ຂໍ້ກໍານົດແລະເງື່ອນໄຂ FXCC

ກະລຸນາອ່ານເງື່ອນໄຂແລະເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ.

ໂດຍການເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊທ໌ນີ້ທ່ານຈະເຂົ້າໃຈຕາມຂໍ້ກໍານົດແລະຂໍ້ກໍານົດຂ້າງລຸ່ມນີ້ຕໍ່ກັບເວັບໄຊທ໌ນີ້ແລະທຸກດ້ານກ່ຽວກັບມັນ. FXCC ຖືສິດທິໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ແລະເງື່ອນໄຂໃນທຸກໆເວລາໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ທ່ານ. ທ່ານສາມາດຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກວດສອບເງື່ອນໄຂແລະເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ການນໍາໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງເວັບໄຊທ໌ນີ້ປະຕິບັດຕາມການປ່ຽນແປງໃດໆດັ່ງກ່າວຈະຖືວ່າທ່ານຍອມຮັບການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ. ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ຕົກລົງກັບເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ແລະເງື່ອນໄຂ, ກະລຸນາຢ່າເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊທ໌ນີ້.

OWNERSHIP OF SITE

FXCC ເປັນເຈົ້າຂອງແລະຮັກສາເວັບໄຊທ໌ນີ້. ບໍ່ມີກົດລະບຽບການດາວໂຫຼດຫຼືສໍາເນົາຈາກເວັບໄຊທ໌ນີ້ຈະໂອນຫົວຂໍ້ກັບຊອບແວຫຼືອຸປະກອນຕ່າງໆຈາກເວັບໄຊທ໌ນີ້ໃຫ້ແກ່ທ່ານ. ສິ່ງໃດທີ່ທ່ານສົ່ງໄປຫາເວັບໄຊທ໌ນີ້ຈະກາຍເປັນຊັບສິນຂອງ FXCC, ອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍ FXCC ສໍາລັບຈຸດປະສົງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ, ແລະຕ້ອງມີການເຜີຍແຜ່ຕາມຄວາມເຫມາະສົມໂດຍ FXCC, ລວມເຖິງອໍານາດທາງກົດຫມາຍຫຼືກົດລະບຽບທີ່ FXCC ເປັນ. FXCC ສະຫງວນສິດທັງຫມົດກ່ຽວກັບລິຂະສິດແລະການເປັນເຈົ້າຂອງເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າຂອງອຸປະກອນທັງຫມົດທີ່ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ແລະຈະບັງຄັບໃຊ້ສິດດັ່ງກ່າວໃນຂອບເຂດຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງກົດຫມາຍ.

COPYRIGHT

ອຸປະກອນທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌, ເຊິ່ງລວມທັງແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດການອອກແບບ, ຂໍ້ຄວາມ, ວິດີໂອ, ບັນທຶກສຽງແລະຮູບພາບຕ່າງໆແມ່ນເປັນເຈົ້າຂອງ, ຍົກເວັ້ນຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍ FXCC. ຍົກເວັ້ນຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຂົາອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຄັດລອກ, ສົ່ງ, ສະແດງ, ປະຕິບັດ, ແຈກຢາຍ (ສໍາລັບການຊົດເຊີຍຫຼືຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ), ມີໃບອະນຸຍາດ, ປ່ຽນແປງ, ກອບ, ເກັບຮັກສາໄວ້ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຕໍ່ໄປຫຼືນໍາໃຊ້ຢ່າງໃດຢ່າງຫນຶ່ງຢ່າງໃດຢ່າງຫນຶ່ງ ການອະນຸມັດລາຍລັກອັກສອນໂດຍ FXCC ກ່ອນ.

ການເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊທ໌

ເວັບໄຊທ໌ນີ້ແລະຂໍ້ມູນ, ເຄື່ອງມືແລະອຸປະກອນທີ່ມີຢູ່ໃນມັນບໍ່ໄດ້ຖືກມຸ້ງໄປຫຼືມຸ້ງໃຫ້ການແຈກຢາຍຫຼືນໍາໃຊ້ໂດຍບຸກຄົນໃດຫນຶ່ງຫຼືບຸກຄົນທີ່ເປັນພົນລະເມືອງຫຼືທີ່ຢູ່ອາໄສຫຼືຢູ່ໃນຂອບເຂດໃດຫນຶ່ງທີ່ການແຈກຢາຍ, ການນໍາໃຊ້ແມ່ນຈະກົງກັນຂ້າມກັບກົດຫມາຍຫຼືກົດລະບຽບຫຼືທີ່ຈະຕ້ອງ FXCC ຫຼືອົງການຈັດຕັ້ງໃດໆຂອງຕົນໃນການຈົດທະບຽນຫລືໃບອະນຸຍາດພາຍໃນຂອບເຂດສິດດັ່ງກ່າວ.

