Podmienky FXCC

POZORNE SI PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY.

PRÍSTUPOM K TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE SÚHLASÍTE, ŽE BUDETE VYKONAŤ PODMIENKAMI A PODMIENKAMI, KTORÉ SA TÝKAJÚ TÝKAJÚCE SA TEJTO STRÁNKY A AKÉHOKOĽVEK MATERIÁLU NA IT. FXCC VYHLASUJE PRÁVO ZMENIŤ TIETO PODMIENKY A PODMIENKY BEZ AKÉHOKOĽVEK OZNÁMENIA. VYJADRETE SA NA ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÁVNE PRESKÚMANIE TÝCHTO PODMIENOK. POKRAČOVANÉ POUŽÍVANIE TEJTO STRÁNKY V SÚVISLOSTI S AKÝKOĽVEK TÝMTO ZMENAMI SA VYJADRÍ VAŠE PRIJATIE TÝCHTO ZMIEN. AK SA NESÚHLASÍTE S TIETOMI PODMIENKAMI, NESMIE PRÍSTUP K TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE.

VLASTNÍCTVO SITE

FXCC vlastní a udržiava túto stránku. Žiadny úkon sťahovania alebo kopírovania z tejto stránky vám neprenesie názov na žiadny softvér alebo materiál z tejto stránky. Čokoľvek, čo prenášate na túto stránku, sa stáva majetkom FXCC, môže FXCC použiť na akýkoľvek zákonný účel a FXCC ho ďalej zverejní, ak to FXCC považuje za vhodné, vrátane akéhokoľvek právneho alebo regulačného orgánu, ktorému FXCC podlieha. Spoločnosť FXCC si vyhradzuje všetky práva týkajúce sa autorského práva a vlastníctva ochranných známok všetkých materiálov na týchto stránkach a bude tieto práva uplatňovať v celom rozsahu zákona.

COPYRIGHT

Materiál obsiahnutý na webovej stránke, vrátane, ale nie výlučne, všetkých dizajnov, textu, videí, zvukových záznamov a obrázkov, je vlastnený, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, spoločnosťou FXCC. Pokiaľ nie je v tomto dokumente výslovne uvedené inak, nesmú byť kopírované, prenášané, zobrazované, vykonávané, distribuované (za účelom odškodnenia alebo inak), licencované, pozmenené, zarámované, uchovávané na ďalšie použitie alebo inak použité vcelku alebo čiastočne akýmkoľvek spôsobom. Predchádzajúci písomný súhlas FXCC.

PRÍSTUP STRÁNKY

Táto stránka a informácie, nástroje a materiály, ktoré sú v nej obsiahnuté, nie sú nasmerované ani určené na distribúciu alebo používanie žiadnej osobe alebo subjektu, ktorý je občanom alebo má bydlisko alebo sa nachádza v akejkoľvek jurisdikcii, kde je takáto distribúcia, uverejnenie, dostupnosť alebo použitie by bolo v rozpore so zákonmi alebo predpismi alebo ktoré by podriadili spoločnosti FXCC alebo jej pridruženým spoločnostiam akúkoľvek registračnú alebo licenčnú požiadavku v rámci tejto jurisdikcie.

