ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ FXCC

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียด

โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างนี้เพื่อให้ทั้งเว็บไซต์นี้และวัสดุใด ๆ ในนั้น FXCC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ณ เวลาใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ คุณต้องรับผิดชอบต่อการทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปอย่างต่อเนื่องการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะถือว่าเป็นการยอมรับของคุณต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์นี้

กรรมสิทธิ์ของเว็บไซต์

FXCC เป็นเจ้าของและดูแลเว็บไซต์นี้ การดาวน์โหลดหรือการคัดลอกจากเว็บไซต์นี้จะไม่ถ่ายโอนชื่อไปยังซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาใด ๆ จากเว็บไซต์นี้ให้คุณ สิ่งใดก็ตามที่คุณส่งมายังไซต์นี้กลายเป็นสมบัติของ FXCC อาจถูกใช้โดย FXCC เพื่อจุดประสงค์ทางกฎหมายและอาจถูกเปิดเผยต่อไปตามที่ FXCC เห็นสมควรรวมถึงหน่วยงานกฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ FXCC ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์และการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าของวัสดุทั้งหมดในเว็บไซต์นี้และจะบังคับใช้สิทธิ์ดังกล่าวตามขอบเขตของกฎหมาย

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการออกแบบข้อความวิดีโอการบันทึกเสียงและภาพทั้งหมดเป็นเจ้าของยกเว้นโดย FXCC ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง ยกเว้นตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจนในที่นี้พวกเขาจะไม่สามารถคัดลอกส่งแสดงดำเนินการแจกจ่าย (เพื่อชดเชยหรืออย่างอื่น) ได้รับอนุญาตดัดแปลงแก้ไขกรอบเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังหรือใช้ในลักษณะใด ๆ ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าของ FXCC

การเข้าถึงเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้และข้อมูลเครื่องมือและวัสดุที่อยู่ในนั้นไม่ได้ถูกนำไปโดยตรงหรือมีจุดประสงค์เพื่อแจกจ่ายหรือใช้งานโดยบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่เป็นพลเมืองหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในหรืออยู่ในเขตอำนาจศาลใด ๆ การใช้จะขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับหรือซึ่งจะทำให้ FXCC หรือ บริษัท ในเครือของข้อกำหนดการลงทะเบียนหรือใบอนุญาตใด ๆ ภายในเขตอำนาจศาลดังกล่าว

การปฏิเสธความรับผิดในการรับประกันและการจำกัดความรับผิด

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีให้ "ตามที่เป็นอยู่" FXCC ไม่รับประกันความถูกต้องของวัสดุที่ให้ไว้ในที่นี้ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ และปฏิเสธการรับประกันใด ๆ ต่อการค้าหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ FXCC จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการสกัดกั้นโดยบุคคลที่สามของข้อมูลใด ๆ ที่มีให้คุณผ่านทางเว็บไซต์นี้ แม้ว่าข้อมูลที่ได้รับให้กับคุณในเว็บไซต์นี้จะได้รับหรือรวบรวมจากแหล่งที่เราเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ FXCC ไม่สามารถและไม่รับประกันความถูกต้องความถูกต้องตรงเวลาหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีให้สำหรับคุณโดยเฉพาะ FXCC หรือ บริษัท ในเครือกรรมการเจ้าหน้าที่หรือพนักงานหรือผู้ขายบุคคลที่สามใด ๆ จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบใด ๆ สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่คุณเกิดขึ้นในกรณีที่เกิดความล้มเหลวหรือการหยุดชะงักของเว็บไซต์นี้ หรือเป็นผลมาจากการกระทำหรือการละเว้นของบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการทำให้เว็บไซต์นี้หรือข้อมูลที่อยู่ในนั้นพร้อมให้คุณหรือจากสาเหตุอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงของคุณไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ หรือไม่ใช่สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดสาเหตุดังกล่าวอาจอยู่ในการควบคุมของ FXCC หรือผู้ขายรายใดก็ตามที่ให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์หรือบริการ

FXCC ไม่ว่าในกรณีใด FXCC จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญพิเศษการลงโทษหรือเป็นแบบอย่างที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้หรือส่วนใด ๆ ของมันได้ไม่ว่า FXCC นั้นจะถูกอ้างถึง และไม่คำนึงถึงรูปแบบของการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นในสัญญาการละเมิด (รวมถึงความประมาท) ความรับผิดอย่างเข้มงวดหรืออื่น ๆ

ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่ควรถูกมองว่าเป็นข้อเสนอหรือการชักชวนให้บุคคลใด ๆ ในเขตอำนาจศาลที่การเสนอหรือการชักชวนดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตหรือกับบุคคลใด ๆ ที่เป็นการผิดกฎหมายในการทำข้อเสนอหรือการชักชวนดังกล่าว ซื้อขายหรือจัดการกับการลงทุนใด ๆ ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณขอรับคำแนะนำการลงทุนการเงินกฎหมายและภาษีก่อนดำเนินการลงทุนใด ๆ ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ที่ควรอ่านหรือตีความว่าเป็นคำแนะนำการลงทุนในส่วนของ FXCC หรือ บริษัท ในเครือกรรมการเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของ บริษัท

