Điều khoản và điều kiện của FXCC

XIN HÃY ĐỌC KỸ CÀNG NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY.

B ACCNG CÁCH TRUY CẬP TRANG WEB NÀY, BẠN ĐỒNG Ý ĐẾN BOUND THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DƯỚI ĐÂY ĐỂ TRỞ THÀNH TRANG WEB NÀY VÀ BẤT K MAT VẬT LIỆU NÀO TRÊN NÓ. FXCC bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản và điều khoản này vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. BẠN ĐANG CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỂ ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY. TIẾP TỤC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY SAU BẤT K CH SỰ THAY ĐỔI NÀO NÊN THAY ĐỔI VIỆC CHẤP NHẬN SỰ THAY ĐỔI CỦA BẠN. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, VUI LÒNG KHÔNG TRUY CẬP TRANG WEB NÀY.

SỞ HỮU TRANG WEB

FXCC sở hữu và duy trì trang web này. Không có hành động tải xuống hoặc sao chép từ trang web này sẽ chuyển tiêu đề sang bất kỳ phần mềm hoặc tài liệu nào từ trang web này cho bạn. Bất cứ điều gì bạn chuyển đến trang web này đều trở thành tài sản của FXCC, có thể được FXCC sử dụng cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào và tiếp tục được tiết lộ theo yêu cầu của FXCC, bao gồm cả bất kỳ cơ quan pháp lý hoặc quy định nào mà FXCC phải tuân theo. FXCC bảo lưu tất cả các quyền liên quan đến quyền sở hữu bản quyền và nhãn hiệu của tất cả các tài liệu tại trang web này và sẽ thực thi các quyền đó trong toàn bộ luật pháp.

BẢN QUYỀN

Tài liệu có trong trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các thiết kế, văn bản, video, bản ghi âm và hình ảnh, được sở hữu, trừ khi được quy định rõ ràng bởi FXCC. Trừ khi có quy định rõ ràng khác trong tài liệu này, chúng không được sao chép, truyền, hiển thị, thực hiện, phân phối (để bồi thường hoặc bằng cách khác), được cấp phép, thay đổi, đóng khung, lưu trữ để sử dụng tiếp theo, hoặc sử dụng toàn bộ hoặc một phần theo bất kỳ cách nào mà không Sự đồng ý trước bằng văn bản của FXCC.

TIẾP CẬN TRANG WEB

Trang web này và thông tin, công cụ và tài liệu có trong đó không được hướng đến hoặc dự định phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào là công dân hoặc cư dân hoặc nằm trong bất kỳ khu vực tài phán nào nơi phân phối, xuất bản, sẵn có hoặc việc sử dụng sẽ trái với luật pháp hoặc quy định hoặc sẽ khiến FXCC hoặc các chi nhánh của nó phải tuân theo bất kỳ yêu cầu đăng ký hoặc cấp phép nào trong phạm vi quyền hạn đó.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO HÀNH VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Thông tin trên trang web này được cung cấp "Vì nó là". FXCC không đảm bảo tính chính xác của các tài liệu được cung cấp ở đây, dù rõ ràng hay ngụ ý, cho bất kỳ mục đích cụ thể nào và từ chối rõ ràng mọi bảo đảm về tính thương mại hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể. FXCC sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể xảy ra do sự can thiệp của các bên thứ ba về bất kỳ thông tin nào có sẵn cho bạn thông qua trang web này. Mặc dù thông tin cung cấp cho bạn trên trang web này được lấy hoặc tổng hợp từ các nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy, FXCC không thể và không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào có sẵn cho bạn cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. FXCC, cũng như bất kỳ chi nhánh, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên nào của công ty, cũng như bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn phải chịu trong trường hợp có bất kỳ sự thất bại hoặc gián đoạn nào của trang web này, hoặc kết quả từ hành động hoặc thiếu sót của bất kỳ bên nào khác liên quan đến việc cung cấp trang web này hoặc dữ liệu có trong đó cho bạn hoặc từ bất kỳ nguyên nhân nào khác liên quan đến quyền truy cập của bạn, không thể truy cập hoặc sử dụng trang web hoặc các tài liệu này, cho dù hoặc không phải các trường hợp làm phát sinh nguyên nhân như vậy có thể nằm trong tầm kiểm soát của FXCC hoặc của bất kỳ nhà cung cấp nào cung cấp hỗ trợ phần mềm hoặc dịch vụ.

Trong mọi trường hợp, FXCC sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại do hậu quả, ngẫu nhiên, đặc biệt, trừng phạt hoặc mẫu mực nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này hoặc bất kỳ phần nào trong đó, bất kể FXCC có được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó không và bất kể hình thức hành động, cho dù trong Hợp đồng, Tort (bao gồm cả sơ suất), Trách nhiệm nghiêm ngặt, hoặc cách khác.

