Zásady ochrany osobných údajov FXCC

Obsah

1. ÚVOD

2. AKTUALIZÁCIA SÚKROMIA

3. ZBER OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

4. POUŽITIE Z VLASTNÝCH OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

5. ZVEREJNENIE INFORMÁCIÍ

6. SÚHLAS S ÚDAJMI O PROCESE

7. AKO DODRŽUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

8. VAŠE PRÁVA TÝKAJÚCE SA OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

9. NIE JE POUŽITÉ NIE JE POTREBNÉ

10. ČASOVÝ LIMIT NA REAKCIU

11. AKO CHRÁNime VAŠE INFORMÁCIE

12. NAŠA POLITIKA COOKIE

1. ÚVOD

Central Clearing Ltd (ďalej len „spoločnosť“ alebo „my“ alebo „FXCC“ alebo „nás“). Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú spôsob, akým FXCC zhromažďuje a spravuje osobné informácie od svojich aktívnych klientov a potenciálnych klientov. FXCC sa zaväzuje chrániť vaše súkromie. Otvorením obchodného účtu u FXCC klient dáva súhlas s takýmto zhromažďovaním, spracovaním, uchovávaním a používaním osobných údajov spoločnosťou FXCC, ako je vysvetlené nižšie.

Politikou spoločnosti je rešpektovať dôvernosť informácií a súkromie jednotlivcov.

Cieľom týchto zásad ochrany osobných údajov je poskytnúť vám informácie o tom, ako zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje, vrátane akýchkoľvek údajov, ktoré môžete poskytnúť prostredníctvom našej webovej stránky, keď sa zaregistrujete na našich webových stránkach.

Je dôležité, aby ste si tieto Zásady ochrany osobných údajov prečítali spolu s akýmikoľvek inými upozorneniami o ochrane osobných údajov alebo oznámení o spravodlivom spracovaní, ktoré môžeme poskytnúť pri konkrétnych príležitostiach, keď zhromažďujeme alebo spracúvame osobné údaje o vás, aby ste si boli plne vedomí toho, ako a prečo používame vaše údaje. , Tieto pravidlá dopĺňajú ostatné pravidlá a nemajú za cieľ ich prepísať.

V spoločnosti FXCC chápeme dôležitosť zachovania dôvernosti osobných údajov Klienta a zaväzujeme sa zabezpečiť bezpečnosť všetkých informácií poskytnutých našimi klientmi prostredníctvom tejto webovej stránky.

2. AKTUALIZÁCIA SÚKROMIA

FXCC je Vyhlásenie o zásadách ochrany osobných údajov sa bude z času na čas revidovať, aby sa zohľadnili nové zákony a technológie, zmeny v našich operáciách a postupoch a aby sa zabezpečilo, že zostanú vhodné pre meniace sa prostredie. Všetky informácie, ktoré uchovávame, sa budú riadiť najaktuálnejším vyhlásením o ochrane osobných údajov. Revidované Zásady ochrany osobných údajov budú nahrané na webovej stránke FXCC. V tomto ohľade klienti súhlasia s tým, že budú akceptovať zverejnenie revidovaných zásad ochrany osobných údajov elektronicky na webovej stránke ako aktuálne oznámenie FXCC svojim klientom. Ak má ktorákoľvek zo zmien podstatný význam, potom vás budeme informovať e-mailom alebo prostredníctvom oznámenia na domovskej stránke. Akýkoľvek spor týkajúci sa zásad ochrany osobných údajov spoločnosti FXCC je predmetom tohto oznámenia a Zmluvy o klientovi. Spoločnosť FXCC povzbudzuje svojich klientov, aby pravidelne prehodnocovali tieto Zásady ochrany osobných údajov, aby boli vždy informovaní o tom, aké informácie spoločnosť FXCC zhromažďuje, ako ich používa a komu ich môže poskytnúť v súlade s ustanoveniami tejto politiky.