ການປະຕິເສດຂອງການຮັບປະກັນແລະຄວາມຈໍາກັດຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເວັບໄຊທ໌ນີ້ແມ່ນໃຫ້ "ໃນຂະນະທີ່ມັນເປັນ". FXCC ບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງອຸປະກອນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ຢູ່ໃນນີ້, ໂດຍສະເພາະຫຼືຢ່າງຊັດເຈນ, ສໍາລັບຈຸດປະສົງສະເພາະໃດຫນຶ່ງແລະປະຕິເສດຢ່າງຊັດເຈນການຮັບປະກັນການຄ້າຫຼືການສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງສະເພາະໃດຫນຶ່ງ. FXCC ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍຫຼືຄວາມເສຍຫາຍໃດໆທີ່ອາດເກີດຈາກການລ່ວງລະເມີດໂດຍພາກສ່ວນທີສາມຂອງຂໍ້ມູນໃດໆທີ່ມີໃຫ້ທ່ານຜ່ານເວັບໄຊທ໌ນີ້. ເຖິງແມ່ນວ່າຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໃຫ້ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບຫຼືລວບລວມຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າເປັນທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖື, FXCC ບໍ່ສາມາດແລະບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ເວລາຫລືຄົບຖ້ວນຂອງຂໍ້ມູນໃດໆຫຼືຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານມີໄວ້ສໍາລັບຈຸດປະສົງໃດໆ. ທັງ FXCC, ຫຼືບັນດາເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ, ຜູ້ອໍານວຍການ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຫຼືພະນັກງານ, ຫຼືຜູ້ຂາຍທີ່ບໍ່ມີພາກສ່ວນທີສາມຈະຮັບຜິດຊອບຫຼືມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆສໍາລັບການສູນເສຍຫຼືຄວາມເສຍຫາຍໃດໆທີ່ທ່ານປະສົບບັນຫາໃນການເກີດຄວາມລົ້ມເຫລວຫຼືການຂັດຂວາງຂອງເວັບໄຊທ໌ນີ້, ຫຼືຜົນຈາກການປະຕິບັດຫຼືການປະຕິເສດຂອງບຸກຄົນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການເຮັດໃຫ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້ຫຼືຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນຕົວມັນຢູ່ກັບທ່ານຫຼືຈາກສາເຫດອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂົ້າເຖິງຂອງທ່ານ, ຄວາມບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຫຼືການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຫລືສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້, ຫຼືບໍ່ແມ່ນສະຖານະການທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບສາເຫດດັ່ງກ່າວອາດຈະຢູ່ພາຍໃນການຄວບຄຸມຂອງ FXCC ຫຼືຜູ້ຂາຍທີ່ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານຊອບແວຫຼືບໍລິການ.

ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂໃດກໍ່ຕາມ FXCC ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃດໆທີ່ເກີດຂື້ນ, ໂດຍສະເພາະ, ພິເສດ, punitive ຫຼືແບບຢ່າງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການນໍາໃຊ້ຫຼືບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້ຫຼືສ່ວນໃດຫນຶ່ງຂອງມັນໄດ້, ບໍ່ວ່າ FXCC ຈະໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະໂດຍບໍ່ສົນເລື່ອງຮູບແບບການປະຕິບັດ, ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນສັນຍາ, ການທໍລະມານ (ລວມທັງຄວາມບໍ່ປະມາດ), ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຫຼືຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ.