ODMIETNUTIE ZÁRUKY A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Informácie na tejto stránke sú uvedené ako „tak ako sú“. Spoločnosť FXCC neručí za presnosť tu poskytnutých materiálov, či už výslovne alebo konkludentne, pre akýkoľvek konkrétny účel a výslovne sa zrieka akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel. Spoločnosť FXCC nenesie zodpovednosť za žiadne straty alebo škody, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku zachytenia akýchkoľvek informácií, ktoré vám boli poskytnuté prostredníctvom tejto stránky tretími stranami. Hoci informácie poskytnuté na tejto stránke sú získané alebo zostavené zo zdrojov, o ktorých sa domnievame, že sú spoľahlivé, spoločnosť FXCC nemôže a ani nezaručuje presnosť, platnosť, aktuálnosť ani úplnosť akýchkoľvek informácií alebo údajov, ktoré sú vám k dispozícii na konkrétny účel. Ani FXCC, ani žiadna z jej pobočiek, riaditeľov, zamestnancov alebo zamestnancov, ani žiadny dodávateľ tretej strany nenesie zodpovednosť ani nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody, ktoré vám vzniknú v prípade akéhokoľvek zlyhania alebo prerušenia tejto stránky, alebo ktoré vyplývajú z konania alebo opomenutia ktorejkoľvek inej strany zapojenej do tvorby tejto stránky alebo z jej údajov, ktoré sú vám k dispozícii, alebo z akejkoľvek inej príčiny súvisiacej s vaším prístupom, neschopnosťou prístupu alebo používaním týchto stránok alebo týchto materiálov, či už alebo nie okolnosti, ktoré viedli k vzniku takejto príčiny, mohli byť pod kontrolou FXCC alebo akéhokoľvek dodávateľa poskytujúceho podporu softvéru alebo služieb.

Za žiadnych okolností nebude spoločnosť FXCC zodpovedná za akékoľvek následné, náhodné, špeciálne, represívne alebo exemplárne škody, ktoré vzniknú v dôsledku akéhokoľvek použitia alebo neschopnosti používať túto stránku alebo jej časť bez ohľadu na to, či spoločnosť FXCC bola informovaná o pravdepodobnosti výskytu takýchto škôd. a bez ohľadu na formu konania, či už v zmluve, Tort (vrátane nedbanlivosti), prísnej zodpovednosti alebo inak.

Informácie obsiahnuté na tejto stránke sú určené len na informačné účely. Preto by sa nemala považovať za ponuku ani za prosbu žiadnej osoby v akejkoľvek jurisdikcii, v ktorej takáto ponuka alebo žiadosť nie je povolená, ani žiadnej osobe, ktorej by bolo nezákonné takúto ponuku alebo žiadať, ani považovať za odporúčanie, kupovať, predávať alebo inak riešiť akúkoľvek konkrétnu investíciu. Dôrazne sa odporúča, aby ste pred začatím akejkoľvek investície získali nezávislé investičné, finančné, právne a daňové poradenstvo. Nič na tejto stránke by sa nemalo čítať ani považovať za investičné poradenstvo zo strany spoločnosti FXCC, ani žiadnej z jej pridružených spoločností, riaditeľov, zamestnancov alebo zamestnancov.

Povaha investícií do finančných nástrojov je taká, že nie všetky finančné nástroje sú vhodné pre každého, ak:

  • sú informovaní o investičných záležitostiach, \ t
  • schopné znášať ekonomické riziko investície, \ t
  • pochopiť riziko; a
  • že investícia je vhodná pre ich konkrétny investičný cieľ a finančné potreby.

V prípade, že by do Finančných nástrojov investoval ktorýkoľvek neprofesionálny investor, odporúča sa investovať len časť súm, ktoré chce investor dlhodobo investovať.

Odporúča sa tiež, aby sa všetci investori pred uskutočnením akýchkoľvek investícií do finančných nástrojov poradili s profesionálnym investičným poradcom.

Odkazy na iné stránky

Odkazy na webové stránky, ktoré nie sú FXCC, sa poskytujú iba ako odkazy na informácie o témach, ktoré môžu byť užitočné pre používateľov webových stránok FXCC, a spoločnosť FXCC nemá žiadnu kontrolu nad obsahom týchto webových stránok, ktoré nie sú súčasťou FXCC. Ak sa rozhodnete pre prepojenie na webovú stránku, ktorá nie je kontrolovaná spoločnosťou FXCC, spoločnosť FXCC neposkytuje žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané, týkajúce sa obsahu týchto stránok, vrátane presnosti, úplnosti, spoľahlivosti alebo vhodnosti týchto stránok na akýkoľvek konkrétny účel, ani neposkytuje záruku spoločnosti FXCC. že takéto stránky alebo obsah neobsahujú žiadne nároky na autorské práva, ochranné známky alebo iné porušenia práv tretích strán alebo že takéto stránky alebo obsah neobsahujú vírusy alebo inú kontamináciu. FXCC nezaručuje pravosť dokumentov na internete. Odkazy na stránky, ktoré nie sú súčasťou FXCC, neznamenajú žiadnu podporu alebo zodpovednosť za názory, nápady, produkty, informácie alebo služby ponúkané na týchto stránkach alebo za akékoľvek vyjadrenie týkajúce sa obsahu týchto stránok.