3. ZBER OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

Aby sme našim klientom poskytovali finančné produkty a služby efektívne a presne, keď požiadate o registráciu na používanie jednej alebo viacerých našich služieb, požiadame vás o osobné informácie. Spoločnosť FXCC má na základe vykonávanej podnikateľskej činnosti právo a povinnosť kontrolovať správnosť údajov uchovávaných v databázach, a to tak, že vás občas požiada o aktualizáciu poskytnutých údajov alebo o potvrdenie správnosti uvedených údajov.

Typ osobných údajov, ktoré môžeme zhromažďovať, môže zahŕňať (ale nie je obmedzený na):

 • Úplné meno zákazníka.
 • Dátum narodenia.
 • Miesto narodenia.
 • Adresy domov a práce.
 • Domáce a pracovné telefónne čísla.
 • Mobilné / Telefónne číslo.
 • Emailová adresa.
 • Číslo pasu alebo identifikačné číslo.
 • Vláda vydala foto preukaz s podpisom.
 • Informácie o stave zamestnania a príjmoch
 • Informácie o predchádzajúcich obchodných skúsenostiach a tolerancii voči riziku.
 • Informácie o vzdelávaní a povolaní
 • Daňové bydlisko a daňové identifikačné číslo.
 • Finančné údaje zahŕňajú [bankový účet a údaje platobnej karty].
 • Transakčné údaje zahŕňajú [podrobnosti o platbách a od vás].
 • Technické údaje zahŕňajú adresu [internetový protokol (IP), vaše prihlasovacie údaje, typ a verziu prehliadača, nastavenie a umiestnenie časovej zóny, typy a verzie doplnkov prehliadača, operačný systém a platformu a ďalšie technológie na zariadeniach, ktoré používate na prístup na túto webovú stránku. ].
 • Údaje o profile obsahujú [vaše používateľské meno a heslo, nákupy alebo objednávky, ktoré ste urobili, vaše záujmy, preferencie, spätnú väzbu a odpovede prieskumu].
 • Údaje o použití zahŕňajú [informácie o tom, ako používate našu webovú stránku, produkty a služby].
 • Údaje o marketingu a komunikácii zahŕňajú [vaše preferencie pri prijímaní marketingu od nás a našich tretích strán a vašich komunikačných preferencií].

Zhromažďujeme, používame a zdieľame agregované údaje, ako sú štatistické alebo demografické údaje, na akýkoľvek účel. Súhrnné údaje môžu byť odvodené z vašich osobných údajov, ale nepovažujú sa za osobné údaje v zákone, pretože tieto údaje priamo ani nepriamo neodhaľujú vašu totožnosť. Môžeme napríklad zoskupiť vaše údaje o používaní s cieľom vypočítať percento používateľov, ktorí pristupujú k určitej webovej stránke. Ak však spojíme alebo prepojíme agregované údaje s vašimi osobnými údajmi tak, aby vás mohli priamo alebo nepriamo identifikovať, považujeme kombinované údaje za osobné údaje, ktoré budú použité v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Neshromažďujeme žiadne Osobné kategórie Osobných údajov o vás (to zahŕňa podrobnosti o vašej rase alebo etnickom pôvode, náboženskom alebo filozofickom presvedčení, sexuálnom živote, sexuálnej orientácii, politických názoroch, členstve v odboroch, informácie o vašich zdravotných a genetických a biometrických údajoch) ,

Môžeme tiež získať určité informácie o vašom využívaní našich služieb. Môžu sem patriť informácie, z ktorých môžete vy alebo vaša spoločnosť identifikovať, ako napríklad časy prihlásenia, objem použitia služieb, typy údajov, systémy a prehľady, ku ktorým máte prístup, miesta, z ktorých sa prihlásite, trvanie zasadnutí a iné podobné údaje. Zozbierané informácie možno získať aj oprávnene od tretích strán, ako sú verejné orgány, spoločnosti, ktoré vás zaviedli do spoločnosti FXCC, spoločnosti, ktoré spracovávajú karty, ako aj verejne dostupné zdroje, ktoré sme oprávnení spracovať.

