FXCC ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

1. ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

2 ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਸੀ ਅਪਡੇਟਸ

3 ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ

4 ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

5 ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

6 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡੇਟਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ

7 ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ

8 ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ

9 ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

10 ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ TIME ਸੀਮਾ

11 ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

12 ਸਾਡੀ ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ

1. ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਸੈਂਟਰਲ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਕੰਪਨੀ" ਜਾਂ "ਅਸੀਂ" ਜਾਂ "ਐੱਫ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸੀ ਸੀ" ਜਾਂ "ਸਾਡਾ"). ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਐਫ ਐਕਸ ਸੀ ਸੀ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ. ਐੱਫ ਐੱਸ ਸੀ ਸੀ ਸੀ ਸੀ ਐੱਫ ਸੀ ਸੀ ਸੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਐਫ ਐੱਸ ਸੀ ਸੀ ਸੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕਲਾਇੰਟ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏ ਐੱਫ ਐੱਸ ਸੀ ਸੀ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗ੍ਰਿਹ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ.

ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਟਾ ਸਮੇਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ . ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਦੂਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਐੱਫ ਐੱਸ ਸੀ ਸੀ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ.

2. ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਸੀ ਅਪਡੇਟਸ

ਐਫਐਕਸਸੀਸੀ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲ ਰਹੇ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਰਹੇਗਾ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਐੱਫ ਐੱਸ ਸੀ ਸੀ ਸੀ ਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਕਲਾਇੰਟਸ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਐਫ.ਐਕਸ.ਸੀ.ਸੀ. ਜੇਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਹੋਮ ਪੇਜ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ. FXCC ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਨੋਿਟਸ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ. FXCC ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ FXCC ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

3. ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ

ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੁੱਛਾਂਗੇ. ਐੱਫ ਐੱਸ ਸੀ ਸੀ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਵੀਨਤਮ ਡੇਟਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਹੀਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ.

ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਪਰ ਇਹ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ):

 • ਗਾਹਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ
 • ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ.
 • ਜਨਮ ਸਥਾਨ.
 • ਘਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪਤੇ.
 • ਘਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ
 • ਮੋਬਾਈਲ / ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ
 • ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ.
 • ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ / ਜਾਂ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ.
 • ਹਸਤਾਖਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ.
 • ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
 • ਪਿਛਲੇ ਵਪਾਰ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ.
 • ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
 • ਟੈਕਸ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ID ਨੰਬਰ
 • ਵਿੱਤੀ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ [ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ] ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
 • ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ [ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ]
 • ਤਕਨੀਕੀ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ [ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (IP) ਐਡਰੈਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਗਇਨ ਡੇਟਾ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਟਾਈਪ ਅਤੇ ਸੰਸਕਰਣ, ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਸੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟਿਕਾਣਾ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਪਲੱਗਇਨ ਟਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਵਰਜ਼ਨਜ਼, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ]
 • ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ [ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਂ ਆਰਡਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ, ਤਰਜੀਹਾਂ, ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ] ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.
 • ਉਪਯੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ [ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ]
 • ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ [ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਚਾਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹਾਂ] ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰਿਤ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰਿਤ, ਵਰਤ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਕ ਜਾਂ ਜਨ ਅੰਕੜਾ ਡੇਟਾ. ਇਕਤ੍ਰਤਾ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੇਟਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਫੀਚਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰਿਤ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗੁਪਤਤਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ (ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਜਾਂ ਜਾਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਲਿੰਗ ਜੀਵਨ, ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਣਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਵਪਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) .

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਹਾਅ, ਡਾਟਾ ਦੇ ਕਿਸਮਾਂ, ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਡੇਟਾ. ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਥੌਰਿਟੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫ.ਐਕਸ.ਸੀ.ਸੀ., ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹਾਂ.

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਫ.ਐਕਸ.ਸੀ.ਸੀ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ.

ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਪਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ

4. ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ.

ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ:

1. ਕਿਸੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ. ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਆਨ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਠਿਨਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਐਫਐਕਸਸੀਸੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ.

2. ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ

ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਥੌਰਿਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਚੈਕਾਂ, ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ.

3. ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ

ਐੱਫ ਐੱਸ ਸੀ ਸੀ ਸੀਸੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਨਸ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ;
 • ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਸੰਭਾਵੀ ਅਪਰਾਧ, ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦਾਖਲੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਲੰਘਣਾ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ;
 • ਵਪਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਾਅ;
 • ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ.

4. ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ

ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ.

5. ਕਨੂੰਨੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ

ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ.

6. ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਈਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਉ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ support@fxcc.com ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਗਾਹਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਪਾਰੀ ਹੱਬ ਯੂਜ਼ਰ ਪਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਸੋਧੋ.

7. ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

5. ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਫ.ਐਕਸ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਾਮੱਗਰੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਸਐਮਐਸ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਰਜਿਨ ਕਾਲਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਐਫਐਕਸਸੀਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਐਫਐਕਸਸੀਸੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਵਿੱਤੀ, ਬੀਮਾ, ਖੋਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
 • ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲਾਲਾਂ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਰਪੀ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ)
 • ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ
 • ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਪਕਿਆਈ ਜਾਂਚ
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ
 • ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਫੀਲੀਏਟ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਸੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ.

ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਖੁਲਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾੱਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਫ.ਐਕਸ.ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਅਜਿਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ 'ਲੋੜ ਨੂੰ-ਪਤਾ' ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਜਦ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ ਐੱਫ ਐਸ ਸੀ ਸੀ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਐਫਐਸ ਸੀ ਸੀ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਸੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ.

ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਪੱਖਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਪਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ.

6. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡੇਟਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ

ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ FXCC ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੁਪਤਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ - ਸਾਈਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ.

ਸਾਈਟ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਲਸੀਜ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹਨਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ.

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਰਸੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ.

7. ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ

ਐੱਨ ਐੱਸ ਐੱਫ ਸੀ ਐੱਸ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ.

8. ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

 • ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੋਧ / ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਜ ਗਲਤ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ.
 • ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ "ਭੁੱਲ ਜਾਣ" ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ.
 • ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 'ਬਲੌਕ ਕਰੋ' ਜਾਂ ਦਬਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕੋ.
 • ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂਗੇ.
 • ਆਬਜੈਕਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ (ਪ੍ਰੋਫਾਇਲਿੰਗ ਸਮੇਤ) 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ. ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ.

9. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ (ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ) ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ, ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. ਵਿਕਲਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

10. ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ TIME ਸੀਮਾ

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ.

11. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਾਹੀ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖੁਲਾਸੇ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਫਾਇਰਵਾਲ, ਪਾਸਵਰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਕਸੈਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਵਿਧੀ, 100% ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ, ਤਕਨੀਕੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਐਫਐਕਸਸੀਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਸਕੇ, ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੇਟਾ ਰੀਟੇਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

12. ਸਾਡੀ ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ

ਕੂਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ. ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈੱਬ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਐਫਐਕਸਸੀਸੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਜਰਬੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ.

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫਐਕਸਐਕਸ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਹਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਕੁਕੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕਈ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ www.fxcc.com ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਰਾਉਜ਼ਰ ਵਿਚ ਕੂਕੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿੱਸੇ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਕੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਕੁਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਧਨ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਮਦਦ ਮੀਨੂੰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਕੂਕੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ

ਕੁਕੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ / ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ www.aboutcookies.org

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਈ-ਮੇਲ, ਡਾਕ ਪਤਾ, ਫੋਨ ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਝਿਜਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਚੈਟ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ IM ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.

ਪਤਾ

FXCC

ਕੇਂਦਰੀ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ

ਸੂਟ 7, ਹੈਨਵਿਲ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਟ,

ਚਾਰਲਸਟਾਊਨ, ਨੇਵਿਸ.

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: + 442031500832

ਫੈਕਸ: + 442031501475

ਈ-ਮੇਲ: info@fxcc.net

FXCC ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਪਾਰਕ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਸੈਂਟਰਲ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਲਿਮਿਟੇਡ (www.fxcc.com) ਕੰਪਨੀ ਨੰਬਰ C 55272 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੇਵਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧੀਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਤਾ: ਸੂਟ 7, ਹੈਨਵਿਲ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਚਾਰਲਸਟਾਊਨ, ਨੇਵਿਸ।

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.eu) ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ HE258741 ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ 121/10 ਦੇ ਤਹਿਤ CySEC ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹੈ।

ਜੋਖਿਮ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟਜ਼ ਫਾਰ ਫਰੇਂਸ (ਸੀ.ਐਫ. ਡੀਜ਼) ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਜੋ ਲੀਵਰਜਡ ਉਤਪਾਦ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜੋਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਫਾਰੇਕਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਐੱਫ.ਡੀ. ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕੇਵਲ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਖਮ. ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਾਹ ਲੱਭੋ

ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ EEA ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗੀ। .

ਕਾਪੀਰਾਈਟ © 2023 ਐਫਐਕਸਐਕਸ. ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ.