Termat dhe Kushtet e FXCC

JU LUTEM LEXONI KËTO KUSHTET DHE KUSHTET ME KUJDES.

NGA HYRJA E KËTIJ FAQEJ JU BETON TË PRANOJNË NGA KUSHTET DHE KUSHTET NË PRONËN DERI NË TË DYJA TË KËTIJ SITE DHE ÇDO MATERIALE NË IT. FXCC REFUES E DREJTA PËR NDRYSHIMIN E KËTYRE KUSHTEVE DHE KUSHTEVE NE NDONJE KOHE PA NJOFTIM PER JU. Jeni prandaj përgjegjës për rishikimin e rregullave të këtyre kushteve dhe kushteve. Vazhdimi i përdorimit të kësaj faqeje pas ndonjë ndryshim të tillë do të përbëjë pranimin tuaj të këtyre ndryshimeve. NËSE NUK Pajtoheni me këto KUSHTET DHE KUSHTET, JU LUTEM MOS ACCESS THIS WEBSITE.

PRONËSIA E SITE

FXCC zotëron dhe mban këtë faqe. Asnjë akt i shkarkimit ose kopjimit të kësaj faqeje nuk do të transferojë titullin në ndonjë softuer ose material nga kjo faqe tek ju. Çdo gjë që ju transmetoni në këtë faqe bëhet pronë e FXCC, mund të përdoret nga FXCC për çdo qëllim të ligjshëm dhe më tej i nënshtrohet zbulimit siç e gjykon i përshtatshëm nga FXCC, duke përfshirë çdo autoritet ligjor ose rregullator në të cilin FXCC është subjekt. FXCC rezervon të gjitha të drejtat në lidhje me të drejtën e autorit dhe pronësinë e markës tregtare të të gjithë materialeve në këtë faqe dhe do t'i zbatojë këto të drejta në masën e plotë të ligjit.

COPYRIGHT

Materiali që gjendet në faqen e internetit, duke përfshirë, por pa u kufizuar në të gjitha formatimet, tekstet, videot, regjistrimet e zërit dhe imazhet, janë në pronësi, me përjashtim të rasteve të shprehura ndryshe, nga FXCC. Me përjashtim të rasteve kur shprehimisht thuhet ndryshe, ato nuk mund të kopjohen, transmetohen, shfaqen, kryhen, shpërndahen (për kompensim ose ndryshe), licencohen, ndryshohen, përshtaten, ruhen për përdorim pasues ose përdoren ndryshe tërësisht ose pjesërisht në çfarëdo mënyre Pëlqimi paraprak me shkrim i FXCC.

QASJA E SITE

Kjo faqe dhe informacioni, mjetet dhe materiali që përmban ai nuk janë të drejtuara ose të destinuara për t'u shpërndarë ose për ta përdorur nga çdo person apo entitet i cili është shtetas ose rezident i ose gjendet në ndonjë juridiksion ku shpërndarja, publikimi, disponueshmëria ose përdorimi do të ishte në kundërshtim me ligjin ose rregulloren ose që do t'i nënshtrohej FXCC ose bashkëpunëtorëve të tij për çdo kërkesë për regjistrim ose licencim brenda një juridiksioni të tillë.

ZGJIDHJA E GARANCISË DHE KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

Informacioni në këtë faqe është dhënë "Siç është". FXCC nuk garanton saktësinë e materialeve të dhëna këtu, qoftë shprehimisht ose në mënyrë të nënkuptuar, për ndonjë qëllim të caktuar dhe shprehimisht hedh poshtë ndonjë garanci për tregtueshmëri ose përshtatshmëri për një qëllim të caktuar. FXCC nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë humbje ose dëmtim që mund të rezultojë nga përgjimi nga palët e treta të çdo informacioni të vënë në dispozicion për ju nëpërmjet kësaj faqeje. Megjithëse informacioni që ju është dhënë në këtë faqe është marrë ose është hartuar nga burime që ne besojmë se janë të besueshme, FXCC nuk mund dhe nuk garanton saktësinë, vlefshmërinë, kohën dhe plotësinë e çdo informacioni ose të dhënë të disponueshme për ju për ndonjë qëllim të caktuar. As FXCC as ndonjë nga bashkëpunëtorët e tij, drejtorët, zyrtarët ose punonjësit, as ndonjë shitës i palës së tretë nuk do të jetë përgjegjës ose nuk ka ndonjë përgjegjësi të çfarëdo lloji për ndonjë humbje ose dëmtim që ju pësoni në rast të ndonjë dështimi apo ndërprerjeje të kësaj faqeje, ose që rezultojnë nga veprimi ose mosveprimi i ndonjë pale tjetër të përfshirë në bërjen e kësaj faqeje ose të të dhënave të përmbajtura në to në dispozicion për ju, ose nga ndonjë shkak tjetër që lidhet me aksesin tuaj në, paaftësinë për të hyrë ose përdorimin e faqes ose këtyre materialeve ose jo, rrethanat që shkaktojnë kauzë të tillë mund të kenë qenë nën kontrollin e FXCC ose të çdo shitësi që ofron mbështetje softuerike ose shërbimesh.

Në asnjë rrethanë, FXCC nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë dëmtim të rëndësishëm, të rastësishëm, të veçantë, ndëshkues ose shembullor që lind nga çdo përdorim ose paaftësi për të përdorur këtë faqe ose ndonjë pjesë të saj, pavarësisht nëse FXCC është informuar për gjasat e dëmeve të tilla dhe pavarësisht nga forma e veprimit, qoftë në Kontratë, Tort (duke përfshirë neglizhencën), Përgjegjësi Rigoroze, ose ndryshe.