Vaša elektronická a / alebo telefonická komunikácia s nami je zaznamenávaná a je jediným majetkom spoločnosti FXCC a predstavuje dôkaz komunikácie medzi nami.

Máte možnosť poskytnúť akékoľvek alebo všetky požadované osobné údaje. Chýbajúce informácie však môžu viesť k tomu, že nebudeme môcť otvoriť alebo udržiavať váš účet a / alebo vám poskytnúť naše služby

4. POUŽITIE Z VLASTNÝCH OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

Zhromažďujeme a spravujeme informácie, ktoré nám umožňujú plniť naše zmluvné záväzky a byť v súlade s našimi právnymi záväzkami.

Nižšie sú uvedené účely, na ktoré sa spracúvajú vaše osobné údaje:

1. Plnenie zmluvy

Vaše údaje spracujeme tak, aby sme vám poskytli naše služby a produkty a boli schopní dokončiť náš postup prijímania s cieľom vstúpiť do zmluvného vzťahu s našimi klientmi. Na dokončenie nášho klienta na palube potrebujeme overiť vašu identitu, vykonať povinnú starostlivosť zákazníka podľa regulačných povinností a musíme použiť získané údaje na efektívne riadenie vášho obchodného účtu v systéme FXCC.

2. Dodržiavanie zákonnej povinnosti

Niekoľko právnych záväzkov vyplývajú z príslušných zákonov, ktorým podliehame, ako aj zákonných požiadaviek, napr. Zákonov proti praniu špinavých peňazí, zákonom o finančných službách, zákonom o spoločnostiach, zákonom o ochrane súkromia a daňovým zákonom. Okrem toho existujú rôzne orgány dohľadu, ktorých zákony a predpisy sa na nás vzťahujú, ktoré ukladajú potrebné činnosti spracovania osobných údajov na účely kontroly kreditných kariet, spracovania platieb, overovania totožnosti a dodržiavania súdnych príkazov.

3. Za účelom ochrany legitímnych záujmov

FXCC spracúva osobné údaje tak, aby chránil oprávnené záujmy, ktoré sleduje nás alebo tretia strana, ak je oprávnený záujem, keď máme obchodné alebo obchodné dôvody na používanie vašich informácií. Nesmie však proti vám nespravodlivo a čo je pre vás najlepšie. Príklady takýchto činností spracovania zahŕňajú:

 • Začatie súdneho konania a príprava našej obhajoby v súdnych konaniach;
 • prostriedky a procesy, ktoré sa zaväzujeme zabezpečiť bezpečnosť spoločnosti v oblasti IT a systémov, predchádzať potenciálnej kriminalite, bezpečnosti aktív, kontrolám vstupu a opatreniam proti priestupkom;
 • opatrenia na riadenie podnikania a ďalší rozvoj produktov a služieb;
 • Riadenie rizík.

4. Pre interné obchodné účely a vedenie záznamov

Môže byť potrebné, aby vaše osobné údaje spracúvali na účely interného podnikania a vedenia záznamov, ktoré sú v našom vlastnom záujme a sú potrebné na splnenie našich právnych záväzkov. Budeme tiež viesť záznamy, aby sme zabezpečili, že budete plniť svoje zmluvné záväzky v súlade s dohodou upravujúcou náš vzťah s vami.

5. Pre právne upozornenia

Niekedy nám zákon vyžaduje, aby sme vás informovali o určitých zmenách v produktoch a / alebo službách alebo zákonoch. Možno budeme musieť informovať o zmenách týkajúcich sa našich produktov a služieb, preto budeme musieť spracovať vaše osobné údaje, aby sme vám mohli zaslať právne upozornenia. Tieto informácie budete aj naďalej dostávať, aj keď sa rozhodnete, že od nás nedostanete priame marketingové informácie.

