FXCC-ийн нөхцлүүд

АРГА ХЭРЭГЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ БАРИМТ БИЧИГ.

Энэхүү вэбсайтыг энэ вэбсайтаас та бүхэнд энэ вэбсайтыг болон бусад материалыг ашиглахыг зөвшөөрөх болно. FXCC нь та бүхэнд энэ мэдэгдлийг ямар нэгэн цагт өөрчлөхийг зөвшөөрдөг. ТОГТООМЖ БУСАД НӨЛӨӨНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУДАД ТУЛГАРЧ БАЙНА. ГЭР БҮЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ БАЙГУУЛЛАГУУДТАЙ БОЛОМЖТОЙ. Хэрэв та энэ нэр томьёо, нөхцөлийн дагуу хамтдаа байхгүй бол энэ вэбсайт руу орохыг хориглоно.

SITE-ийн үл хөдлөх хөрөнгө

FXCC энэ сайтыг эзэмшиж, ажиллуулдаг. Энэ сайтаас татан авах буюу хуулбарлах үйлдэл байхгүй бол энэ сайтын аливаа програм, материалыг танд дамжуулах болно. Та энэ сайт руу дамжуулж буй аливаа зүйл нь FXCC-ийн өмч болдог бөгөөд FXCC-ийн хууль ёсны зорилгоор ашиглагдаж болох бөгөөд FXCC-т хамаарах хууль эрх зүй, зохицуулалтын эрх мэдэл бүхий байгууллага зэрэг FXCC-ийн дагуу зохих ёсоор ил болгоно. FXCC нь зохиогчийн эрх болон барааны тэмдгийг өмчлөх эрхтэй холбоотой бүх эрхээ энэ сайтад байршуулж, хуулиар бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.

Зохиогчийн

Вэбсайтад агуулагдсан материал, түүний дотор бүх дизайн, текст, видео бичлэг, дуу авианы бичлэг, зураг зэрэг нь зөвхөн FXCC-ээс өөрөөр илэрхийлэгдэхгүй. Энд өөрөөр заагаагүй бол тэдгээрийг хуулбарлах, дамжуулах, үзүүлэх, гүйцэтгэх, хуваарилах (нөхөн олговор болон бусад байдлаар), лицензтэй, өөрчилсөн, рамтай, дараагийн хэрэглээнд зориулж хадгалж болохгүй, эсхүл бусад хэлбэрээр бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн ашиглахгүй байж болохгүй FXCC-ийн урьдчилан бичсэн зөвшөөрөл.

SITE ACCESS

Энэхүү вэбсайт болон түүний мэдээлэл, хэрэгсэл, материал нь аливаа түгээмэл тархацтай, хэвлэн нийтлэгдсэн, олдоцтой эсэх, эсвэл ямар нэгэн харьяалал бүхий нутаг дэвсгэрт оршин суудаг иргэн, эсвэл оршин суугаа аливаа этгээд буюу байгууллагыг хуваарилах, хэрэглээ нь хууль буюу зохицуулалттай зөрчилдөх, эсвэл FXCC эсвэл түүний салбарыг ийм эрх мэдлийн хүрээнд аливаа бүртгэлийн буюу тусгай зөвшөөрлийн шаардлагад хамруулах болно.

ХАРИУЦЛАГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД, ҮҮРГЭГДСЭН БАЙГУУЛЛАГА