Informacioni i përfshirë në këtë faqe ka për qëllim vetëm informacione. Prandaj nuk duhet të konsiderohet si një ofertë ose kërkesë për cilindo person në ndonjë juridiksion në të cilin një ofertë ose kërkesë e tillë nuk është e autorizuar ose ndonjë personi ndaj të cilit do të ishte i paligjshëm të bënte një ofertë ose kërkesë të tillë dhe as të konsiderohej si rekomandim blej, shesë ose ndryshe të merret me ndonjë investim të veçantë. Ju këshilloheni të merrni këshilla të investimeve të pavarura, financiare, ligjore dhe tatimore para se të vazhdoni me ndonjë investim. Asgjë në këtë faqe nuk duhet të lexohet ose të interpretohet si një këshilla investimi nga ana e FXCC, ose ndonjë prej anëtarëve të saj, drejtorëve, zyrtarëve apo punonjësve.

Natyra e investimit në Instrumentet Financiare është e tillë që jo të gjitha instrumentet Financiarë janë të përshtatshëm për të gjithë përveç nëse:

  • kanë njohuri në çështjet e investimeve,
  • janë në gjendje të përballojnë rrezikun ekonomik të investimit,
  • kuptojnë rrezikun e përfshirë; dhe
  • besojnë se investimi është i përshtatshëm për objektivat e veçanta të investimit dhe nevojat financiare.

Nëse ndonjë investitor jo-profesional investon në Instrumentet Financiare, është e këshillueshme që vetëm një pjesë e shumave që investitori synon të investojë për një periudhë afatgjatë duhet të investohet në mënyrë të tillë.

Gjithashtu është e këshillueshme që të gjithë investitorët të kërkojnë këshilla nga një këshilltar profesional për investime përpara se të bëjnë ndonjë investim në instrumentet financiare.

Lidhje me faqet e tjera

Lidhjet me faqet jo-FXCC ofrohen vetëm si udhëzues për informacion mbi tema që mund të jenë të dobishme për përdoruesit e FXCC Websites, dhe FXCC nuk ka kontroll mbi përmbajtjen në faqet e tilla jo FXCC. Nëse vendosni të lidhni në një faqe interneti që nuk kontrollohet nga FXCC, FXCC nuk jep asnjë garanci, qoftë të shprehur apo të nënkuptuar, në lidhje me përmbajtjen e një vendi të tillë, duke përfshirë saktësinë, plotësinë, besueshmërinë ose përshtatshmërinë e tyre për ndonjë qëllim të caktuar, që faqja ose përmbajtja e tillë është e lirë nga çdo pretendim për të drejtën e autorit, markën tregtare ose shkelje të tjera të të drejtave të palëve të treta ose që një vend apo përmbajtje e tillë nuk ka viruse ose ndotje të tjera. FXCC nuk garanton vërtetësinë e dokumenteve në internet. Lidhjet me faqet jo FXCC nuk nënkuptojnë ndonjë miratim ose përgjegjësi për mendimet, idetë, produktet, informacionet ose shërbimet e ofruara në këto vende, ose ndonjë përfaqësim në lidhje me përmbajtjen në këto vende.

SIGURIA

Nëse komunikoni me FXCC me e-mail, ju duhet të vini re se siguria e internetit e-mail është e pasigurt. Duke dërguar mesazhe të ndjeshme ose konfidenciale që nuk janë të koduara ju pranoni rreziqet e një pasigurie të tillë dhe mungesën e besueshmërisë në Internet. Interneti nuk është 100% i sigurt dhe dikush mund të jetë në gjendje të kapë dhe lexojë detajet tuaja.

FSHEHTËSISË

Çdo informacion personal që na jepni do të trajtohet si konfidencial dhe do të ndahet vetëm brenda kompanisë, bashkëpunëtorëve të tij dhe partnerëve të saj të biznesit dhe nuk do t'i zbulohet asnjë pale të tretë, përveçse në ndonjë procedurë rregullative ose ligjore. Sistemet e përcjelljes së site-ve mund të mbledhin të dhëna që detajojnë faqet që keni vizituar, si keni zbuluar këtë faqe, frekuencën e vizitave dhe kështu me radhë. Informacioni që marrim përdoret për të përmirësuar përmbajtjen e faqes sonë të internetit dhe mund të përdoret nga ne që t'ju kontaktojmë, me çdo mjet të përshtatshëm, dhe t'ju ofrojmë çdo informacion që besojmë se mund të jetë i dobishëm për ju.

Markë FXCC është një markë ndërkombëtare që është e autorizuar dhe e rregulluar në juridiksione të ndryshme dhe është e angazhuar t'ju ofrojë përvojën më të mirë të mundshme tregtare.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) rregullohet nga Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim të Qipros (CySEC) me numrin e licencës CIF 121 / 10.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com & www.fxcc.net) është regjistruar në bazë të Aktit Ndërkombëtar të Kompanisë [CAP 222] të Republikës së Vanuatu me numër regjistrimi 14576.

RREZIKIMI I RREZIKUT: Tregtia në Forex dhe Kontratat për Diferencat (CFDs), të cilat janë produkte të leveraged, është shumë spekulative dhe përfshin rrezik të konsiderueshëm humbjeje. Është e mundur të humbni të gjithë kapitalin fillestar të investuar. Prandaj, Forex dhe CFDs mund të mos jenë të përshtatshme për të gjithë investitorët. Vetëm investoni me paratë që ju mund të përballoni për të humbur. Pra, ju lutemi sigurohuni që ta kuptoni plotësisht rreziqet e përfshira. Kërkoni këshilla të pavarura nëse është e nevojshme.

FXCC nuk ofron shërbime për banorët dhe / ose qytetarët e Shteteve të Bashkuara.

Copyright © 2020 FXCC. Të gjitha të drejtat e rezervuara.