6. Pre marketingové účely

Vaše údaje môžeme použiť na výskumné a analytické účely a vašu obchodnú históriu, aby sme mohli poskytnúť akúkoľvek analýzu, prehľady, kampane, ktoré vás môžu zaujímať o vašu registrovanú e-mailovú adresu. Upozorňujeme, že vždy máte právo zmeniť svoju možnosť v prípade, že už nechcete dostávať takéto oznámenia.

Ak nechcete, aby sme používali vaše osobné údaje týmto spôsobom, pošlite e-mail na adresu support@fxcc.com, v ktorej žiadate, aby ste neboli kontaktovaní na žiadne marketingové účely. Ak ste online odberateľom, môžete sa prihlásiť do svojho účtu Profil používateľa služby Trader Hub a kedykoľvek zmeniť predvoľby upozornení.

7. Pomôcť nám pri zlepšovaní našich produktov a služieb

Vaše osobné údaje môžeme použiť na zabezpečenie najvyšších štandardov pri poskytovaní našich produktov a služieb.

5. ZVEREJNENIE INFORMÁCIÍ

Hlavným účelom, na ktorý používame vaše osobné údaje, je umožniť nám porozumieť vašim finančným cieľom a zabezpečiť, aby príslušné služby boli vhodné pre váš profil. Tieto informácie ďalej pomáhajú spoločnosti FXCC poskytovať kvalitné služby. Aj keď vám môžeme zasielať marketingové materiály (vrátane, ale nielen, SMS alebo e-mailovej komunikácie, aby ste si mohli čas od času prezerať, výzvy na výzvu alebo iné informácie), o ktorých si myslíme, že budú pre vás užitočné, sme si vedomí potreby rešpektovať vaše súkromie. Ak nie ste informovaný inak, osobné údaje, ktoré uchovávame, sa používajú na vytvorenie a správu vášho účtu, na preskúmanie vašich prebiehajúcich potrieb, na zlepšenie služieb pre zákazníkov a na produkty a na poskytovanie priebežných informácií alebo príležitostí, o ktorých si myslíme, že môžu byť pre vás relevantné.

Spoločnosť FXCC nezverejní vaše osobné údaje bez vášho predchádzajúceho súhlasu, avšak v závislosti od príslušného produktu alebo služby a konkrétnych obmedzení citlivých informácií, to znamená, že osobné údaje môžu byť poskytnuté:

 • Poskytovatelia služieb a špecializovaní poradcovia spoločnosti FXCC, ktorí sú zmluvne zaviazaní poskytovať nám administratívne, finančné, poisťovacie, výskumné alebo iné služby.
 • Predstavenie sprostredkovateľov alebo partnerov, s ktorými máme vzájomný vzťah (z ktorých každý môže byť v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru alebo mimo neho)
 • Poskytovatelia úverov, súdy, tribunály a regulačné orgány, ako sa na nich dohodlo alebo povolilo zákon
 • Úverové správy alebo referenčné agentúry, tretie poskytovatelia autentifikačných služieb, prevencia podvodov, účely boja proti praniu špinavých peňazí, kontrola totožnosti alebo náležitá starostlivosť klienta
 • Každý, kto je oprávnený jednotlivcom, ako je špecifikované touto osobou alebo zmluvou
 • Partnerovi Spoločnosti alebo akejkoľvek inej spoločnosti v tej istej skupine Spoločnosti.

V prípade, že takéto zverejnenie musí byť vykonané zákonom alebo akýmkoľvek regulačným orgánom, bude vykonané, aby spoločnosť FXCC splnila všetky zákonné povinnosti, chránila sa pred potenciálnymi podvodmi a zachovala dohody o poskytovateľovi služieb. V prípade, že sa takéto zverejnenie vyžaduje, vykoná sa na základe „potreby poznať“, pokiaľ regulačný orgán nenariadi inak. Vo všeobecnosti požadujeme, aby organizácie, ktoré nie sú súčasťou FXCC a ktoré spravujú alebo získavajú osobné informácie ako poskytovatelia služieb spoločnosti FXCC, uznávali dôvernosť týchto informácií, zaväzujú sa rešpektovať právo každého jednotlivca na súkromie a dodržiavať zásady ochrany údajov a tieto zásady.

