XL + СМЕТКОВО - Специјални услови и правила

 • Вие се согласувате дека со учеството во оваа Промоција („Промоција“), вие ќе бидете обврзани со овие услови и услови („Услови“) заедно со Договор за клиенти и Општи услови за инвестиции, како и со сите други деловни услови и услови што се применуваат до вашите сметки за тргување.
 • Оваа промоција ќе започне на 1st може 2020
 • Оваа промоција важи за Нови и постојни клиенти на FXCC кој:
  • ги прочита и прифати овие услови
  • избираат да се одлучат да учествуваат во Промоцијата со изрично потврдување на нивната одлука со доставување на барање по е-пошта на accounts@fxcc.net
  • отворете и активирајте XL + сметка со правење минимален депозит од жица во банка.
  • не учествуваат во друга промоција со FXCC.
 • Минималниот депозит од нов Клиент според оваа промоција: 3,000 УСД на сметката на Клиентот XL +
 • Минималниот депозит од постојниот Клиент во рамките на оваа промоција за надградба на XL +:
  • 1,000 УСД (доколку средствата на Клиентот се над 2,000 УСД); или
  • 2,000 УСД (доколку средствата на постојниот клиент се меѓу 1,000 - 2,000 УСД); или
  • 3,000 УСД (доколку средствата на постојниот клиент се помалку од 1,000 УСД)
  • Повлекувањето на расположливиот биланс и повторно да го испратите повторно нема да се смета за нови средства.
 • Сите депозити на XL + се во валута во САД и се составуваат преку жица од банка.
 • Максималната моќност на сметката XL + е 1: 200
 • Учесниците на оваа промоција можат да имаат само една сметка XL +.
 • Каматната стапка се пресметува врз основа на просек на дневниот капитал на сметка на Клиент XL + за календарскиот месец. Треба јасно да се напомене дека каматната стапка се пресметува и се плаќа само за сопствениот капитал во трговската сметка на Клиентот XL + достапна во платформата за тргување со МТ4, парите што се достапни во паричникот (а) на Клиентот или друга сметка (и) за тргување немаат право за никакви исплата на камата.
 • Секој ден приближно 23:59 часот во МТ4 време, се зема слика од капиталот на XL + сметка на Клиентот. Ова е додадено и поделено со бројот на денови во календарскиот месец
 • Секој Клиент што учествува во оваа промоција има право на бесплатен уред (Телефон или таблет) како подарок од FXCC за да му помогне на Клиентот да остане поврзан, доколку Клиентот ги исполнува барањата за подобност, утврдени со условите за промоција.
 • Каматната стапка варира врз основа на просечната дневна сопственост во XL + сметката на Клиентот и акумулираната трговија со обем за претходниот календарски месец, како подолу:
 • Просечна дневна сопственост

  $ 3,000 - $ 10,000

  $ 10,000 - $ 20,000

  $ 20,000 - $ 50,000

  $ 50,000 +

  Минимални занаети месечно

  25 многу

  50 многу

  100 многу

  200 многу

  Камата на годишно ниво

  10%

  15%

  20%

  24%

  Поврзете се - подарок за слободен уред

  Таблета *

  Телефон *

  Телефон *

  Телефон *

  Подобност за уредот

  * За да биде целосно квалификуван за уредот, Клиентот треба редовно да тргува и да ги исполнува потребните минимални месечни занаети за шест месеци

 • Исплатата на каматната стапка ќе се пресметува во рок од 5 работни дена од новиот календарски месец за претходниот месец и ќе се кредитира директно на XL + сметка на Клиентот како нова оперативна рамнотежа.
 • Секоја индикација за манипулација, злоупотреба или други форми на измамни или измамни активности во која било сметка на Клиентот XL +, или на друг начин поврзана или поврзана со XL + сметка, ќе го дисквалификува Клиентот од сите придобивки понудени во рамките на оваа Промоција.
 • FXCC го задржува правото да ја смени сметката XL + на „Стандардна сметка“ по сопствено наоѓање, без потреба да обезбеди оправдување или објаснување на причините за ваквите измени.
 • Било какви спорови, погрешно толкување на горенаведените Услови и правила или состојба се јавуваат и не се опфатени со овој Услов и услови на Промоцијата, ваквите спорови или погрешно толкување ќе бидат решени од страна на FXCC на начин на кој смета дека е поправеден за сите засегнати страни. Оваа одлука ќе биде конечна и / или обврзувачка за сите учесници. Нема кореспонденција.
 • FXCC го задржа правото да одбие годишна исплата на камата по своја дискреција, без образложение.
 • FXCC го задржува правото, бидејќи по сопствена дискреција смета дека е соодветно, да го измени, да го измени, да го продолжи, прекине, да го откаже или прекине Промоцијата или било кој аспект од Промоцијата, во секое време и без претходно известување. Под никакви околности FXCC нема да биде одговорен за какви било последици од каква било измена, дополнување, суспендирање, откажување или прекинување на промоцијата.
 • Оваа промоција е организирана и управувана од Централна Клириншка ООД, Адвокатскиот дом Партнери, автопатот Кумул, Порт Вила, Вануату и е достапна за Клиенти кои живеат во неевропски јурисдикции.

  Месечната каматна стапка се пресметува во согласност со следната формула:

  %, месец = (просечна дневна сопственост) * дена * Каматна стапка / 100/360, каде

  Просечен капитал: просечна дневна сопственост на XL + сметка на клиентот за претходниот месец;

  Каматна стапка - каматна стапка, како што е наведено во став 11;

  360 - Број на денови во календарска година.