ลักษณะของการลงทุนในเครื่องมือทางการเงินนั้นไม่ใช่เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมสำหรับทุกคนยกเว้นว่า:

  • มีความรู้ในเรื่องการลงทุน
  • สามารถรับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของการลงทุนได้
  • เข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และ
  • เชื่อว่าการลงทุนนั้นเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนและความต้องการทางการเงินโดยเฉพาะ

หากนักลงทุนที่ไม่ใช่มืออาชีพลงทุนในตราสารทางการเงินขอแนะนำว่าควรมีเพียงส่วนหนึ่งของจำนวนเงินที่นักลงทุนต้องการลงทุนระยะยาว

นอกจากนี้ยังแนะนำให้นักลงทุนทุกคนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาการลงทุนมืออาชีพก่อนที่จะทำการลงทุนในตราสารทางการเงิน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ FXCC นั้นมีไว้เพื่อเป็นตัวชี้ไปยังข้อมูลในหัวข้อที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้เว็บไซต์ FXCC และ FXCC ไม่มีการควบคุมเนื้อหาในเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ FXCC ดังกล่าว หากคุณเลือกที่จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ได้ควบคุมโดย FXCC นั้น FXCC จะไม่รับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าวรวมถึงความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนเชื่อถือได้หรือเหมาะสมกับวัตถุประสงค์อื่น ว่าเว็บไซต์หรือเนื้อหาดังกล่าวปราศจากการอ้างสิทธิ์ในลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์หรือเนื้อหานั้นปราศจากไวรัสหรือการปนเปื้อนอื่น ๆ FXCC ไม่รับประกันความถูกต้องของเอกสารบนอินเทอร์เน็ต ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ FXCC ไม่ได้หมายความถึงการรับรองหรือความรับผิดชอบต่อความคิดเห็นความคิดผลิตภัณฑ์ข้อมูลหรือบริการที่นำเสนอในเว็บไซต์ดังกล่าวหรือการแสดงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเว็บไซต์ดังกล่าว

การรักษาความปลอดภัย

หากคุณสื่อสารกับ FXCC ทางอีเมลคุณควรทราบว่าความปลอดภัยของอีเมลอินเทอร์เน็ตนั้นไม่แน่นอน โดยการส่งข้อความอีเมลที่สำคัญหรือเป็นความลับซึ่งไม่ได้เข้ารหัสคุณยอมรับความเสี่ยงของความไม่แน่นอนดังกล่าวและการขาดความลับที่เป็นไปได้ทางอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตไม่ปลอดภัย 100% และบางคนอาจสามารถดักจับและอ่านรายละเอียดของคุณได้

ความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณให้เราจะถือว่าเป็นความลับและใช้ร่วมกันเฉพาะภายใน บริษัท บริษัท ในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจและจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามยกเว้นภายใต้ระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมาย ระบบติดตามเว็บไซต์อาจรวบรวมข้อมูลรายละเอียดหน้าเว็บที่คุณเข้าถึงวิธีการค้นพบเว็บไซต์นี้ความถี่ของการเข้าชมและอื่น ๆ ข้อมูลที่เราได้รับจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ของเราและเราอาจถูกใช้เพื่อติดต่อคุณโดยวิธีการที่เหมาะสมและเพื่อให้ข้อมูลที่เราเชื่อว่าอาจเป็นประโยชน์กับคุณ

แบรนด์ FXCC เป็นแบรนด์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตและควบคุมในเขตอำนาจศาลต่างๆและมุ่งมั่นที่จะเสนอประสบการณ์การซื้อขายที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) ถูกควบคุมโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส (CySEC) ด้วยหมายเลขใบอนุญาต CIF 121 / 10

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com & www.fxcc.net) จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติ บริษัท ระหว่างประเทศ [CAP 222] ของสาธารณรัฐวานูอาตูด้วยหมายเลขทะเบียน 14576

คำเตือนความเสี่ยง: การซื้อขายฟอเร็กซ์และสัญญาเพื่อความแตกต่าง (CFDs) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจนั้นเป็นการเก็งกำไรสูงและมีความเสี่ยงสูงต่อการขาดทุน เป็นไปได้ที่จะสูญเสียเงินทุนเริ่มต้นทั้งหมด ดังนั้น Forex และ CFD อาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน ลงทุนด้วยเงินเท่านั้นที่คุณสามารถจ่ายได้ ดังนั้นโปรดให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง. ค้นหาคำแนะนำอิสระหากจำเป็น

FXCC ไม่ได้ให้บริการสำหรับผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาและ / หรือพลเมือง

ลิขสิทธิ์© 2021 FXCC สงวนลิขสิทธิ์.