Za určitých okolností môžeme odovzdať informácie tretím stranám, ak sme na to právne zaviazaní, alebo ak sme oprávnení na základe našich zmluvných a zákonných povinností alebo ak sme vám poskytli váš súhlas.

Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť aj tretím stranám, ak sme povinní zverejniť alebo zdieľať vaše osobné údaje, aby sme splnili všetky zákonné povinnosti, alebo aby sme mohli presadzovať alebo uplatňovať naše Zmluvné podmienky.

6. SÚHLAS S ÚDAJMI O PROCESE

Odoslaním informácií súhlasíte s použitím týchto informácií spoločnosťou FXCC, ako je uvedené v týchto pravidlách. Vstupom do tohto systému a jeho používaním potvrdzujete, že ste si prečítali, porozumeli a súhlasíte s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Vyhradzujeme si právo čas od času zmeniť naše zásady ochrany osobných údajov a zodpovedajúcim spôsobom ich aktualizovať. Prečítajte si naše zásady čo najčastejšie - vaše ďalšie používanie stránky znamená, že súhlasíte s akýmikoľvek takými zmenami.

Stránka môže z času na čas obsahovať odkazy na webové stránky našich partnerských sietí a pridružených spoločností. Ak budete nasledovať odkaz na niektorú z týchto webových stránok, upozorňujeme vás, že tieto webové stránky môžu mať svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a že neakceptujeme žiadnu zodpovednosť za tieto zásady. Pred odoslaním osobných údajov na tieto webové stránky skontrolujte tieto pravidlá.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, avšak akékoľvek spracovanie osobných údajov pred prijatím odvolania nebude ovplyvnené.

7. AKO DODRŽUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

FXCC bude uchovávať vaše osobné údaje tak dlho, kým s vami budeme mať obchodný vzťah.

8. VAŠE PRÁVA TÝKAJÚCE SA OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

Podľa právnych predpisov sme povinní odpovedať na všetky žiadosti o osobné údaje v lehote 30 dní, pokiaľ typ žiadosti nevyžaduje viac času na prešetrenie a posúdenie. Práva, ktoré vám môžu byť k dispozícii v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o vás máme, sú uvedené nižšie:

 • Získajte prístup k svojim osobným údajom. To vám umožňuje prijímať kópie osobných údajov, ktoré o vás máme.
 • Požiadajte o opravu / opravu osobných údajov, ktoré o vás máme. To vám umožňuje opraviť neúplné alebo nepresné údaje, ktoré o vás máme. Môžeme požadovať dodatočné informácie a dokumentáciu potrebnú na potvrdenie potreby požadovanej zmeny údajov.
 • Požiadajte o vymazanie vašich osobných údajov. Môžete nás požiadať, aby sme vymazali vaše osobné údaje a využili svoje právo „byť zabudnutý“, kde nie je dobrý dôvod, aby sme ich ďalej spracovávali. Táto žiadosť o vymazanie vašich osobných údajov bude mať za následok uzatvorenie vášho účtu a ukončenie vzťahu so zákazníkom.
 • Požiadajte o „zablokovanie“ alebo potlačenie spracovania vašich osobných údajov za určitých okolností, napríklad ak spochybňujete presnosť týchto osobných údajov alebo namietate proti ich spracovaniu. Nebude nám to brániť v uchovávaní vašich osobných údajov. Budeme vás informovať skôr, ako sa rozhodneme nesúhlasiť s akýmkoľvek požadovaným obmedzením. Ak sme vaše osobné údaje poskytli ostatným, informujeme o obmedzení, ak je to možné. Ak nás o to požiadate, ak je to možné a zákonné, tiež vám povieme, s kým sme zdieľali vaše osobné údaje, aby ste ich mohli kontaktovať priamo.
 • Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Patrí sem aj profilovanie v takej miere, v akej súvisí s priamym marketingom. Ak namietate proti spracovaniu na účely priameho marketingu, potom zastavíme spracovanie vašich osobných údajov na tieto účely.
 • Kedykoľvek namietajte voči všetkým rozhodnutiam, ktoré môžeme prijať na základe automatizovaného spracovania (vrátane profilovania). Profilovanie zahŕňa použitie technológie, ktorá nám pomáha prijímať rozhodnutia automaticky na základe vašich osobných údajov, ktoré zhromažďujeme od vás alebo od tretích strán.

9. NIE JE POUŽITÉ NIE JE POTREBNÉ

Za prístup k svojim osobným údajom (alebo za uplatnenie iných práv) nebudete musieť platiť poplatok. Môžeme však účtovať primeraný poplatok, ak je vaša žiadosť zjavne neopodstatnená, opakovaná alebo neprimeraná. Za týchto okolností môžeme odmietnuť vyhovieť vašej žiadosti.

10. ČASOVÝ LIMIT NA REAKCIU

Snažíme sa reagovať na všetky legitímne požiadavky do jedného mesiaca. Príležitostne nám môže trvať dlhšie ako jeden mesiac, ak je vaša žiadosť mimoriadne zložitá alebo ste urobili niekoľko žiadostí. V tomto prípade vás budeme informovať a aktualizovať.

11. AKO CHRÁNime VAŠE INFORMÁCIE

Snažíme sa zabezpečiť ochranu informácií, ktoré nám boli predložené, a to počas prenosu, ako aj po ich prijatí. Dodržiavame príslušné administratívne, technické a fyzické záruky na ochranu osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, náhodnou stratou, neoprávnenou zmenou, neoprávneným zverejnením alebo prístupom, zneužitím a akoukoľvek inou nezákonnou formou spracovania osobných údajov, ktoré máme k dispozícii. Patria sem napríklad brány firewall, ochrana heslom a iné ovládacie prvky prístupu a autentifikácie.

Avšak žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nie je zabezpečený 100%. Nemôžeme zaručiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám poskytnete, a to na vlastné riziko. Taktiež nemôžeme zaručiť, že takéto informácie nebudú prístupné, sprístupnené, pozmenené alebo zničené porušením ktorejkoľvek z našich fyzických, technických alebo riadiacich záruk. Ak si myslíte, že vaše osobné údaje boli ohrozené, kontaktujte nás.

FXCC môže uchovávať vaše informácie vo svojich databázach na účely referencie s cieľom odpovedať na otázky alebo riešiť problémy, poskytovať vylepšené a nové služby a spĺňať všetky právne požiadavky na uchovávanie údajov. To znamená, že si môžeme ponechať vaše informácie po tom, čo prestanete používať túto stránku alebo naše služby alebo inak s nami komunikujete.

12. NAŠA POLITIKA COOKIE

Cookies sú malé kúsky textu uložené vo vašom počítači, ktoré nám pomáhajú určiť typ prehliadača a nastavenia, ktoré používate, kde ste boli na webovej stránke, keď sa vraciate na webovú stránku, odkiaľ ste prišli a aby ste zabezpečili, že vaše informácie sú zabezpečiť. Účelom týchto informácií je poskytnúť vám relevantnejšie a efektívnejšie skúsenosti na stránke FXCC, vrátane prezentácie webových stránok podľa vašich potrieb alebo preferencií.

FXCC môže tiež použiť nezávislých externých poskytovateľov služieb na sledovanie prevádzky a používania na webovej stránke. Súbory cookie sa často používajú na mnohých webových stránkach na internete a môžete si vybrať, či a ako bude súbor cookie prijatý zmenou predvolieb a možností vo vašom prehliadači. Možno nebudete mať prístup k niektorým častiam www.fxcc.com ak sa rozhodnete zakázať prijímanie súborov cookie vo vašom prehliadači, najmä zabezpečené časti webových stránok. Preto odporúčame, aby ste povolili prijímanie súborov cookie, aby ste mohli využívať všetky služby na webovej stránke.