ຂໍ້ມູນທີ່ມີໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ແມ່ນສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນບໍ່ຄວນຖືວ່າເປັນການສະເຫນີຫຼືຂໍໃຫ້ບຸກຄົນໃດຫນຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດໃດຫນຶ່ງທີ່ການສະເຫນີຫຼືການສະເຫນີດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຫຼືຜູ້ໃດທີ່ຈະຜິດກົດຫມາຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການສະເຫນີຫຼືການສະເຫນີດັ່ງກ່າວ, ຊື້, ຂາຍຫຼືຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈັດການກັບການລົງທຶນໂດຍສະເພາະ. ທ່ານຄວນໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາຢ່າງແຂງແຮງທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ, ການເງິນ, ກົດຫມາຍແລະພາສີທີ່ເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະດໍາເນີນການລົງທຶນ. ບໍ່ມີສິ່ງໃດໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ທີ່ຄວນອ່ານຫຼືຖືກຕີຄວາມຫມາຍເປັນຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການລົງທຶນໃນສ່ວນຂອງ FXCC, ຫຼືອົງການຕ່າງໆ, ຜູ້ອໍານວຍການ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຫຼືພະນັກງານ.

ລັກສະນະຂອງການລົງທຶນໃນເຄື່ອງມືທາງການເງິນແມ່ນບໍ່ວ່າທຸກເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງິນແມ່ນເຫມາະສົມກັບທຸກໆຄົນເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ:

  • ມີຄວາມຮູ້ໃນເລື່ອງການລົງທຶນ,
  • ແມ່ນສາມາດຮັບຜິດຊອບຄວາມສ່ຽງດ້ານເສດຖະກິດຂອງການລົງທຶນ,
  • ເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ
  • ເຊື່ອວ່າການລົງທຶນເຫມາະສົມສໍາລັບຈຸດປະສົງການລົງທຶນແລະຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ນັກລົງທຶນທີ່ບໍ່ເປັນມືອາຊີບໃດໆຈະລົງທຶນໃນເຄື່ອງມືທາງການເງິນ, ຄວນແນະນໍາວ່າພຽງແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຈໍານວນເງິນທີ່ນັກລົງທຶນຕັ້ງໃຈລົງທຶນໃນໄລຍະຍາວຄວນໄດ້ລົງທຶນນັ້ນ.

ມັນຄວນຈະແນະນໍາໃຫ້ນັກລົງທຶນທຸກຄົນຄວນຂໍຄໍາແນະນໍາຈາກທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທຶນດ້ານອາຊີບກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃນເຄື່ອງມືທາງການເງິນ.

ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບສະຖານທີ່ອື່ນໆ

ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊທ໌ທີ່ບໍ່ແມ່ນ FXCC ແມ່ນໃຫ້ເປັນຂໍ້ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທີ່ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດແກ່ຜູ້ໃຊ້ຂອງເວັບໄຊທ໌ FXCC ແລະ FXCC ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມເນື້ອຫາໃນເວັບໄຊທ໌ທີ່ບໍ່ແມ່ນ FXCC. ຖ້າທ່ານເລືອກທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊທ໌ທີ່ບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມໂດຍ FXCC, FXCC ບໍ່ມີການຮັບປະກັນກ່ຽວກັບເນື້ອຫາຂອງເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ, ລວມທັງຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຄວາມຄົບຖ້ວນ, ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ຫຼືຄວາມເຫມາະສົມຂອງມັນສໍາລັບຈຸດປະສົງໃດຫນຶ່ງ, ຫຼື FXCC ວ່າເວັບໄຊດັ່ງກ່າວຫຼືເນື້ອຫາແມ່ນບໍ່ເສຍຄ່າຈາກການຮຽກຮ້ອງຂອງລິຂະສິດ, ເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າຫຼືການລະເມີດອື່ນໆຂອງສິດຂອງບຸກຄົນທີສາມຫຼືວ່າເວັບຫລືເນື້ອຫາດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ມີເຊື້ອໄວຣັສຫຼືການປົນເປື້ອນອື່ນໆ. FXCC ບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເອກະສານໃນອິນເຕີເນັດ. ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊທ໌ທີ່ບໍ່ແມ່ນ FXCC ບໍ່ໄດ້ຫມາຍເຖິງການຮັບຮອງຫຼືຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມຄິດເຫັນ, ຄວາມຄິດ, ຜະລິດຕະພັນ, ຂໍ້ມູນ, ຫຼືບໍລິການທີ່ສະຫນອງໃຫ້ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ, ຫຼືການເປັນຕົວແທນກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ.

