქვენთვის ხელმისაწვდომი ნებისმიერი ინფორმაციის ან მონაცემების სიზუსტის, მოქმედების, დროულობის ან სისრულის გარანტიას. არც FXCC და არც მისი რომელიმე პარტნიორი, დირექტორები, ოფიცრები ან თანამშრომლები, არც მესამე მხარის გამყიდველი არ ექვემდებარება ან რაიმე სახის პასუხისმგებლობას ნებისმიერი სახის დანაკარგსა თუ ზიანს აყენებს, რომელსაც თქვენ ეწინააღმდეგება ამ საიტის ნებისმიერი შეფერხების ან შეწყვეტის შემთხვევაში, ან ნებისმიერი სხვა მხარის აქტი ან უმოქმედობა, რომელიც ჩართულია ამ საიტის ან მასში არსებული მონაცემებით, ან თქვენს სხვა ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით, თქვენს ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით, ხელმისაწვდომობის ან გამოყენების ადგილის ან ამ მასალების გამოყენებაზე, თუ არა ან არ არის ისეთი გარემოებები, რომლებიც ამგვარი მიზეზით გამოწვეული იქნებოდა FXCC- ის კონტროლის ქვეშ ან პროგრამული უზრუნველყოფის ან სერვისის მხარდაჭერის ნებისმიერი გამყიდველი.

არავითარ გარემოებებში FXCC პასუხს აგებს ამ ობიექტის ან ნებისმიერი ნაწილის გამოყენების ნებისმიერი გამოყენების ან შეუძლებლობის შედეგად წარმოქმნილი ნებისმიერი შედეგობრივი, შემთხვევითი, სპეციალური, სადამსჯელო ან სამაგალითო ზიანისათვის, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა FXCC- ს ასეთი სახის ზიანის ალბათობა და მიუხედავად სამოქმედო ფორმის, კონტრაქტის, Tort (მათ შორის დაუდევრობის), მკაცრი პასუხისმგებლობის ან სხვაგვარად.

ამ საიტზე განთავსებული ინფორმაცია განკუთვნილია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის. ამიტომ არ უნდა ჩაითვალოს, როგორც რომელიმე იურისდიქციაში რომელიმე პირისთვის შეთავაზება ან შუამდგომლობა, რომელშიც ასეთი შეთავაზება ან შუამდგომლობა არ არის უფლებამოსილი ან ნებისმიერი პირი, ვისთვისაც უკანონოდ იქნება ასეთი შეთავაზება ან შუამდგომლობა და არც რეკომენდაცია ყიდვა, გაყიდვა ან სხვაგვარად გაუმკლავდეთ ნებისმიერ კონკრეტულ ინვესტიციას. თქვენ მკაცრად ურჩევთ დამოუკიდებელი საინვესტიციო, ფინანსური, იურიდიული და საგადასახადო კონსულტაციების მიღებას ინვესტიციების დაწყებამდე. არაფერი ამ საიტზე არ უნდა წაიკითხოთ ან გაგებული, როგორც FXCC- ის, ან მისი რომელიმე პარტნიორის, დირექტორების, ოფიცრების ან თანამშრომლების საინვესტიციო რჩევების გათვალისწინებით.

ფინანსური ინსტრუმენტების საინვესტიციო ხასიათი ისეთია, რომ ყველა ფინანსური ინსტრუმენტი არ არის შესაფერისი ყველასთვის, თუ ისინი:

  • საინვესტიციო საკითხებში ცოდნაა,
  • შეძლებს ინვესტიციის ეკონომიკური რისკი,
  • გვესმის რისკი ჩართული; და
  • მიაჩნიათ, რომ საინვესტიციო შეესაბამება მათ კონკრეტულ საინვესტიციო ობიექტურ და ფინანსურ საჭიროებებს.

თუ რომელიმე არაპროფესიონალი ინვესტორი ფინანსურ ინსტრუმენტებში ინვესტირებას ახორციელებს, მიზანშეწონილია, რომ ინვესტორის გრძელვადიანი საინვესტიციო ინვესტიციები მხოლოდ ინვესტიციების განხორციელების მიზნით უნდა განხორციელდეს.

ასევე სასურველია, რომ ყველა ინვესტორს უნდა მიმართოს კონსულტაციებს პროფესიული საინვესტიციო კონსულტანტი ფინანსური ინვესტიციების განხორციელების დაწყებამდე.

ბმულები სხვა საიტებზე

FXCC ვებსაიტებთან დაკავშირებული ბმულები მოცემულია მხოლოდ ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა ინფორმაცია FXCC ვებსაიტის წევრებისთვის სასარგებლოა და FXCC- ს არ აქვს კონტროლი ამ FXCC ვებსაიტებზე. FXCC- ს მიერ არჩეული ვებ-გვერდის ბმულით, FXCC არ იძლევა გარანტიას, ან გამოხატავს ამ საიტების შინაარსს, მათ შორის სიზუსტეს, სისრულესა, საიმედოობას ან შესაბამისობას რომელიმე კონკრეტული მიზნისათვის, არც FXCC- ის ორდერი რომ ასეთი საიტი ან შინაარსი თავისუფალია საავტორო, სასაქონლო ნიშნის, ან მესამე მხარის უფლებების სხვა დარღვევისაგან, ან რომ ასეთი საიტი ან შინაარსი არ არის ვირუსების ან სხვა დაბინძურებისგან. FXCC არ იძლევა გარანტიას დოკუმენტების ნამდვილობა ინტერნეტში. არარსებული FXCC- ის ბმულების ბმულები არ გულისხმობს ამ საიტებზე განთავსებული მოსაზრებების, იდეების, პროდუქტების, ინფორმაციის ან მომსახურების ან რაიმე სახის წარმომადგენლობის შესახებ რაიმე სახის წარმომადგენლობას ან პასუხისმგებლობას.