Thông tin trong trang web này chỉ nhằm mục đích thông tin. Do đó, nó không nên được coi là một đề nghị hoặc chào mời cho bất kỳ người nào trong bất kỳ khu vực tài phán nào trong đó một đề nghị hoặc chào mời như vậy không được ủy quyền hoặc cho bất kỳ ai mà nó sẽ là bất hợp pháp để đưa ra một đề nghị hoặc chào mời như vậy, cũng không được coi là đề nghị mua, bán hoặc giao dịch với bất kỳ khoản đầu tư cụ thể nào. Bạn nên có tư vấn đầu tư, tài chính, pháp lý và thuế độc lập trước khi tiến hành bất kỳ khoản đầu tư nào. Không có gì trong trang web này nên được đọc hoặc hiểu là tư vấn đầu tư về phía FXCC, hoặc bất kỳ chi nhánh, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên nào của nó.

Bản chất của đầu tư vào Công cụ tài chính là không phải tất cả các công cụ tài chính đều phù hợp với mọi người trừ khi:

  • có kiến ​​thức trong các vấn đề đầu tư,
  • có thể chịu rủi ro kinh tế của đầu tư,
  • hiểu rủi ro liên quan; và
  • tin rằng đầu tư phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể và nhu cầu tài chính của họ.

Nếu bất kỳ nhà đầu tư không chuyên nghiệp nào đầu tư vào Công cụ tài chính, nên chỉ một phần trong số tiền mà nhà đầu tư dự định đầu tư dài hạn nên được đầu tư như vậy.

Nó cũng được khuyến khích rằng tất cả các nhà đầu tư nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn đầu tư chuyên nghiệp trước khi thực hiện bất kỳ đầu tư vào Công cụ tài chính.

LIÊN KẾT ĐẾN NHỮNG KHÁC

Liên kết đến các trang web không phải của FXCC chỉ được cung cấp dưới dạng con trỏ đến thông tin về các chủ đề có thể hữu ích cho người dùng của Trang web FXCC và FXCC không kiểm soát nội dung trên các Trang web không phải của FXCC đó. Nếu bạn chọn liên kết đến một Trang web không do FXCC kiểm soát, FXCC sẽ không bảo đảm, dù rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến nội dung của trang web đó, bao gồm tính chính xác, tính đầy đủ, độ tin cậy hoặc tính phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích cụ thể nào, cũng không đảm bảo FXCC rằng trang web hoặc nội dung đó không có bất kỳ khiếu nại nào về bản quyền, nhãn hiệu hoặc vi phạm quyền khác của bên thứ ba hoặc trang web hoặc nội dung đó không có vi-rút hoặc ô nhiễm khác. FXCC không đảm bảo tính xác thực của các tài liệu trên Internet. Liên kết đến các trang web không phải FXCC không ngụ ý bất kỳ sự chứng thực hay trách nhiệm nào đối với các ý kiến, ý tưởng, sản phẩm, thông tin hoặc dịch vụ được cung cấp tại các trang web đó hoặc bất kỳ đại diện nào về nội dung tại các trang web đó.

AN NINH

Nếu bạn liên lạc với FXCC bằng e-mail, bạn nên lưu ý rằng tính bảo mật của e-mail Internet là không chắc chắn. Bằng cách gửi tin nhắn e-mail nhạy cảm hoặc bí mật không được mã hóa, bạn chấp nhận rủi ro về sự không chắc chắn đó và có thể thiếu bảo mật trên Internet. Internet không phải là 100% an toàn và ai đó có thể chặn và đọc thông tin của bạn.

BẢO MẬT

Bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được coi là bí mật và chỉ được chia sẻ trong Công ty, các chi nhánh và đối tác kinh doanh của Công ty và sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ theo bất kỳ thủ tục pháp lý hoặc pháp lý nào. Hệ thống theo dõi trang web cũng có thể thu thập dữ liệu chi tiết các trang bạn đã truy cập, cách bạn phát hiện ra trang web này, tần suất truy cập, v.v. Thông tin chúng tôi có được được sử dụng để cải thiện nội dung trang web của chúng tôi và có thể được chúng tôi sử dụng để liên hệ với bạn, bằng bất kỳ phương tiện thích hợp nào và để cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin nào chúng tôi tin rằng có thể hữu ích cho bạn.

Thương hiệu FXCC là một thương hiệu quốc tế được ủy quyền và quy định tại nhiều khu vực pháp lý khác nhau và cam kết cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt nhất có thể.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) được quy định bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) với số giấy phép CIF 121 / 10.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) được quy định bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu (VFSC) với số giấy phép 14576.

CẢNH BÁO RỦI RO: Giao dịch Forex và Hợp đồng chênh lệch (CFD), là các sản phẩm có đòn bẩy, có tính đầu cơ cao và có rủi ro thua lỗ đáng kể. Có thể mất tất cả vốn đầu tư ban đầu. Do đó, Forex và CFD có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Chỉ đầu tư bằng tiền bạn có thể đủ khả năng để mất. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn hoàn toàn hiểu Rủi ro liên quan. Tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết.

FXCC không cung cấp dịch vụ cho cư dân và / hoặc công dân Hoa Kỳ.

Bản quyền © 2019 FXCC. Đã đăng ký Bản quyền.