Энэ сайтын тухай мэдээлэл нь "Тийм" байна. FXCC нь тодорхой зорилгын үүднээс энд заасан материалуудын үнэн зөв, тодорхой илэрхийлэлгүй, тодорхой зориулалтаар худалдааны баталгаа буюу фитнессийн баталгааг илэрхийлээгүй болно. FXCC нь энэ сайтаар дамжуулан танд өгсөн аливаа мэдээллийн гуравдагч талаас алсаас шалтгаалах аливаа хохирол, хохирлыг хариуцахгүй болно. Хэдийгээр энэ сайтад тавьсан мэдээлэл нь бидний найдвартай гэдэгт итгэдэг эх сурвалжуудаас олж авсан эсвэл эмхэтгэсэн боловч FXCC нь ямар нэгэн зорилгод зориулсан аливаа мэдээлэл, өгөгдлийн үнэн зөв байдал, хүчин төгөлдөр байдал, цаг хугацаа эсвэл бүрэн бүтэн байдлыг баталгаажуулж чадахгүй, баталгаажуулж чадахгүй. FXCC, түүний нэгдмэл сонирхолтой этгээд, захирал, албан тушаалтан, ажилтан болон гуравдагч талын аливаа компани энэ сайтын бүтэлгүйтэл, тасалдал гарсан тохиолдолд аливаа хохирол, хохирол учирсан аливаа хариуцлагыг хүлээхгүй. эсвэл энэ сайтыг ашиглахад оролцож буй бусад талуудын үйлдэл, эс үйлдэхүй, эсхүл танд өгөгдсөн агуулгаар нь, эсвэл таны хандалтад хамаарах аливаа бусад шалтгаанаас үүдэн гарах, ийм шалтгааныг үүсгэж буй нөхцөл байдал нь FXCC буюу програм хангамж, үйлчилгээ үзүүлж буй аливаа борлуулагчийн хяналтанд байсан байж болно.

FXCC ийм хохирол учруулах магадлал хэр магадлалтай эсэхээс ул хамааран энэ сайт буюу түүний аль ч хэсгийг ашиглах ямарваа хэрэглээ эсвэл чадваргүй байдлаас үүсэх ямарваа үр дагаварт тооцогдох, онцгой, шийтгэх эсвэл үлгэр жишээ болох хохирлыг FXCC хариуцахгүй болно. Гэрээний дагуу, Тендер (хайхрамжгүй байдал гэх мэт), Хүчтэй хариуцлага буюу бусад байдлаар үйл ажиллагааны хэлбэрээс үл хамаарна.

Энэ сайтад агуулагдсан мэдээлэл зөвхөн мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан. Иймээс ийм санал, хүсэлтийг зөвшөөрөөгүй аливаа эрх бүхий аливаа этгээдэд ийм санал эсвэл хүсэлт гаргах ёсгүй бөгөөд ийм санал буюу хүсэлт гаргахад хууль бусаар хандах аливаа этгээдэд санал болгох, эсвэл хүсэлт гаргах ёсгүй. аливаа хөрөнгө оруулалтыг худалдан авах, худалдах эсвэл өөрөөр зохицуулах. Аливаа хөрөнгө оруулалтыг үргэлжлүүлэхийн өмнө бие даасан хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн, хууль зүйн болон татварын зөвлөгөө авахыг та бүхэнд зөвлөж байна. FXCC буюу түүний нэгдмэл сонирхолтой гишүүд, захирлууд, албан хаагчид, ажилтнуудад зориулсан хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө болох энэ сайтыг унших, тайлбарлахыг хориглоно.

Санхүүгийн хэрэглүүр дэх хөрөнгө оруулалтын мөн чанар нь санхүүгийн бүх хэрэгслийг хүн бүрт тохиромжгүй гэж үзвэл:

  • хөрөнгө оруулалтын асуудалд мэдлэгтэй,
  • хөрөнгө оруулалтын эдийн засгийн эрсдэлийг үүрэх боломжтой,
  • холбогдох эрсдлийг ойлгох; болон
  • Хөрөнгө оруулалт нь тэдний хөрөнгө оруулалтын зорилго, санхүүгийн хэрэгцээнд тохирсон гэдэгт итгэдэг.

Мэргэжлийн бус хөрөнгө оруулагч Санхүүгийн хэрэглүүрт хөрөнгө оруулалт хийх шаардлагатай бол хөрөнгө оруулагчийн урт хугацааны хөрөнгө оруулалт хийхийг хүсч буй сумын зөвхөн нэг хэсэг хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй гэж зөвлөж байна.

Хөрөнгө оруулагч бүр санхүүгийн хөрөнгө оруулалтын аливаа хөрөнгө оруулалт хийхээс өмнө мэргэжлийн хөрөнгө оруулалтын зөвлөхөөс зөвлөгөө авахыг зөвлөж байна.