Máte právo rozhodnúť sa, či cookies prijmete alebo odmietnete nastavením alebo zmenou ovládacích prvkov vášho webového prehliadača, aby ste akceptovali alebo odmietli súbory cookie. Ak sa rozhodnete odmietnuť súbory cookie, môžete naďalej používať našu webovú stránku, hoci váš prístup k niektorým funkciám a oblastiam našej webovej stránky môže byť obmedzený. Keďže prostriedky, ktorými môžete odmietnuť súbory cookie prostredníctvom ovládačov webového prehľadávača, sa líšia v závislosti od prehliadača, mali by ste navštíviť ponuku Pomocníka prehliadača, kde nájdete viac informácií.

Ak budete naďalej používať túto webovú stránku bez zmeny nastavení súborov cookie vo vašom webovom prehliadači, súhlasíte s našimi pravidlami používania súborov cookie

Ak sa chcete dozvedieť viac o cookies a ako ich spravovať prostredníctvom vášho prehliadača / zariadenia, navštívte stránku www.aboutcookies.org

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Ak by ste sa chceli obrátiť na nás s akýmikoľvek otázkami alebo pripomienkami týkajúcimi sa našich zásad ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu, poštovej adresy, telefónu a faxu alebo pomocou nášho zariadenia chatu na zástupcu oddelenia služieb zákazníkom.

REGISTROVANÁ ADRESA

FXCC

Central Clearing Ltd.

Bonovo Road – Fomboni,

Ostrov Mohéli – Komorská únia

Tel: + 44 203 150 0832

Fax: + 44 203 150 1475

E-mail: support@fxcc.net

Značka FXCC je medzinárodná značka, ktorá je registrovaná a regulovaná v rôznych jurisdikciách a je odhodlaná ponúkať vám tie najlepšie možné obchodné skúsenosti.

PODMIENKY: Všetky služby a produkty dostupné cez stránku www.fxcc.com poskytuje Central Clearing Ltd spoločnosť registrovaná na ostrove Mwali pod číslom spoločnosti HA00424753.

PRÁVNE:
Central Clearing Ltd (KM) je autorizovaná a regulovaná Mwali International Services Authority (MISA) na základe licencie International Brokerage and Clearing House č. BFX2024085. Sídlo spoločnosti je Bonovo Road – Fomboni, ostrov Mohéli – Komorský zväz.
Central Clearing Ltd (KN) je registrovaná v Nevise pod číslom spoločnosti C 55272. Registrovaná adresa: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.
Central Clearing Ltd (VC) je registrovaná v súlade so zákonmi Svätého Vincenta a Grenadín pod registračným číslom 2726 LLC 2022.
FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) spoločnosť riadne registrovaná na Cypre s registračným číslom HE258741 a regulovaná CySEC pod licenčným číslom 121/10.

VAROVANIE RIZIKO: Obchodovanie na Forexe a rozdielových kontraktoch (CFD), ktoré sú produktmi s pákovým efektom, je vysoko špekulatívne a zahŕňa značné riziko straty. Je možné stratiť celý počiatočný investovaný kapitál. Preto forex a CFD nemusia byť vhodné pre všetkých investorov. Investujte len s peniazmi, ktoré si môžete dovoliť stratiť. Uistite sa teda, že plne rozumiete rizík, V prípade potreby vyhľadajte nezávislé poradenstvo.

OBMEDZENÉ REGIÓNY: Central Clearing Ltd neposkytuje služby obyvateľom krajín EHP, USA a niektorých ďalších krajín. Naše služby nie sú určené na distribúciu alebo používanie akoukoľvek osobou v žiadnej krajine alebo jurisdikcii, kde by takáto distribúcia alebo použitie bolo v rozpore s miestnymi zákonmi alebo predpismi.

Copyright © 2024 FXCC. Všetky práva vyhradené.