ຄວາມປອດໄພ

ຖ້າທ່ານຕິດຕໍ່ FXCC ໂດຍອີເມລ, ທ່ານຄວນສັງເກດວ່າຄວາມປອດໄພຂອງອີເມລ໌ອິນເຕີເນັດບໍ່ແນ່ນອນ. ໂດຍການສົ່ງຂໍ້ຄວາມອີເມລທີ່ມີຄວາມລະອຽດຫຼືຄວາມລັບທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກເຂົ້າລະຫັດ, ທ່ານຍອມຮັບຄວາມສ່ຽງຂອງການບໍ່ແນ່ນອນດັ່ງກ່າວແລະຄວາມບໍ່ເປັນລະບຽບທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ໃນອິນເຕີເນັດ. ອິນເຕີເນັດບໍ່ປອດໄພ 100% ແລະຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ງອາດຈະສາມາດສະກັດແລະອ່ານລາຍລະອຽດຂອງທ່ານ.

PRIVACY

ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນໃດໆທີ່ທ່ານໃຫ້ພວກເຮົາຈະຖືກປະຕິບັດເປັນຄວາມລັບແລະຖືກແບ່ງປັນພາຍໃນບໍລິສັດ, ພັນທະມິດແລະຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຂອງຕົນແລະຈະບໍ່ຖືກເປີດເຜີຍໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີສາມພາຍໃຕ້ການດໍາເນີນຄະດີດ້ານກົດຫມາຍຫຼືກົດລະບຽບ. ລະບົບຕິດຕາມເວັບໄຊທ໌ອາດຈະລວບລວມຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຫນ້າທີ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າເຖິງ, ວິທີທີ່ທ່ານຄົ້ນພົບເວັບໄຊທ໌ນີ້, ຄວາມຖີ່ຂອງການຢ້ຽມຢາມແລະອື່ນໆ. ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບແມ່ນໃຊ້ເພື່ອປັບປຸງເນື້ອຫາຂອງເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແລະອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍພວກເຮົາເພື່ອຕິດຕໍ່ກັບທ່ານໂດຍວິທີທີ່ເຫມາະສົມໃດໆແລະໃຫ້ຂໍ້ມູນໃດໆທີ່ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າອາດຈະເປັນປະໂຫຍດແກ່ທ່ານ.

ຍີ່ຫໍ້ FXCC ແມ່ນຍີ່ຫໍ້ທີ່ມີອໍານາດແລະຖືກຄວບຄຸມຢູ່ໃນຂອບເຂດຕ່າງໆແລະມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະສະເຫນີໃຫ້ທ່ານມີປະສົບການການຄ້າທີ່ດີທີ່ສຸດ.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/u) ຖືກຄວບຄຸມໂດຍຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະການແລກປ່ຽນໄຊຊະນະ (CySEC) ທີ່ມີໃບອະນຸຍາດ CIF 121 / 10.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com & www.fxcc.net) ແມ່ນລົງທະບຽນພາຍໃຕ້ກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍບໍລິສັດສາກົນ [CAP 222] ຂອງສາທາລະນະລັດ Vanuatu ໂດຍມີເລກທະບຽນ 14576.

ການເຕືອນໄພຄວາມສ່ຽງ: ການຊື້ຂາຍໃນ Forex ແລະສັນຍາສໍາລັບຄວາມແຕກຕ່າງ (CFDs), ເຊິ່ງແມ່ນຜະລິດຕະພັນທີ່ມີ leveraged, ແມ່ນ speculative ສູງແລະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສູນເສຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສູນເສຍທຶນທັງຫມົດທີ່ລົງທຶນຄັ້ງທໍາອິດ. ດັ່ງນັ້ນ, Forex ແລະ CFDs ອາດຈະບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບນັກລົງທຶນທັງຫມົດ. ພຽງແຕ່ລົງທຶນກັບເງິນທີ່ທ່ານສາມາດສູນເສຍ. ສະນັ້ນກະລຸນາຮັບປະກັນວ່າທ່ານເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນ ຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຢູ່ ຊອກຫາຄໍາແນະນໍາທີ່ເປັນເອກະລາດຖ້າຈໍາເປັນ.

FXCC ບໍ່ສະຫນອງການບໍລິການສໍາລັບຊາວອາເມລິກາແລະ / ຫຼືພົນລະເມືອງ.

Copyright 2021 FXCC All Rights Reserved