Бусад газар руу чиглүүлэх

FXCC-ийн вэбсайтуудтай холбоо бүхий холбоосууд нь зөвхөн FXCC-ийн вэбсайтуудын хэрэглэгчидэд ашигтай байж болох сэдвүүдийн талаар зөвлөгөө өгдөг бөгөөд FXCC нь FXCC-ийн бус вэбсайт дээрх агуулгыг хянах эрхгүй байдаг. Хэрэв та FXCC-ийн хяналтанд байдаггүй вэбсайт руу холбохоор сонговол, FXCC нь тухайн сайтын агуулгын талаархи үнэн зөв байдал, бүрэн бүтэн байдал, найдвартай байдал, эсвэл ямар нэгэн зорилгод нийцэх эсэх, FXCC-ийн баталгаа Ийм сайт буюу агуулга нь зохиогчийн эрх, барааны тэмдэг, гуравдагч этгээдийн эрхийг зөрчсөн эсвэл ийм агуулга, агуулга нь вирус эсвэл бусад бохирдлоос ангид байхыг шаарддаггүй. FXCC нь интернетийн баримт бичгийг баталгаажуулах баталгаа болохгүй. FXCC бус вэбсайт руу холбох нь эдгээр сайтууд дээр санал болгосон үзэл бодол, санаа бодол, бүтээгдэхүүн, мэдээлэл эсвэл үйлчилгээнд ямар нэгэн дэмжлэг үзүүлэх эсвэл хариуцлага хүлээхгүй.

Аюулгүй байдал

Хэрэв та FXCC-тэй мэйлээр холбогдвол интернетийн имэйлийн аюулгүй байдал тодорхойгүй гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Шифрлэгдсэн биш эмзэг, нууц мэдээллийг имэйлээр илгээж байгаа тохиолдолд ийм эргэлзээний эрсдлийг хүлээн зөвшөөрч, Интернетийн нууцлалыг алдагдуулж болзошгүй. Интернэт нь 100% аюулгүй бөгөөд хэн нэгэн таны мэдээллийг нарийвчлан уншиж, унших чадвартай байж магадгүй юм.

PRIVACY

Таны өгсөн аливаа хувийн мэдээллийг нууцлах бөгөөд зөвхөн Компани, түүний салбар болон бизнесийн түншүүдийн хооронд хуваалцах бөгөөд аливаа зохицуулалт, хууль зүйн журмаас бусад гуравдагч этгээдэд задруулахгүй. Вэбсайт мөрдөх системүүд нь таны нэвтэрсэн хуудсууд, энэ сайтыг хэрхэн олж илрүүлсэн, давтамжийн давтамж гэх мэт мэдээллийг цуглуулж болно. Бидний олж авсан мэдээлэл нь манай вэбсайтын агуулгыг сайжруулахад ашиглагддаг бөгөөд бид танд тантай холбогдох, ямар нэгэн аргаар холбогдох, бидний танд хэрэгтэй гэж үзсэн аливаа мэдээллээр хангаж өгөхөд хэрэглэгдэж болно.

FXCC брэнд нь янз бүрийн улс орны эрх бүхий зохицуулалттай, олон улсын худалдааг эрхэмлэдэг олон улсын брэнд юм.

FX Central Clearing ХХК (www.fxcc.com/eu) нь CIF-ийн 121 / 10-ийн CIF эрхийн дагуу Кипргийн үнэт цаас, солилцооны комисс (CySEC) -ээр зохицуулагддаг.

Төв клирингийн ХХК (www.fxcc.com & www.fxcc.net) нь Вануату улсын Бүгд Найрамдах Улсын Олон улсын компанийн [CAP 222] актад 14576 тоогоор бүртгэгдсэн байдаг.

ЭРСДЭЛИЙН АНХААРУУЛГА: Forex болон Бодлогын хувьд ялгаатай арилжааны гэрээ (CFDs) нь бүтээгдэхүүнийг хөшүүрэг гэж үзэх нь өндөр магадлалтай бөгөөд алдагдлын эрсдэлд ихээхэн нөлөөлдөг. Анхны хөрөнгө оруулалтыг бүгдийг нь алдах боломжтой. Тиймээс Forex болон CFD нь бүх хөрөнгө оруулагчдад тохиромжгүй байж болох юм. Зөвхөн мөнгөтэй хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй. Тиймээс та бүхнийг бүрэн ойлгож байгаагаа баталгаажуулаарай оролцсон эрсдэл. Шаардлагатай бол бие даасан зөвлөгөөг хайх.

FXCC нь АНУ-ын оршин суугчид болон иргэдэд үйлчилгээ үзүүлэхгүй.

Зохиогчийн эрх © 2020 FXCC. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.