  денови - Број на денови во календарскиот месец.

  односно секој календарски месец се зема предвид со 30 дена за интереси, а секоја година со 360 дена за камата.

 • Поврзете се - Подобност за уредот:

 • Клиент кој креира и активира XL + сметка е подобен за еден бесплатен уред (или еквивалентна цена на уредот) како подолу:

  • Apple iPhone 11 или Samsung Galaxy S10 + (или еквивалентен износ 1,000 УСД)
   • XL + сметка со минимален депозит $ 10,000;
   • Изберете ја претпочитаната марка со испраќање е-пошта до accounts@fxcc.net
   • Shipе го испратиме вашиот саканиот мобилен на вашата адреса;
   • Редовно тргувате со шест месеци и исполнете ги месечните минимални занаети според став 11
  • Apple iPad Air / Samsung Tablet S5 (или еквивалентен износ 500 УСД)
   • XL + сметка со минимален депозит $ 3,000;
   • Изберете ја претпочитаната марка со испраќање е-пошта до accounts@fxcc.net
   • 'Llе го испратиме посакуваниот часовник на вашата адреса;
   • Редовно тргувате со шест месеци и исполнете ги месечните минимални занаети според став 11
 • Уредот ќе биде испратен на вашата адреса во рок од 5 дена од активирањето на сметката XL + и ќе се тврди дека уредот.
 • Уредот ќе се достави на адресата што ја наведовте за време на регистрацијата на вашата сметка со FXCC
 • Штом уредот се испорача, вие сте одговорни за плаќање данок и други задолжителни плаќања поставени од вашите владини органи.
 • Само сметките XL + кои ги исполнуваат депозитите и минималните критериуми за месечно тргување ќе бидат целосно квалификувани за наградата.
 • Клиентот може да добие само еден уред (или нејзината еквивалентна цена) за време на промоцијата.
 • Клиентот има право да повлече никаков профит остварен без никакви ограничувања, но повлекувањето на првичниот износ депониран за активирање на сметката XL + (внатрешен трансфер од XL + до паричникот) ќе направи подобноста на уредот да се откаже, како што следува во следниот став.
 • Доколку Клиентот не е во состојба да се придржува кон условите на промоцијата (како што е повлекување на почетниот износ на депозит (т.е. правење внатрешен трансфер на износот на почетната депозит од XL + назад до паричникот) пред да ги исполни трговските барања, или не исполнување месечните побарувања за тргување или која било друга причина), FXCC, по сопствено наоѓање, ќе ја одземе еднаква цена на уредот од достапните средства на Клиентот.
 • FXCC го задржува правото по своја дискреција, да:
  • Однесете го учесникот на клиентот во промоцијата, без потреба да дадете оправдување или објаснување на причините за таквиот пад.
  • Дисквалификувајте го секој клиент што ги крши Условите за промоција и / или кој било од условите и правилата на FXCC.
  • Депонирајте ја еквивалентната цена на уредот на сметката XL + на Клиентот наместо да го испраќате вистинскиот уред на адресата на Клиентот.
 • Секоја индикација или сомневање, според разумно дискреционо право на FXCC, за каква било форма на злоупотреба, измама или манипулација, ќе го дисквалификува клиентот и ќе стане нечистлива за уредот (види точка 26. горе).
 • FXCC го задржува правото, бидејќи според своето дискреционо право смета дека е соодветно, да ја менува, дополни, суспендира, откажува или прекине промоцијата или кој било аспект на промоцијата, во секое време. FXCC не е должен да ве предупредува за промените во промоцијата. Клиентот е должен да ги почитува сите правила и услови на промоцијата, како и да следи какви било промени.
 • Секој спор, погрешно толкување на погоре применливите Услови и услови или ситуација и не се опфатени со овие услови и услови, таквите спорови или погрешно толкување ќе бидат решени од страна на FXCC на начин што смета дека е најлесниот за сите засегнати страни. Таа одлука е конечна и / или обврзувачка за сите учесници. Нема да се препише кореспонденција.
 • Учеството во промоцијата значи факт на запознавање и согласување со неговите услови и услови.
 • Овој уред под оваа промоција ќе го понуди Централна Клириншка ООД, Адвокатските партнери на законот, автопатот Кумул, Порт Вила, Вануату и достапен за Клиенти кои живеат во неевропски јурисдикции.

FXCC брендот е меѓународен бренд кој е овластен и регулиран во различни јурисдикции и е посветен да ви понуди најдобро можно тргување искуство.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) е регулирано од страна на Кипарската Комисија за хартии од вредност (CySEC) со број на лиценца CIF 121 / 10.

Централна клириншка ДОО (www.fxcc.com & www.fxcc.net) е регистрирана според Меѓународниот акт на компанијата [CAP 222] на Република Вануату со регистарски број 14576.

РИЗИК ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Тргувањето со девизен курс и договори за разлики (CFDs), кои се производи со лост, е многу шпекулативно и вклучува значителен ризик од загуба. Можно е да се изгуби целиот вложен капитал. Затоа, Forex и CFDs не може да бидат соодветни за сите инвеститори. Инвестирајте само со пари што можете да ги изгубите. Затоа ве молам осигурајте се дека целосно ќе го разберете вклучени се ризици. Побарајте независен совет доколку е потребно.

FXCC не обезбедува услуги за жителите на САД и / или граѓаните.

Авторски права © 2020 FXCC. Сите права се задржани.