BEZPEČNOSŤ

Ak komunikujete s FXCC e-mailom, mali by ste si uvedomiť, že bezpečnosť internetového e-mailu je neistá. Odoslaním citlivých alebo dôverných e-mailových správ, ktoré nie sú šifrované, akceptujete riziká takejto neistoty a možného nedostatku dôvernosti prostredníctvom internetu. Internet nie je 100% bezpečný a niekto môže zachytiť a prečítať vaše údaje.

SÚKROMIA

S akýmikoľvek osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete, sa bude zaobchádzať ako s dôvernými a zdieľané iba v rámci Spoločnosti, jej pobočiek a jej obchodných partnerov a nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane, s výnimkou prípadu regulačného alebo súdneho konania. Systémy sledovania webových stránok môžu tiež zhromažďovať údaje s podrobnosťami o stránkach, ku ktorým ste pristupovali, o tom, ako ste objavili túto stránku, o frekvencii návštev atď. Informácie, ktoré získavame, sa používajú na zlepšenie obsahu našich webových stránok a môžeme ich použiť na to, aby sme vás kontaktovali, akýmikoľvek vhodnými prostriedkami, a aby sme vám poskytli akékoľvek informácie, o ktorých si myslíme, že môžu byť pre vás užitočné.

Značka FXCC je medzinárodná značka, ktorá je registrovaná a regulovaná v rôznych jurisdikciách a je odhodlaná ponúkať vám tie najlepšie možné obchodné skúsenosti.

PODMIENKY: Všetky služby a produkty dostupné cez stránku www.fxcc.com poskytuje Central Clearing Ltd spoločnosť registrovaná na ostrove Mwali pod číslom spoločnosti HA00424753.

PRÁVNE:
Central Clearing Ltd (KM) je autorizovaná a regulovaná Mwali International Services Authority (MISA) na základe licencie International Brokerage and Clearing House č. BFX2024085. Sídlo spoločnosti je Bonovo Road – Fomboni, ostrov Mohéli – Komorský zväz.
Central Clearing Ltd (KN) je registrovaná v Nevise pod číslom spoločnosti C 55272. Registrovaná adresa: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.
Central Clearing Ltd (VC) je registrovaná v súlade so zákonmi Svätého Vincenta a Grenadín pod registračným číslom 2726 LLC 2022.
FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) spoločnosť riadne registrovaná na Cypre s registračným číslom HE258741 a regulovaná CySEC pod licenčným číslom 121/10.

VAROVANIE RIZIKO: Obchodovanie na Forexe a rozdielových kontraktoch (CFD), ktoré sú produktmi s pákovým efektom, je vysoko špekulatívne a zahŕňa značné riziko straty. Je možné stratiť celý počiatočný investovaný kapitál. Preto forex a CFD nemusia byť vhodné pre všetkých investorov. Investujte len s peniazmi, ktoré si môžete dovoliť stratiť. Uistite sa teda, že plne rozumiete rizík, V prípade potreby vyhľadajte nezávislé poradenstvo.

OBMEDZENÉ REGIÓNY: Central Clearing Ltd neposkytuje služby obyvateľom krajín EHP, USA a niektorých ďalších krajín. Naše služby nie sú určené na distribúciu alebo používanie akoukoľvek osobou v žiadnej krajine alebo jurisdikcii, kde by takáto distribúcia alebo použitie bolo v rozpore s miestnymi zákonmi alebo predpismi.

Copyright © 2024 FXCC. Všetky práva vyhradené.