უსაფრთხოების

თუ FXCC- სთან დაუკავშირდით ელ.ფოსტით, უნდა აღინიშნოს, რომ ინტერნეტის ელექტრონული ფოსტის უსაფრთხოება გაურკვეველია. მგრძნობიარე ან კონფიდენციალური ელექტრონული ფოსტის გზავნილის გაგზავნით, რომლებიც არ არის დაშიფრული, თქვენ მიიღებთ ამ გაურკვევლობის რისკს და ინტერნეტში კონფიდენციალობის შესაძლო ნაკლებობას. ინტერნეტი არ არის უსაფრთხოდ და არ შეიძლება ვინმეს შეეძლოს თქვენი დეტალების წაკითხვისა და წაკითხვის საშუალება.

კონფიდენციალობა

ნებისმიერი პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც მოგვაწვდით, განიხილება როგორც კონფიდენციალური და მხოლოდ კომპანია, მისი შვილობილი კომპანიები და მისი ბიზნეს პარტნიორები და არ იქნება გამჟღავნებული ნებისმიერი მესამე მხარის გარდა, ნებისმიერი მარეგულირებელი ან სამართალწარმოების გარეშე. ვებ-გვერდის ნავიგაციის სისტემებმა შეიძლება ასევე შეაგროვოს მონაცემები, რომლებსაც თქვენ გაქვთ წვდომა, თუ როგორ აღმოვაჩინე ეს საიტი, ვიზიტების სიხშირე და ასე შემდეგ. ჩვენი ვებ-გვერდის შინაარსის გასაუმჯობესებლად გამოყენებული ინფორმაცია გამოყენებულია და შეიძლება გამოყენებულ იქნას ჩვენთან, ნებისმიერი სათანადო საშუალებით და მოგაწოდოთ ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ გვჯერა, რომ თქვენთვის სასარგებლო იქნება.

FXCC ბრენდი არის საერთაშორისო ბრენდი, რომელიც რეგისტრირებული და რეგულირდება სხვადასხვა იურისდიქციებში და მოწოდებულია შემოგთავაზოთ საუკეთესო სავაჭრო გამოცდილება.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: www.fxcc.com საიტის საშუალებით ხელმისაწვდომი ყველა სერვისი და პროდუქტი უზრუნველყოფილია შპს ცენტრალური კლირინგი მვალი კუნძულზე რეგისტრირებული კომპანია კომპანიის ნომრით HA00424753.

იურიდიული:
შპს ცენტრალური კლირინგი (კმ) ავტორიზებულია და რეგულირდება Mwali International Services Authorities (MISA) მიერ საერთაშორისო საბროკერო და საკლირინგო სახლის ლიცენზიის No. BFX2024085. კომპანიის რეგისტრირებული მისამართია Bonovo Road - Fomboni, კუნძული Mohéli - Comoros Union.
შპს ცენტრალური კლირინგი (KN) რეგისტრირებულია ნევისში კომპანიის No C 55272 ქვეშ. რეგისტრირებული მისამართი: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.
შპს ცენტრალური კლირინგი (VC) რეგისტრირებულია სენტ ვინსენტისა და გრენადინების კანონების შესაბამისად სარეგისტრაციო ნომრით 2726 LLC 2022.
FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) კვიპროსში სათანადოდ რეგისტრირებული კომპანია სარეგისტრაციო ნომრით HE258741 და რეგულირდება CySEC მიერ ლიცენზიის ნომრით 121/10.

რისკის გაფრთხილება: ფორექსით ვაჭრობა და სხვაობის კონტრაქტები (CFD), რომლებიც წარმოადგენენ ბერკეტის მქონე პროდუქტებს, არის ძალიან სპეკულაციური და მოიცავს ზარალის მნიშვნელოვან რისკს. შესაძლებელია დაკარგოს მთელი ინვესტიციული საწყისი კაპიტალი. ამიტომ, Forex და CFD შეიძლება არ იყოს შესაფერისი ყველა ინვესტორისთვის. ჩადეთ ინვესტიცია მხოლოდ იმ ფულით, რომლის დაკარგვაც შეგიძლიათ. ასე რომ, დარწმუნდით, რომ თქვენ სრულად გესმით რისკები. საჭიროების შემთხვევაში დამოუკიდებელი რჩევა

შეზღუდული რეგიონები: შპს Central Clearing არ უწევს მომსახურებას EEA ქვეყნების, აშშ-ს და ზოგიერთი სხვა ქვეყნის მაცხოვრებლებს. ჩვენი სერვისები არ არის გამიზნული რომელიმე პირის მიერ რომელიმე ქვეყანაში ან იურისდიქციის გასავრცელებლად ან გამოსაყენებლად, სადაც ასეთი გავრცელება ან გამოყენება ეწინააღმდეგება ადგილობრივ კანონს ან რეგულაციას.

Copyright © XXX FXCC. Ყველა უფლება დაცულია.